02/2011 Otwarta edukacja

okladka_02-2011Nowe od­kry­cia na­ukowe, po­stęp tech­niczny, ży­cie we współ­cze­snym świe­cie wy­ma­gają co­raz więk­szego za­sobu wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści. Istnieje po­trzeba do­sko­na­le­nia spraw­no­ści in­te­lek­tu­al­nych po­trzeb­nych w pro­ce­sie ucze­nia się, me­tod na­ucza­nia i ucze­nia oraz po­wszech­nego ko­rzy­sta­nia z no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii ko­mu­ni­ka­cyj­nych w edu­ka­cji.

Otwarta edu­ka­cja, zbu­do­wana na no­wo­cze­snych tech­no­lo­giach ko­mu­ni­ka­cyj­nych, ofe­ru­jąca in­te­re­su­jącą prze­strzeń ak­tyw­no­ści po­znaw­czej, do­stępną dla każ­dego, to kie­ru­nek zmian przy­szło­ściowy i war­to­ściowy. Edukacja ba­zu­jąca na in­ter­ne­to­wych plat­for­mach edu­ka­cyj­nych, pro­gra­mach kom­pu­te­ro­wych umoż­li­wia ela­styczny pro­ces dys­try­bu­cji ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych, ela­styczne ścieżki ucze­nia się, in­te­rak­tyw­ność i opty­ma­li­za­cję pro­cesu ucze­nia się.

Otwarta edu­ka­cja wy­maga sto­so­wa­nia róż­nych me­tod ak­ty­wi­zu­ją­cych, cie­ka­wych tre­ści, in­te­re­su­ją­cej formy oraz wła­ści­wego tempa prze­ka­zy­wa­nia in­for­ma­cji. Przy tej for­mie edu­ka­cji po­trzeba kre­atyw­no­ści i ogrom­nego wkładu pracy w przy­go­to­wa­nie za­jęć ze strony na­uczy­ciela.

Zdobywanie wie­dzy za po­mocą otwar­tej edu­ka­cji, drogą na­ucza­nia zdal­nego wy­maga sa­mo­dy­scy­pliny, za­an­ga­żo­wa­nia, czasu i du­żego wy­siłku rów­nież ze strony ucznia.

Szkoła, na­uczy­ciel prze­stali być je­dy­nym źró­dłem wie­dzy dla ucznia. Uczeń ko­rzy­sta z no­wych tech­no­lo­gii ko­mu­ni­ka­cyj­nych, z wielu źró­deł wie­dzy, a na­uczy­ciel staje się prze­wod­ni­kiem po ścież­kach edu­ka­cyj­nych, two­rzy sy­tu­acje sprzy­ja­jące ucze­niu się przez od­kry­wa­nie, eks­pe­ry­men­to­wa­nie, jest eks­per­tem od tech­nik ucze­nia się i spe­cja­li­stą od oce­nia­nia efek­tów pro­cesu edu­ka­cyj­nego. Nauczyciele i ucznio­wie dzielą się na stro­nach in­ter­ne­to­wych do­brymi po­my­słami, do­świad­cze­niami edu­ka­cyj­nymi, two­rząc Otwarte Zasoby Edukacyjne.

We współ­cze­snej szkole kreda i ta­blica nie wy­star­czą. Dziś mamy do czy­nie­nia z in­nym uczniem, z nową rze­czy­wi­sto­ścią edu­ka­cyjną.

Młode po­ko­le­nie po­winno czuć się bar­dziej od­po­wie­dzialne za wła­sny roz­wój, za wy­cho­wa­nie i wy­kształ­ce­nie, za przy­go­to­wa­nie się do do­ro­słego ży­cia, a szkoła musi spro­stać ak­tu­al­nym wy­zwa­niom, musi ade­kwat­nie od­po­wia­dać na po­trzeby i aspi­ra­cje mło­dego po­ko­le­nia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Beata Bartecka
  Otwarta edu­ka­cja a otwar­tość na edu­ka­cję
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Plusy i mi­nusy otwar­tej edu­ka­cji
 • Twórcze na­ucza­nie jest przy­szło­ścią – roz­mowa z Markiem Szurawskim
 • ks. Marek Dziewiecki
  Nie ma gra­nic w roz­woju
 • Agnieszka Malińska
  Mnemotechniki, czyli jak i dla­czego warto ćwi­czyć pa­mięć
 • Joanna Przemyślańska
  Jak wzmoc­nić kon­cen­tra­cję?
 • Marek Szurawski
  Ćwiczenia na po­bu­dze­nie kon­cen­tra­cji uwagi
 • Henryk Noga
  Relacje ro­dzinne gracy kom­pu­te­ro­wych
 • Elżbieta Trojan
  Edukacja otwarta (wy­bór ksią­żek)
 • Tomasz Minorczyk
  Telefon
 • Rafał Ryszka
  Młodzież so­bie po­ra­dzi…
 • Agnieszka Malińska
  Mapy my­śli (nowy wy­miar my­śle­nia i no­to­wa­nia)
 • Anna Potocka
  Łamigłówka czy kom­pu­ter?
 • Dorota Bujanowska, Jolanta Tomczuk−Zając
  Choinka dla zwie­rząt. Zajęcia otwarte oraz in­te­gru­jące dla uczniów klas II szkoły pod­sta­wo­wej
 • Elżbieta Trojan
  Edukacja otwarta (wy­bór ar­ty­ku­łów)
 • Urszula Olek
  Polska mowa
 • Izabela Błaszczyk, Jadwiga Sendor
  Jak wy­ko­rzy­stuję czas wolny? Konspekt za­jęć z wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­nego dla klasy VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Alfreda Gierad
  Na fe­rie i nie tylko… Ćwiczenia i za­bawy

Okładka: fot. Dreamstime

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.