01/2018 Al­ko­hol – pro­fi­lak­ty­ka

okladka_01-2018

Al­ko­ho­lizm jest jed­nym z naj­po­waż­niej­szych pro­ble­mów spo­łecz­nych. Ofia­ra­mi nad­uży­wa­nia al­ko­ho­lu i cho­ro­by al­ko­ho­lo­wej sta­ją się nie tyl­ko oso­by uza­leż­nio­ne, ale ca­łe ro­dzi­ny, w któ­rych naj­bar­dziej cier­pią dzie­ci. Pi­cie al­ko­ho­lu pro­wa­dzi do zu­bo­że­nia du­cho­we­go i ma­te­rial­ne­go, do prze­mo­cy i agre­sji, do nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków, do dra­ma­tów. Pi­cie al­ko­ho­lu przez dzie­ci i mło­dzież po­wo­du­je szy­bie uza­leż­nie­nie i za­bu­rze­nie ich oso­bo­we­go roz­wo­ju.

Waż­nym ele­men­tem wy­cho­wa­nia w szko­le jest za­po­bie­ga­nie uza­leż­nie­niom. Wy­cho­wa­nie obej­mu­je sfe­rę emo­cjo­nal­ną, in­te­lek­tu­al­ną, du­cho­wą. Czyn­ni­ka­mi ochron­ny­mi przed uza­leż­nie­niem jest sil­na więź z ro­dzi­ca­mi, po­wo­dze­nia szkol­ne, za­an­ga­żo­wa­nie we wła­sny roz­wój, od­por­ność na stres, umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów bez uciecz­ki w al­ko­hol, wła­ści­we go­spo­da­ro­wa­nie cza­sem wol­nym.

Trze­ba ogra­ni­czać licz­bę punk­tów sprze­da­ży al­ko­ho­lu, wal­czyć z je­go agre­syw­ną pro­mo­cją, z ak­cep­ta­cją pi­jań­stwa, prze­ka­zy­wać wie­dzę o szko­dli­wo­ści al­ko­ho­lu. Po­trzeb­ne są trzeź­wo­ścio­we śro­do­wi­ska wy­cho­waw­cze oraz pro­gra­my pro­fi­lak­tycz­ne obej­mu­ją­ce dzie­ci, ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li. Nie­zbęd­na jest na­uka sztu­ki ży­cia i ra­dze­nia so­bie z pro­ble­ma­mi bez po­trze­by się­ga­nia po róż­ne­go ro­dza­ju używ­ki.

Bu­duj­my kul­tu­rę trzeź­wo­ści, wol­no­ści od uza­leż­nień, kul­tu­rę od­po­wie­dzial­no­ści za sie­bie i dru­gie­go czło­wie­ka.

Z ra­do­ścią in­for­mu­je Czy­tel­ni­ków, że od stycz­nia 2018 ro­ku mie­sięcz­nik „Wy­cho­waw­ca” zo­sta­nie wzbo­ga­co­ny o czte­ro­stro­ni­co­wy do­da­tek re­da­go­wa­ny w Kra­jo­wym Ośrod­ku Dusz­pa­ster­stwa Na­uczy­cie­li kie­ro­wa­nym przez Księ­dza Bi­sku­pa dra hab. Pio­tra Tu­rzyń­skie­go.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20183 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ma­ria Jan­kow­ska
  Al­ko­ho­lizm w ro­dzi­nie
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ro­dzi­na a wy­cho­wa­nie w trzeź­wo­ści
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ra­tu­nek
 • Ka­ta­rzy­na Wa­si­lew­ska
  Mał­żeń­stwo a uza­leż­nie­nie
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  To­le­ran­cja czy cier­pli­wa mi­łość?
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Mi­łość oso­bo­wa czyn­ni­kiem chro­nią­cym. Roz­mo­wa z prof. Krzysz­to­fem Woj­ciesz­kiem
 • Bar­ba­ra Zy­cha
  Nad­uży­wa­nie al­ko­ho­lu
 • Piotr Chra­bąszcz
  Woj­na, czy­li jak po­ko­nać na­łóg?
 • Han­na Ja­ku­biak
  Bez­piecz­ne do­ra­sta­nie – „Al­ko­hol a zdro­wie”. Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej dla klas IIIII gim­na­zjum
 • Kry­sty­na Pu­pek
  Ile zła czy­ni al­ko­hol? Kon­spekt za­jęć pro­fi­lak­tycz­nych dla kl. III gim­na­zjum
 • Jan Bru­ski
  Bur­sa pro­mu­ją­ca zdro­wie
 • Iza­be­la Fa­leń­czyk, Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Roz­my­śla­my o spra­wie­dli­wo­ści. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Spra­wie­dli­we – nie­spra­wie­dli­we
 • s. Jo­lan­ta Ku­rza­now­ska OSU
  Roz­mo­wa z dziad­ka­mi
 • Kry­sty­na Woj­tak
  Dro­ga Bab­ciu, Dro­gi Dziad­ku. Sce­na­riusz uro­czy­sto­ści na Dzień Bab­ci i Dziad­ka dla uczniów klas I–III szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ur­szu­la Ka­rol­czyk
  Bez­kar­ni mo­ca­rze. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia pro­fi­lak­tycz­ne­go dla mło­dzie­ży w wie­ku 14–19 lat
 • Al­do­na Ru­miń­ska-Szal­ska
  Pa­cjent­ka. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia te­atral­ne­go dla klas V–VI szko­ły pod­sta­wo­wej

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.