02/2013 Wspomaganie rozwoju ucznia

okladka_##-####

Trudności fi­nan­sowe oraz ma­le­jąca liczba uczniów ge­ne­rują zmiany w sieci szkol­nej. Od kilku lat, w pierw­szych mie­sią­cach roku ka­len­da­rzo­wego (styczeń–luty), Rady Gmin i Rady Powiatów po­dej­mują uchwały do­ty­czące li­kwi­da­cji, łą­cze­nia, wy­ga­sza­nia szkół i pla­có­wek oświa­to­wych. Takie de­cy­zje władz sa­mo­rzą­do­wych wy­wo­łują pro­te­sty spo­łecz­no­ści lo­kal­nej, szcze­gól­nie gdy pod­sta­wową przy­czyną li­kwi­da­cji szkoły są wy­so­kie ko­szy kształ­ce­nia w da­nej pla­cówce. W trak­cie walk o utrzy­ma­nie szkoły przy­ta­czane są wiel­kie i małe suk­cesy uczniów, na­uczy­cieli, dy­rek­cji, ro­dzi­ców, dzia­ła­nia sa­mo­rządu. Jednak w at­mos­fe­rze walki trudno prze­bić się tego typu ar­gu­men­tom, trudno też wy­ka­zać ogrom wy­siłku nad wspo­ma­ga­niem wie­lo­stron­nego roz­woju ucznia.

Godność ludz­kiej osoby wy­maga pod­mio­to­wego trak­to­wa­nia każ­dego ucznia. Czas na­uki szkol­nej to nie tylko na­ucza­nie, to czas „szkoły ży­cia” – wcho­dze­nie w świat war­to­ści, przy­swa­ja­nie po­zy­tyw­nych wzor­ców po­stę­po­wa­nia, sta­wa­nie się osobą sa­mo­dzielną i od­po­wie­dzialną.

W wy­cho­wa­niu nie­zbędne jest spo­tka­nie osób – mi­strza i ucznia, po­trzebny jest czas na roz­mowę, zro­zu­mie­nie, za­ufa­nie, po­zy­tywny kli­mat emo­cjo­nalny. Szkoła ma in­spi­ro­wać, mo­ty­wo­wać do na­uki i dzia­ła­nia, roz­wi­jać zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wa­nia, za­mi­ło­wa­nia, wspo­ma­gać kre­atyw­ność i my­śle­nie uczniów.

Zróżnicowanie wśród uczniów jest duże, dla­tego ist­nieje po­trzeba opra­co­wa­nia in­dy­wi­du­al­nego planu roz­woju, planu kształ­ce­nia ucznia. Tylko przy zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nym od­dzia­ły­wa­niu dydaktyczno- wy­cho­waw­czym szkoła trosz­czy się o roz­wój wszyst­kich uczniów – uczniów wy­bit­nie zdol­nych, uczniów w nor­mie oraz z de­fi­cy­tami roz­wo­jo­wymi. W ma­łych szko­łach, w mało licz­nych kla­sach ła­twiej można do­trzeć do każ­dego ucznia, uwzględ­nić jego moż­li­wo­ści i za­in­te­re­so­wa­nia.

Takie szkoły osią­gają zna­ko­mite re­zul­taty, są to do­bre szkoły. Szkoła to nie tylko przy­go­to­wy­wa­nie do spraw­dzianu, eg­za­minu. Szkoła po­winna „iść w stronę ma­rzeń” mło­dego czło­wieka, uwzględ­niać jego po­trzeby roz­wo­jowe. Dlatego po­trzebne są róż­no­rodne in­no­wa­cje pe­da­go­giczne (np. klasy taneczno-teatralne w li­ceum ogól­no­kształ­cą­cym), in­te­re­su­jące za­ję­cia po­za­lek­cyjne, sys­te­ma­tyczna praca nad har­mo­nij­nym roz­wo­jem fi­zycz­nym, in­te­lek­tu­al­nym i du­cho­wym ucznia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20133 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • 20 lat „Wychowawcy” – atuty, trud­no­ści i wy­zwa­nia. Z re­dak­tor Teresą Król roz­ma­wia Maria Fortuna-Sudor
 • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Rusiecki
  Osoba ludzka wo­bec war­to­ści
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Aby wy­rósł na czło­wieka
 • Zuzanna Leliwa-Pruszak
  Relacja mistrz – uczeń
 • Marzena Borek
  Wakacje od wiary (list)
 • Karolina Idkowiak
  Twórcza pro­fi­lak­tyka jako droga wy­cho­wa­nia
 • Monika Korzeniowska
  Szansa po­zna­wa­nia war­to­ści
 • Natalia Maria Ruman
  Kultura w edu­ka­cji re­li­gij­nej
 • Wioletta Michałek
  Iść w stronę ma­rzeń
 • ks. Marek Dziewiecki
  Lekcja mi­ło­ści
 • Grażyna Petrucznik
  Jak mo­ty­wo­wać do na­uki?
 • ks. dr Janusz Goraj SDB
  Jak wpro­wa­dzać dys­cy­plinę w szkole?
 • Agnieszka Surdacka
  Miłość i jej ro­dzaje. Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Aneta Dobrzyńska
  Uczeń zdolny (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)

Fot. na okładce www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.