02/2011 Otwar­ta edu­ka­cja

okladka_02-2011No­we od­kry­cia na­uko­we, po­stęp tech­nicz­ny, ży­cie we współ­cze­snym świe­cie wy­ma­ga­ją co­raz więk­sze­go za­so­bu wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści. Ist­nie­je po­trze­ba do­sko­na­le­nia spraw­no­ści in­te­lek­tu­al­nych po­trzeb­nych w pro­ce­sie ucze­nia się, me­tod na­ucza­nia i ucze­nia oraz po­wszech­ne­go ko­rzy­sta­nia z no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii ko­mu­ni­ka­cyj­nych w edu­ka­cji.

Otwar­ta edu­ka­cja, zbu­do­wa­na na no­wo­cze­snych tech­no­lo­giach ko­mu­ni­ka­cyj­nych, ofe­ru­ją­ca in­te­re­su­ją­cą prze­strzeń ak­tyw­no­ści po­znaw­czej, do­stęp­ną dla każ­de­go, to kie­ru­nek zmian przy­szło­ścio­wy i war­to­ścio­wy. Edu­ka­cja ba­zu­ją­ca na in­ter­ne­to­wych plat­for­mach edu­ka­cyj­nych, pro­gra­mach kom­pu­te­ro­wych umoż­li­wia ela­stycz­ny pro­ces dys­try­bu­cji ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych, ela­stycz­ne ścież­ki ucze­nia się, in­te­rak­tyw­ność i opty­ma­li­za­cję pro­ce­su ucze­nia się.

Otwar­ta edu­ka­cja wy­ma­ga sto­so­wa­nia róż­nych me­tod ak­ty­wi­zu­ją­cych, cie­ka­wych tre­ści, in­te­re­su­ją­cej for­my oraz wła­ści­we­go tem­pa prze­ka­zy­wa­nia in­for­ma­cji. Przy tej for­mie edu­ka­cji po­trze­ba kre­atyw­no­ści i ogrom­ne­go wkła­du pra­cy w przy­go­to­wa­nie za­jęć ze stro­ny na­uczy­cie­la.

Zdo­by­wa­nie wie­dzy za po­mo­cą otwar­tej edu­ka­cji, dro­gą na­ucza­nia zdal­ne­go wy­ma­ga sa­mo­dy­scy­pli­ny, za­an­ga­żo­wa­nia, cza­su i du­że­go wy­sił­ku rów­nież ze stro­ny ucznia.

Szko­ła, na­uczy­ciel prze­sta­li być je­dy­nym źró­dłem wie­dzy dla ucznia. Uczeń ko­rzy­sta z no­wych tech­no­lo­gii ko­mu­ni­ka­cyj­nych, z wie­lu źró­deł wie­dzy, a na­uczy­ciel sta­je się prze­wod­ni­kiem po ścież­kach edu­ka­cyj­nych, two­rzy sy­tu­acje sprzy­ja­ją­ce ucze­niu się przez od­kry­wa­nie, eks­pe­ry­men­to­wa­nie, jest eks­per­tem od tech­nik ucze­nia się i spe­cja­li­stą od oce­nia­nia efek­tów pro­ce­su edu­ka­cyj­ne­go. Na­uczy­cie­le i ucznio­wie dzie­lą się na stro­nach in­ter­ne­to­wych do­bry­mi po­my­sła­mi, do­świad­cze­nia­mi edu­ka­cyj­ny­mi, two­rząc Otwar­te Za­so­by Edu­ka­cyj­ne.

We współ­cze­snej szko­le kre­da i ta­bli­ca nie wy­star­czą. Dziś ma­my do czy­nie­nia z in­nym uczniem, z no­wą rze­czy­wi­sto­ścią edu­ka­cyj­ną.

Mło­de po­ko­le­nie po­win­no czuć się bar­dziej od­po­wie­dzial­ne za wła­sny roz­wój, za wy­cho­wa­nie i wy­kształ­ce­nie, za przy­go­to­wa­nie się do do­ro­słe­go ży­cia, a szko­ła mu­si spro­stać ak­tu­al­nym wy­zwa­niom, mu­si ade­kwat­nie od­po­wia­dać na po­trze­by i aspi­ra­cje mło­de­go po­ko­le­nia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20113 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Be­ata Bar­tec­ka
  Otwar­ta edu­ka­cja a otwar­tość na edu­ka­cję
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Plu­sy i mi­nu­sy otwar­tej edu­ka­cji
 • Twór­cze na­ucza­nie jest przy­szło­ścią – roz­mo­wa z Mar­kiem Szu­raw­skim
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Nie ma gra­nic w roz­wo­ju
 • Agniesz­ka Ma­liń­ska
  Mne­mo­tech­ni­ki, czy­li jak i dla­cze­go war­to ćwi­czyć pa­mięć
 • Jo­an­na Prze­my­ślań­ska
  Jak wzmoc­nić kon­cen­tra­cję?
 • Ma­rek Szu­raw­ski
  Ćwi­cze­nia na po­bu­dze­nie kon­cen­tra­cji uwa­gi
 • Hen­ryk No­ga
  Re­la­cje ro­dzin­ne gra­cy kom­pu­te­ro­wych
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Edu­ka­cja otwar­ta (wy­bór ksią­żek)
 • To­masz Mi­nor­czyk
  Te­le­fon
 • Ra­fał Rysz­ka
  Mło­dzież so­bie po­ra­dzi…
 • Agniesz­ka Ma­liń­ska
  Ma­py my­śli (no­wy wy­miar my­śle­nia i no­to­wa­nia)
 • An­na Po­toc­ka
  Ła­mi­głów­ka czy kom­pu­ter?
 • Do­ro­ta Bu­ja­now­ska, Jo­lan­ta Tomczuk−Zając
  Cho­in­ka dla zwie­rząt. Za­ję­cia otwar­te oraz in­te­gru­ją­ce dla uczniów klas II szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Edu­ka­cja otwar­ta (wy­bór ar­ty­ku­łów)
 • Ur­szu­la Olek
  Pol­ska mo­wa
 • Iza­be­la Błasz­czyk, Ja­dwi­ga Sen­dor
  Jak wy­ko­rzy­stu­ję czas wol­ny? Kon­spekt za­jęć z wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­ne­go dla kla­sy VI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Al­fre­da Gie­rad
  Na fe­rie i nie tyl­ko… Ćwi­cze­nia i za­ba­wy

Okład­ka: fot. Dre­am­sti­me

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.