02/2014 Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

okladka_02-2014Dziecko ma wiele po­trzeb, pra­gnień, ma­rzeń. Potrzeby pod­sta­wowe, ta­kie jak po­trzeba po­ży­wie­nia, snu, bez­pie­czeń­stwa, mu­szą być za­spo­ko­jone.

Pragnienia, ma­rze­nia mogą być zre­ali­zo­wane. Bezpieczeństwo daje pew­ność ist­nie­nia w da­nym śro­do­wi­sku, po­czu­cie opar­cia w dru­giej oso­bie, mo­ty­wuje do ak­tyw­no­ści, umoż­li­wia roz­wój. Dla dziecka bez­pie­czeń­stwo to cie­pło domu ro­dzin­nego, spo­kój, ży­cie sta­ran­nie zor­ga­ni­zo­wane, w któ­rym na wszystko przy­pada wła­ściwy czas. To wzra­sta­nie w ta­kiej at­mos­fe­rze, w któ­rej dziecko wie, czego od niego się ocze­kuje oraz zna kon­se­kwen­cje uchy­bień w jego po­stę­po­wa­niu.

Obowiązkiem szkoły jest za­pew­nie­nie uczniom bez­piecz­nych i hi­gie­nicz­nych wa­run­ków na­uki, stwo­rze­nie bez­piecz­nego śro­do­wi­ska materialno-technicznego i mię­dzy­ludz­kiego. Szkoła trosz­czy się o bu­do­wa­nie po­zy­tyw­nych re­la­cji mię­dzy na­uczy­cie­lami a uczniami oraz wła­ści­wych re­la­cji ró­wie­śni­czych, kształ­tuje po­stawę po­ma­ga­nia in­nym, dia­logu, współ­dzia­ła­nia, od­po­wie­dzial­no­ści za swoje dzia­ła­nia. Przepisy prawa oświa­to­wego i usta­leń we­wnątrz­sz­kol­nych służą za­pew­nie­niu bez­piecz­nego prze­by­wa­nia uczniów w szkole. Ustalenia te do­ty­czą or­ga­ni­za­cji za­jęć dy­dak­tycz­nych, przerw i dy­żu­rów na­uczy­cieli, ko­rzy­sta­nia z pra­cowni przed­mio­to­wych, bo­isk szkol­nych, or­ga­ni­zo­wa­nia uro­czy­sto­ści szkol­nych, wy­cie­czek, prze­by­wa­nia osób po­stron­nych na te­re­nie szkoły, dróg ewa­ku­acyj­nych, za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa uczniów w Internecie itd. Szkoła po­nosi pełną od­po­wie­dzial­ność za po­wie­rzone jej dzieci i mło­dzież, dla­tego na­uczy­ciel nie może pod­czas za­jęć po­zo­sta­wić uczniów bez opieki.

Brak bez­pie­czeń­stwa wy­wo­łuje u ucznia nie­po­kój, po­czu­cie za­gro­że­nia, za­chwia­nie rów­no­wagi we­wnętrz­nej. Agresja i prze­moc wśród ró­wie­śni­ków, za­gro­że­nia czy­ha­jące w sieci, brak na­le­ży­tej tro­ski o wła­sne zdro­wie, uni­ka­nie ćwi­czeń fi­zycz­nych mają wpływ na do­bro­stan ucznia. Dziecko po­winno wzra­stać w prze­wi­dy­wal­nym, spra­wie­dli­wym i bez­piecz­nym świe­cie. Takim śro­do­wi­skiem wy­cho­waw­czym winna być przede wszyst­kim szkoła.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Danuta Jankowska
  Dziecko w szkole – bez­pieczne i zdrowe
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Kim się sta­jesz?
 • Seweryn Leszczyński
  Edukacja zdro­wotna uczniów
 • Iwona Bernatowicz
  Uwaga! Narkotyki!
 • Sylwia Błażejczak
  Narkotyki – stop! Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów gim­na­zjum
 • Bożena Nowak, Małgorzata Łata
  Jak roz­po­znać, czy dziecko bie­rze nar­ko­tyki?
 • Agnieszka Wilczewska
  Preferencje ży­wie­niowe dzieci
 • ks. Marek Dziewiecki
  Pomóżmy dzie­ciom!
 • Aneta Golba
  Niewolnicy pięk­nego ciała
 • Antoni Szymański, Paweł Wosicki
  List otwarty ws. pro­jektu ustawy w za­kre­sie rów­nego trak­to­wa­nia
 • Maria Mojzesowicz
  Rodzice po­nu­me­ro­wani
 • Marcin Misztal
  Samookaleczenia
 • Łukasz Chrzanowski
  Krzyk roz­pa­czy
 • Maria Dubiel
  Gdy ży­cie traci sens
 • Elżbieta Trojan
  Samobójstwa dzieci i mło­dzieży (bibl.)
 • Patrycja Kozera-Mikuła
  Dziecko chore na astmę
 • Agnieszka Wołodko
  Mój Krzyś
 • Maria Strońska
  ABC – Program pro­fi­lak­tyczny dla uczniów klas I–VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Agnieszka Graczyk
  Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Bibliografia w wy­bo­rze
 • Małgorzata Kupijaj
  Jak ra­dzić so­bie ze stre­sem? Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej w gim­na­zjum
 • Iwona Bernatowicz
  Gdybym mo­gła cof­nąć czas… Scenariusz spek­ta­klu pro­fi­lak­tycz­nego dla szkół po­nad­gim­na­zjal­nych

Okładka: Fot. pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.