01/2018 Alkohol – profilaktyka

okladka_01-2018

Alkoholizm jest jed­nym z naj­po­waż­niej­szych pro­ble­mów spo­łecz­nych. Ofiarami nad­uży­wa­nia al­ko­holu i cho­roby al­ko­ho­lo­wej stają się nie tylko osoby uza­leż­nione, ale całe ro­dziny, w któ­rych naj­bar­dziej cier­pią dzieci. Picie al­ko­holu pro­wa­dzi do zu­bo­że­nia du­cho­wego i ma­te­rial­nego, do prze­mocy i agre­sji, do nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków, do dra­ma­tów. Picie al­ko­holu przez dzieci i mło­dzież po­wo­duje szy­bie uza­leż­nie­nie i za­bu­rze­nie ich oso­bo­wego roz­woju.

Ważnym ele­men­tem wy­cho­wa­nia w szkole jest za­po­bie­ga­nie uza­leż­nie­niom. Wychowanie obej­muje sferę emo­cjo­nalną, in­te­lek­tu­alną, du­chową. Czynnikami ochron­nymi przed uza­leż­nie­niem jest silna więź z ro­dzi­cami, po­wo­dze­nia szkolne, za­an­ga­żo­wa­nie we wła­sny roz­wój, od­por­ność na stres, umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów bez ucieczki w al­ko­hol, wła­ściwe go­spo­da­ro­wa­nie cza­sem wol­nym.

Trzeba ogra­ni­czać liczbę punk­tów sprze­daży al­ko­holu, wal­czyć z jego agre­sywną pro­mo­cją, z ak­cep­ta­cją pi­jań­stwa, prze­ka­zy­wać wie­dzę o szko­dli­wo­ści al­ko­holu. Potrzebne są trzeź­wo­ściowe śro­do­wi­ska wy­cho­waw­cze oraz pro­gramy pro­fi­lak­tyczne obej­mu­jące dzieci, ro­dzi­ców i na­uczy­cieli. Niezbędna jest na­uka sztuki ży­cia i ra­dze­nia so­bie z pro­ble­mami bez po­trzeby się­ga­nia po róż­nego ro­dzaju używki.

Budujmy kul­turę trzeź­wo­ści, wol­no­ści od uza­leż­nień, kul­turę od­po­wie­dzial­no­ści za sie­bie i dru­giego czło­wieka.

Z ra­do­ścią in­for­muje Czytelników, że od stycz­nia 2018 roku mie­sięcz­nik „Wychowawca” zo­sta­nie wzbo­ga­cony o czte­ro­stro­ni­cowy do­da­tek re­da­go­wany w Krajowym Ośrodku Duszpasterstwa Nauczycieli kie­ro­wa­nym przez Księdza Biskupa dra hab. Piotra Turzyńskiego.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20183 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Maria Jankowska
  Alkoholizm w ro­dzi­nie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Rodzina a wy­cho­wa­nie w trzeź­wo­ści
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Ratunek
 • Katarzyna Wasilewska
  Małżeństwo a uza­leż­nie­nie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Tolerancja czy cier­pliwa mi­łość?
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Miłość oso­bowa czyn­ni­kiem chro­nią­cym. Rozmowa z prof. Krzysztofem Wojcieszkiem
 • Barbara Zycha
  Nadużywanie al­ko­holu
 • Piotr Chrabąszcz
  Wojna, czyli jak po­ko­nać na­łóg?
 • Hanna Jakubiak
  Bezpieczne do­ra­sta­nie – „Alkohol a zdro­wie”. Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej dla klas II–III gim­na­zjum
 • Krystyna Pupek
  Ile zła czyni al­ko­hol? Konspekt za­jęć pro­fi­lak­tycz­nych dla kl. III gim­na­zjum
 • Jan Bruski
  Bursa pro­mu­jąca zdro­wie
 • Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin
  Rozmyślamy o spra­wie­dli­wo­ści. Scenariusz za­jęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III szkoły pod­sta­wo­wej
 • Małgorzata Sasin
  Sprawiedliwe – nie­spra­wie­dliwe
 • s. Jolanta Kurzanowska OSU
  Rozmowa z dziad­kami
 • Krystyna Wojtak
  Droga Babciu, Drogi Dziadku. Scenariusz uro­czy­sto­ści na Dzień Babci i Dziadka dla uczniów klas I–III szkoły pod­sta­wo­wej
 • Urszula Karolczyk
  Bezkarni mo­ca­rze. Scenariusz przed­sta­wie­nia pro­fi­lak­tycz­nego dla mło­dzieży w wieku 14–19 lat
 • Aldona Rumińska-Szalska
  Pacjentka. Scenariusz przed­sta­wie­nia te­atral­nego dla klas V–VI szkoły pod­sta­wo­wej

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.