01/2015 Osobowość i emocje

okladka_01-2015

Dojrzała oso­bo­wość po­zwala do­brze ko­rzy­stać z oso­bi­stej wol­no­ści i zdol­no­ści in­te­lek­tu­al­nych, umoż­li­wia do­cho­dze­nie do prawdy i kie­ro­wa­nie się nią w ży­ciu, za­chęca do czy­nie­nia do­bra, po­zwala do­strze­gać i two­rzyć piękno w so­bie i wo­kół sie­bie. Osobowość kształ­tuje się przez całe ży­cie, ale szcze­gól­nie in­ten­syw­nie w okre­sie dzie­ciń­stwa i mło­do­ści. Poznawanie ota­cza­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści, two­rze­nie ob­razu świata, po­zna­wa­nie sie­bie i hie­rar­chii war­to­ści wy­zwala pewną spój­ność po­stę­po­wa­nia, za­cho­wa­nie na­biera cech sta­ło­ści i po­wta­rzal­no­ści.

Otoczenie wpływa na roz­wój emo­cjo­nalny czło­wieka, uła­twia­jąc, ha­mu­jąc i ukie­run­ko­wu­jąc wy­ra­ża­nie emo­cji. Aby bu­do­wać udane re­la­cje z in­nymi, trzeba na­uczyć się ko­mu­ni­ko­wać na­sze od­czu­cia i emo­cje oraz pra­wi­dłowo od­bie­rać emo­cje in­nych. Młody czło­wiek jest szcze­gól­nie uwraż­li­wiony na sa­mego sie­bie i ocenę ze strony oto­cze­nia, do­świad­cza in­ten­syw­nych, skraj­nych i zmien­nych sta­nów emo­cjo­nal­nych. W sy­tu­acjach trud­nych prze­żyć i ne­ga­tyw­nych emo­cji po­wi­nien mieć moż­li­wość po­dzie­le­nia się swo­imi pro­ble­mami z osobą godną za­ufa­nia.

Wychowanie do doj­rza­ło­ści emo­cjo­nal­nej wy­maga du­żego wy­siłku i współ­pracy śro­do­wisk wy­cho­waw­czych. Brak więzi emo­cjo­nal­nej w domu ro­dzin­nym, w gru­pie ko­le­żeń­skiej, wy­wo­łuje po­czu­cie nie­zro­zu­mie­nia i nie­do­ce­nie­nia, de­gra­duje po­czu­cie wła­snej war­to­ści. Młodzi lu­dzie po­pa­dają w izo­la­cję emo­cjo­nalną, co utrud­nia im nor­malne funk­cjo­no­wa­nie, po­dej­mo­wa­nie dzia­łań, ucze­nie się.

W śro­do­wi­sku wy­cho­waw­czym nie­zbędny jest pra­wi­dłowy kli­mat emo­cjo­nalny, by dziecko po­znało bo­gatą sferą uczuć czło­wieka oraz na­uczyło się pa­no­wać nad swo­imi emo­cjami. Dojrzałość emo­cjo­nalna winna być od­po­wied­nia do wieku dziecka, ale wielu mło­dych lu­dzi wy­ka­zuje braki w tym za­kre­sie.

Dlatego też tro­ska o roz­wój emo­cjo­nalny dzieci i mło­dzieży jest za­da­niem wy­cho­waw­czym ak­tu­al­nym i bar­dzo waż­nym.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. Andrzej Zwoliński
  KIDULTS – do­ro­słe dzieci
 • Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora
  Wartości jako tru­izmy
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Emocjonalne roz­bi­cie
 • Urszula Tokarska
  Rola dziad­ków w wy­cho­wa­niu wnucz­ków
 • Paweł Ferenc
  Autorytaryzm czy de­mo­kra­cja?
 • Hanna Posudzijewska
  Dzieci i my
 • Jacek Kurzępa
  Niekiedy nikt nie puka do drzwi
 • ks. Marek Dziewiecki
  O prze­ciw­dzia­ła­niu prze­mocy
 • Mirella Fragsztajn
  Samoocena ucznia
 • Danuta Bula
  Rola se­nio­rów w wy­cho­wa­niu
 • s. Felicyta (Lidia Świerz)
  „Zostało mi serce, abym mógł ko­chać”. Scenariusz spek­ta­klu dla gim­na­zjum
 • Ilona Gołębiewska
  Arteterapia cz. II. Scenariusz za­jęć in­te­gra­cyj­nych, re­lak­sa­cyj­nych i ru­cho­wych (szkoła pod­sta­wowa i gim­na­zjum)
 • Barbara Kucharczyk
  „To lu­do­żercy! Oni je­dzą syna pana Boga”. Ateistyczna ksią­żeczka dla dzieci
 • Elżbieta Trojan
  Inteligencja emo­cjo­nalna dzieci i mło­dzieży (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Elżbieta Trojan
  Jak wspie­rać roz­wój emo­cjo­nalny dziecka? (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Magdalena Urlich
  Przyjaciel mło­dzieży. Rozmowa z Magdaleną Guziak-Nowak, re­dak­to­rem na­czel­nym dwu­ty­go­dnika „Droga”

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.