01/2019 Ad­op­cja i ro­dzi­na za­stęp­cza

okladka_01-2019Dla pew­nej gru­py dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­rych po­trze­by nie są za­spo­ka­ja­ne w do­mu ro­dzin­nym, czy­li w miej­scu pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju i wy­cho­wa­nia, po­trzeb­na jest opie­ka za­stęp­cza. Ta opie­ka po­win­na być uzu­peł­nie­niem pie­czy ro­dzi­ciel­skiej, ma­jąc cha­rak­ter tym­cza­so­wy, bo każ­de dziec­ko ma pra­wo do wy­cho­wy­wa­nia się w ro­dzi­nie. W Pol­sce opie­ką za­stęp­czą ob­ję­to po­nad 20 ty­się­cy dzie­ci, z któ­rych tyl­ko ok. 3% to sie­ro­ty na­tu­ral­ne (po­zo­sta­łe to sie­ro­ty spo­łecz­ne). Zde­cy­do­wa­na więk­szość tych dzie­ci prze­by­wa w pla­ców­kach opie­kuń­czo-wy­cho­waw­czych, w do­mach dziec­ka. Ma­ła licz­ba dzie­ci wy­cho­wu­je się w ro­dzi­nach ad­op­cyj­nych, w ro­dzi­nach za­stęp­czych, w ro­dzin­nych do­mach dziec­ka. Ro­dzi­ny ad­op­cyj­ne i za­stęp­cze ne­ga­tyw­nie oce­nia­ją po­li­ty­kę fi­nan­so­wą pań­stwa na rzecz dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych.

Dom dziec­ka, ca­ło­do­bo­wa pla­ców­ka opie­kuń­czo-wy­cho­waw­cza, jest nie­na­tu­ral­nym śro­do­wi­skiem wy­cho­waw­czym. W tej for­mie opie­ki trud­no za­pew­nić dziec­ku przy­go­to­wa­nie do god­ne­go, sa­mo­dziel­ne­go i od­po­wie­dzial­ne­go ży­cia. Wy­cho­wan­ko­wie na­by­wa­ją wie­le ne­ga­tyw­nych na­wy­ków: wszyst­ko im się na­le­ży, a sztu­ka prze­ży­cia po­le­ga na la­wi­ro­wa­niu. W wie­lu kra­jach Eu­ro­py nie funk­cjo­nu­ją do­my dziec­ka, w Pol­sce są roz­wią­za­niem fa­wo­ry­zo­wa­nym wśród form opie­ki nad osie­ro­co­ny­mi i po­rzu­co­ny­mi dzieć­mi.

Po­zo­sta­łe for­my pie­czy za­stęp­czej – ro­dzi­na ad­op­cyj­na, ro­dzi­na za­stęp­cza, ro­dzin­ny dom dziec­ka – stwa­rza­ją po­god­ny kli­mat wy­cho­waw­czy, da­jąc wie­le po­wo­dów do ra­do­ści i za­do­wo­le­nia, le­piej za­spo­ka­ja­jąc po­trze­by emo­cjo­nal­ne dziec­ka. Zde­cy­do­wa­nie wię­cej dzie­ci po­trze­bu­ją­cych tej for­my opie­ki po­win­no zna­leźć swo­je miej­sce w ta­kich ro­dzi­nach.

Przy­ję­cie dziec­ka do ro­dzi­ny ad­op­cyj­nej lub za­stęp­czej to ra­dy­kal­na zmia­na dla dziec­ka i dla ro­dzi­ny. No­we pra­wa i obo­wiąz­ki, no­we wy­ma­ga­nia, ale ge­ne­ral­nie efek­ty po obu stro­nach są po­zy­tyw­ne. Trze­ba za­chę­cać ro­dzi­ców do ad­op­cji lub utwo­rze­nia ro­dzi­ny za­stęp­czej, za­pew­nia­jąc im wspar­cie i po­moc ze stro­ny opie­ki spo­łecz­nej. Ta for­ma opie­ki nad dziec­kiem przy­no­si du­żo lep­sze efek­ty.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20193 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ja­nusz Ru­sa­czyk
  Ro­dzi­ny ad­op­cyj­ne i za­stęp­cze
 • Mał­go­rza­ta Gier­maz
  Ad­op­cja cięż­ko cho­rych dzie­ci
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ku­ba z VIc
 • Ja­nusz Ru­sa­czyk
  Ba­rie­ry. Dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne – ad­op­cja i ro­dzi­na za­stęp­cza
 • Alek­san­dra Asz­kie­ło­wicz
  Książ­ka, któ­ra od­rzu­ca wszel­kie nor­my
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Ro­dzi­na za­stęp­cza ja­ko śro­do­wi­sko wy­cho­waw­cze (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • An­na No­gal
  Mo­ty­wy ad­op­cji
 • Ewa Mi­cha­łow­ska-Wal­kie­wicz
  ABC ad­op­cji
 • Ro­ma­na Cynk
  Jak żyć, że­by ko­chać do koń­ca?
 • Da­nu­ta Bu­la
  Szko­ła kre­atyw­no­ści
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Czy za wszel­ką ce­nę?
 • Agniesz­ka Re­ifland
  Kor­cza­kow­ski duch
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  O tym, co jest waż­niej­sze
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin, Iza­be­la Fa­leń­czyk
  O tym, co jest naj­waż­niej­sze. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII
 • Krzysz­tof Wil­czew­ski
  Mi­sja na­dziei
 • Mał­go­rza­ta Żmi­jew­ska
  Noc­ne na­sto­la­tek roz­mo­wy. Sce­na­riusz po­świę­co­ny Żoł­nie­rzom Wy­klę­tym

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.