02/2011 Otwarta edukacja

okladka_02-2011Nowe odkrycia naukowe, postęp techniczny, życie we współczesnym świecie wymagają coraz większego zasobu wiadomości i umiejętności. Istnieje potrzeba doskonalenia sprawności intelektualnych potrzebnych w procesie uczenia się, metod nauczania i uczenia oraz powszechnego korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych w edukacji.

Otwarta edukacja, zbudowana na nowoczesnych technologiach komunikacyjnych, oferująca interesującą przestrzeń aktywności poznawczej, dostępną dla każdego, to kierunek zmian przyszłościowy i wartościowy. Edukacja bazująca na internetowych platformach edukacyjnych, programach komputerowych umożliwia elastyczny proces dystrybucji materiałów edukacyjnych, elastyczne ścieżki uczenia się, interaktywność i optymalizację procesu uczenia się.

Otwarta edukacja wymaga stosowania różnych metod aktywizujących, ciekawych treści, interesującej formy oraz właściwego tempa przekazywania informacji. Przy tej formie edukacji potrzeba kreatywności i ogromnego wkładu pracy w przygotowanie zajęć ze strony nauczyciela.

Zdobywanie wiedzy za pomocą otwartej edukacji, drogą nauczania zdalnego wymaga samodyscypliny, zaangażowania, czasu i dużego wysiłku również ze strony ucznia.

Szkoła, nauczyciel przestali być jedynym źródłem wiedzy dla ucznia. Uczeń korzysta z nowych technologii komunikacyjnych, z wielu źródeł wiedzy, a nauczyciel staje się przewodnikiem po ścieżkach edukacyjnych, tworzy sytuacje sprzyjające uczeniu się przez odkrywanie, eksperymentowanie, jest ekspertem od technik uczenia się i specjalistą od oceniania efektów procesu edukacyjnego. Nauczyciele i uczniowie dzielą się na stronach internetowych dobrymi pomysłami, doświadczeniami edukacyjnymi, tworząc Otwarte Zasoby Edukacyjne.

We współczesnej szkole kreda i tablica nie wystarczą. Dziś mamy do czynienia z innym uczniem, z nową rzeczywistością edukacyjną.

Młode pokolenie powinno czuć się bardziej odpowiedzialne za własny rozwój, za wychowanie i wykształcenie, za przygotowanie się do dorosłego życia, a szkoła musi sprostać aktualnym wyzwaniom, musi adekwatnie odpowiadać na potrzeby i aspiracje młodego pokolenia.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 02-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Beata Bartecka
  Otwarta edukacja a otwartość na edukację
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Plusy i minusy otwartej edukacji
 • Twórcze nauczanie jest przyszłością – rozmowa z Markiem Szurawskim
 • ks. Marek Dziewiecki
  Nie ma granic w rozwoju
 • Agnieszka Malińska
  Mnemotechniki, czyli jak i dlaczego warto ćwiczyć pamięć
 • Joanna Przemyślańska
  Jak wzmocnić koncentrację?
 • Marek Szurawski
  Ćwiczenia na pobudzenie koncentracji uwagi
 • Henryk Noga
  Relacje rodzinne gracy komputerowych
 • Elżbieta Trojan
  Edukacja otwarta (wybór książek)
 • Tomasz Minorczyk
  Telefon
 • Rafał Ryszka
  Młodzież sobie poradzi…
 • Agnieszka Malińska
  Mapy myśli (nowy wymiar myślenia i notowania)
 • Anna Potocka
  Łamigłówka czy komputer?
 • Dorota Bujanowska, Jolanta Tomczuk−Zając
  Choinka dla zwierząt. Zajęcia otwarte oraz integrujące dla uczniów klas II szkoły podstawowej
 • Elżbieta Trojan
  Edukacja otwarta (wybór artykułów)
 • Urszula Olek
  Polska mowa
 • Izabela Błaszczyk, Jadwiga Sendor
  Jak wykorzystuję czas wolny? Konspekt zajęć z wychowania prorodzinnego dla klasy VI szkoły podstawowej
 • Alfreda Gierad
  Na ferie i nie tylko… Ćwiczenia i zabawy

Okładka: fot. Dreamstime

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.