02/2008 Part­ner­stwo w wy­cho­wa­niu

okladka_02-2008Naj­waż­niej­szą wspól­no­tę wy­cho­waw­czą sta­no­wi ro­dzi­na. To ro­dzi­ce ma­ją nie­zby­wal­ne pra­wo i obo­wią­zek wy­cho­wa­nia dziec­ka – po­win­ni za­pew­nić sprzy­ja­ją­ce wa­run­ki do je­go roz­wo­ju fi­zycz­ne­go, in­te­lek­tu­al­ne­go, du­cho­we­go, do­star­czać wzo­rów do­bre­go ży­cia, dać po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, tro­ski i mi­ło­ści. W ro­dzi­nie dziec­ko prze­ży­wa smut­ki i ra­do­ści, uczy się żyć z in­ny­mi i dla in­nych, kry­tycz­nie my­śleć i mą­drze ko­chać, przy­swa­ja sys­tem war­to­ści.

Nie­ste­ty, wpływ wy­cho­waw­czy ro­dzi­ny ma­le­je. Wie­lu ro­dzi­ców nie po­tra­fi bądź nie chce ko­rzy­stać z ogrom­nej szan­sy wy­cho­waw­czej do­mu ro­dzin­ne­go. Bra­ku­je cie­pła ro­dzin­ne­go, mi­ło­ści do dziec­ka, dziec­ko czu­je się sa­mot­ne, wy­ob­co­wa­ne z ro­dzi­ny.

Nie­wy­dol­ność wy­cho­waw­cza ro­dzi­ny i kło­po­ty szkol­ne czę­sto pro­wa­dzą dziec­ko do gru­py na­zwa­nej „dzieć­mi uli­cy”. Są to oso­by nie­peł­no­let­nie, spę­dza­ją­ce wie­le cza­su bez­pro­duk­tyw­nie po­za do­mem, po­za szko­łą, naj­czę­ściej w cen­trach han­dlo­wych, na dwor­cach, na osie­dlach, w blo­ko­wi­skach. Nie­let­ni uczest­ni­cy ży­cia ulicz­ne­go prze­ja­wia­ją agre­sję słow­ną i fi­zycz­ną, pa­lą pa­pie­ro­sy, pi­ją al­ko­hol, krad­ną, za­ży­wa­ją nar­ko­ty­ki, upra­wia­ją pro­sty­tu­cję, in­te­re­su­ją się por­no­gra­fią.

Ro­dzi­ce po­win­ni za­bie­gać o wła­ści­wy kli­mat wy­cho­waw­czy w do­mu oraz we wszyst­kich wspól­no­tach wy­cho­waw­czych, w któ­rych ich dziec­ko prze­by­wa, bu­do­wać z in­ny­mi part­ner­stwo na rzecz wy­cho­wa­nia dzie­ci. Wy­bie­rać dla dziec­ka do­bre przed­szko­le, do­brą szko­łę, do­bre pro­gra­my radiowo−telewizyjne, od­po­wied­nią książ­kę, film, grę kom­pu­te­ro­wą, do­brą wspól­no­tę wy­cho­waw­czą. Być wraż­li­wy­mi na po­trze­by, na róż­ne za­wi­ro­wa­nia w roz­wo­ju psy­cho­spo­łecz­nym dziec­ka.

Środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu nie mo­gą ma­mić mło­dych lu­dzi ilu­zją ła­twe­go szczę­ścia, ży­cia bez so­lid­nej na­uki, sta­wia­nia so­bie wy­ma­gań, po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści za sie­bie i in­nych, ży­cia bez obo­wiąz­ków, bez pra­cy. To de­mo­ra­li­zu­je mło­dych lu­dzi, utrud­nia dzia­ła­nia wy­cho­waw­cze do­mu i szko­ły.

Part­ner­stwo na rzecz wy­cho­wa­nia win­ni two­rzyć ro­dzi­ce, Ko­ściół, przed­szko­le, szko­ła, gru­py ró­wie­śni­cze, oso­by od­po­wie­dzial­ne za środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu. Współ­part­ne­rzy po­win­ni do­ce­niać moż­li­wo­ści wy­cho­waw­cze ro­dzi­ny i wspie­rać ją w wy­peł­nia­niu te­go za­da­nia.

Od wy­cho­wa­nia za­le­ży na­sze co­dzien­ne ży­cie, re­la­cje mię­dzy­ludz­kie, sto­sun­ki spo­łecz­ne, po­kój w nas i wo­kół nas.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20083 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Bar­ba­ra Ni­zio­łek
  Kil­ka uwag o wy­cho­wa­niu
 • Ra­fał Rysz­ka
  Mło­dy ob­ser­wu­je do­ro­słych
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ra­zem czy osob­no?
 • Ka­zi­mierz Ko­sma­ciń­ski
  Ka­te­che­za a kul­tu­ra
 • Woj­ciech Hau­sner
  Re­li­gia już tam jest
 • Mał­go­rza­ta Dam­czyk
  Ro­dzi­na, szko­ła i pa­ra­fia (list)
 • Elż­bie­ta Wasiak−Kowalska
  Ma­ma, ta­ta i ja
 • Ja­ro­sław So­ko­łow­ski
  Zdol­ni do wy­cho­wa­nia
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Od­po­wie­dzial­ne wy­cho­wa­nie
 • Mał­go­rza­ta Cho­jak
  Ro­dzi­na z pro­ble­mem al­ko­ho­lo­wym
 • An­na Ma­re­cik
  Ro­dzi­ce wy­je­cha­li
 • To­masz Mi­nor­czyk
  Bu­ty
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Mieć wy­obraź­nię mi­ło­sier­dzia
 • Ka­zi­mierz Go­rze­lok
  Dro­ga krzy­żo­wa wy­cho­waw­cy
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Sens cier­pie­nia cz. XIII
 • Ja­dwi­ga Szysz­ka
  Chrze­ści­jan to ja. Sce­na­riusz za­jęć dla kla­sy VI szko­ły pod­sta­wo­wej na re­ko­lek­cje wiel­ko­post­ne
 • Ewa Wolt­mann
  „Tyl­ko gu­zi­ki nie­ugię­te”. Sce­na­riusz szkol­ne­go pro­gra­mu ar­ty­stycz­ne­go

Okład­ka i zdję­cia w nu­me­rze: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.