02/2008 Partnerstwo w wychowaniu

okladka_02-2008Najważniejszą wspólnotę wychowawczą stanowi rodzina. To rodzice mają niezbywalne prawo i obowiązek wychowania dziecka – powinni zapewnić sprzyjające warunki do jego rozwoju fizycznego, intelektualnego, duchowego, dostarczać wzorów dobrego życia, dać poczucie bezpieczeństwa, troski i miłości. W rodzinie dziecko przeżywa smutki i radości, uczy się żyć z innymi i dla innych, krytycznie myśleć i mądrze kochać, przyswaja system wartości.

Niestety, wpływ wychowawczy rodziny maleje. Wielu rodziców nie potrafi bądź nie chce korzystać z ogromnej szansy wychowawczej domu rodzinnego. Brakuje ciepła rodzinnego, miłości do dziecka, dziecko czuje się samotne, wyobcowane z rodziny.

Niewydolność wychowawcza rodziny i kłopoty szkolne często prowadzą dziecko do grupy nazwanej „dziećmi ulicy”. Są to osoby niepełnoletnie, spędzające wiele czasu bezproduktywnie poza domem, poza szkołą, najczęściej w centrach handlowych, na dworcach, na osiedlach, w blokowiskach. Nieletni uczestnicy życia ulicznego przejawiają agresję słowną i fizyczną, palą papierosy, piją alkohol, kradną, zażywają narkotyki, uprawiają prostytucję, interesują się pornografią.

Rodzice powinni zabiegać o właściwy klimat wychowawczy w domu oraz we wszystkich wspólnotach wychowawczych, w których ich dziecko przebywa, budować z innymi partnerstwo na rzecz wychowania dzieci. Wybierać dla dziecka dobre przedszkole, dobrą szkołę, dobre programy radiowo−telewizyjne, odpowiednią książkę, film, grę komputerową, dobrą wspólnotę wychowawczą. Być wrażliwymi na potrzeby, na różne zawirowania w rozwoju psychospołecznym dziecka.

Środki społecznego przekazu nie mogą mamić młodych ludzi iluzją łatwego szczęścia, życia bez solidnej nauki, stawiania sobie wymagań, ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych, życia bez obowiązków, bez pracy. To demoralizuje młodych ludzi, utrudnia działania wychowawcze domu i szkoły.

Partnerstwo na rzecz wychowania winni tworzyć rodzice, Kościół, przedszkole, szkoła, grupy rówieśnicze, osoby odpowiedzialne za środki społecznego przekazu. Współpartnerzy powinni doceniać możliwości wychowawcze rodziny i wspierać ją w wypełnianiu tego zadania.

Od wychowania zależy nasze codzienne życie, relacje międzyludzkie, stosunki społeczne, pokój w nas i wokół nas.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 02-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Barbara Niziołek
  Kilka uwag o wychowaniu
 • Rafał Ryszka
  Młody obserwuje dorosłych
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Razem czy osobno?
 • Kazimierz Kosmaciński
  Katecheza a kultura
 • Wojciech Hausner
  Religia już tam jest
 • Małgorzata Damczyk
  Rodzina, szkoła i parafia (list)
 • Elżbieta Wasiak−Kowalska
  Mama, tata i ja
 • Jarosław Sokołowski
  Zdolni do wychowania
 • ks. Marek Dziewiecki
  Odpowiedzialne wychowanie
 • Małgorzata Chojak
  Rodzina z problemem alkoholowym
 • Anna Marecik
  Rodzice wyjechali
 • Tomasz Minorczyk
  Buty
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Mieć wyobraźnię miłosierdzia
 • Kazimierz Gorzelok
  Droga krzyżowa wychowawcy
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Sens cierpienia cz. XIII
 • Jadwiga Szyszka
  Chrześcijan to ja. Scenariusz zajęć dla klasy VI szkoły podstawowej na rekolekcje wielkopostne
 • Ewa Woltmann
  „Tylko guziki nieugięte”. Scenariusz szkolnego programu artystycznego

Okładka i zdjęcia w numerze: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.