02/2013 Wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju ucznia

okladka_##-####

Trud­no­ści fi­nan­so­we oraz ma­le­ją­ca licz­ba uczniów ge­ne­ru­ją zmia­ny w sie­ci szkol­nej. Od kil­ku lat, w pierw­szych mie­sią­cach ro­ku ka­len­da­rzo­we­go (styczeń–luty), Ra­dy Gmin i Ra­dy Po­wia­tów po­dej­mu­ją uchwa­ły do­ty­czą­ce li­kwi­da­cji, łą­cze­nia, wy­ga­sza­nia szkół i pla­có­wek oświa­to­wych. Ta­kie de­cy­zje władz sa­mo­rzą­do­wych wy­wo­łu­ją pro­te­sty spo­łecz­no­ści lo­kal­nej, szcze­gól­nie gdy pod­sta­wo­wą przy­czy­ną li­kwi­da­cji szko­ły są wy­so­kie ko­szy kształ­ce­nia w da­nej pla­ców­ce. W trak­cie walk o utrzy­ma­nie szko­ły przy­ta­cza­ne są wiel­kie i ma­łe suk­ce­sy uczniów, na­uczy­cie­li, dy­rek­cji, ro­dzi­ców, dzia­ła­nia sa­mo­rzą­du. Jed­nak w at­mos­fe­rze wal­ki trud­no prze­bić się te­go ty­pu ar­gu­men­tom, trud­no też wy­ka­zać ogrom wy­sił­ku nad wspo­ma­ga­niem wie­lo­stron­ne­go roz­wo­ju ucznia.

God­ność ludz­kiej oso­by wy­ma­ga pod­mio­to­we­go trak­to­wa­nia każ­de­go ucznia. Czas na­uki szkol­nej to nie tyl­ko na­ucza­nie, to czas „szko­ły ży­cia” – wcho­dze­nie w świat war­to­ści, przy­swa­ja­nie po­zy­tyw­nych wzor­ców po­stę­po­wa­nia, sta­wa­nie się oso­bą sa­mo­dziel­ną i od­po­wie­dzial­ną.

W wy­cho­wa­niu nie­zbęd­ne jest spo­tka­nie osób – mi­strza i ucznia, po­trzeb­ny jest czas na roz­mo­wę, zro­zu­mie­nie, za­ufa­nie, po­zy­tyw­ny kli­mat emo­cjo­nal­ny. Szko­ła ma in­spi­ro­wać, mo­ty­wo­wać do na­uki i dzia­ła­nia, roz­wi­jać zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wa­nia, za­mi­ło­wa­nia, wspo­ma­gać kre­atyw­ność i my­śle­nie uczniów.

Zróż­ni­co­wa­nie wśród uczniów jest du­że, dla­te­go ist­nie­je po­trze­ba opra­co­wa­nia in­dy­wi­du­al­ne­go pla­nu roz­wo­ju, pla­nu kształ­ce­nia ucznia. Tyl­ko przy zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nym od­dzia­ły­wa­niu dy­dak­tycz­no- wy­cho­waw­czym szko­ła trosz­czy się o roz­wój wszyst­kich uczniów – uczniów wy­bit­nie zdol­nych, uczniów w nor­mie oraz z de­fi­cy­ta­mi roz­wo­jo­wy­mi. W ma­łych szko­łach, w ma­ło licz­nych kla­sach ła­twiej moż­na do­trzeć do każ­de­go ucznia, uwzględ­nić je­go moż­li­wo­ści i za­in­te­re­so­wa­nia.

Ta­kie szko­ły osią­ga­ją zna­ko­mi­te re­zul­ta­ty, są to do­bre szko­ły. Szko­ła to nie tyl­ko przy­go­to­wy­wa­nie do spraw­dzia­nu, eg­za­mi­nu. Szko­ła po­win­na „iść w stro­nę ma­rzeń” mło­de­go czło­wie­ka, uwzględ­niać je­go po­trze­by roz­wo­jo­we. Dla­te­go po­trzeb­ne są róż­no­rod­ne in­no­wa­cje pe­da­go­gicz­ne (np. kla­sy ta­necz­no-te­atral­ne w li­ceum ogól­no­kształ­cą­cym), in­te­re­su­ją­ce za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne, sys­te­ma­tycz­na pra­ca nad har­mo­nij­nym roz­wo­jem fi­zycz­nym, in­te­lek­tu­al­nym i du­cho­wym ucznia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20133 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • 20 lat „Wy­cho­waw­cy” – atu­ty, trud­no­ści i wy­zwa­nia. Z re­dak­tor Te­re­są Król roz­ma­wia Ma­ria For­tu­na-Su­dor
 • Ks. prof. dr hab. Mie­czy­sław Ru­siec­ki
  Oso­ba ludz­ka wo­bec war­to­ści
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Aby wy­rósł na czło­wie­ka
 • Zu­zan­na Le­li­wa-Pru­szak
  Re­la­cja mistrz – uczeń
 • Ma­rze­na Bo­rek
  Wa­ka­cje od wia­ry (list)
 • Ka­ro­li­na Id­ko­wiak
  Twór­cza pro­fi­lak­ty­ka ja­ko dro­ga wy­cho­wa­nia
 • Mo­ni­ka Ko­rze­niow­ska
  Szan­sa po­zna­wa­nia war­to­ści
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Kul­tu­ra w edu­ka­cji re­li­gij­nej
 • Wio­let­ta Mi­cha­łek
  Iść w stro­nę ma­rzeń
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Lek­cja mi­ło­ści
 • Gra­ży­na Pe­trucz­nik
  Jak mo­ty­wo­wać do na­uki?
 • ks. dr Ja­nusz Go­raj SDB
  Jak wpro­wa­dzać dys­cy­pli­nę w szko­le?
 • Agniesz­ka Sur­dac­ka
  Mi­łość i jej ro­dza­je. Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Ane­ta Do­brzyń­ska
  Uczeń zdol­ny (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)

Fot. na okład­ce www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.