01/2015 Oso­bo­wość i emo­cje

okladka_01-2015

Doj­rza­ła oso­bo­wość po­zwa­la do­brze ko­rzy­stać z oso­bi­stej wol­no­ści i zdol­no­ści in­te­lek­tu­al­nych, umoż­li­wia do­cho­dze­nie do praw­dy i kie­ro­wa­nie się nią w ży­ciu, za­chę­ca do czy­nie­nia do­bra, po­zwa­la do­strze­gać i two­rzyć pięk­no w so­bie i wo­kół sie­bie. Oso­bo­wość kształ­tu­je się przez ca­łe ży­cie, ale szcze­gól­nie in­ten­syw­nie w okre­sie dzie­ciń­stwa i mło­do­ści. Po­zna­wa­nie ota­cza­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści, two­rze­nie ob­ra­zu świa­ta, po­zna­wa­nie sie­bie i hie­rar­chii war­to­ści wy­zwa­la pew­ną spój­ność po­stę­po­wa­nia, za­cho­wa­nie na­bie­ra cech sta­ło­ści i po­wta­rzal­no­ści.

Oto­cze­nie wpły­wa na roz­wój emo­cjo­nal­ny czło­wie­ka, uła­twia­jąc, ha­mu­jąc i ukie­run­ko­wu­jąc wy­ra­ża­nie emo­cji. Aby bu­do­wać uda­ne re­la­cje z in­ny­mi, trze­ba na­uczyć się ko­mu­ni­ko­wać na­sze od­czu­cia i emo­cje oraz pra­wi­dło­wo od­bie­rać emo­cje in­nych. Mło­dy czło­wiek jest szcze­gól­nie uwraż­li­wio­ny na sa­me­go sie­bie i oce­nę ze stro­ny oto­cze­nia, do­świad­cza in­ten­syw­nych, skraj­nych i zmien­nych sta­nów emo­cjo­nal­nych. W sy­tu­acjach trud­nych prze­żyć i ne­ga­tyw­nych emo­cji po­wi­nien mieć moż­li­wość po­dzie­le­nia się swo­imi pro­ble­ma­mi z oso­bą god­ną za­ufa­nia.

Wy­cho­wa­nie do doj­rza­ło­ści emo­cjo­nal­nej wy­ma­ga du­że­go wy­sił­ku i współ­pra­cy śro­do­wisk wy­cho­waw­czych. Brak wię­zi emo­cjo­nal­nej w do­mu ro­dzin­nym, w gru­pie ko­le­żeń­skiej, wy­wo­łu­je po­czu­cie nie­zro­zu­mie­nia i nie­do­ce­nie­nia, de­gra­du­je po­czu­cie wła­snej war­to­ści. Mło­dzi lu­dzie po­pa­da­ją w izo­la­cję emo­cjo­nal­ną, co utrud­nia im nor­mal­ne funk­cjo­no­wa­nie, po­dej­mo­wa­nie dzia­łań, ucze­nie się.

W śro­do­wi­sku wy­cho­waw­czym nie­zbęd­ny jest pra­wi­dło­wy kli­mat emo­cjo­nal­ny, by dziec­ko po­zna­ło bo­ga­tą sfe­rą uczuć czło­wie­ka oraz na­uczy­ło się pa­no­wać nad swo­imi emo­cja­mi. Doj­rza­łość emo­cjo­nal­na win­na być od­po­wied­nia do wie­ku dziec­ka, ale wie­lu mło­dych lu­dzi wy­ka­zu­je bra­ki w tym za­kre­sie.

Dla­te­go też tro­ska o roz­wój emo­cjo­nal­ny dzie­ci i mło­dzie­ży jest za­da­niem wy­cho­waw­czym ak­tu­al­nym i bar­dzo waż­nym.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20153 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  KI­DULTS – do­ro­słe dzie­ci
 • Mo­ni­ka Szczy­gieł, Krzysz­tof Ci­po­ra
  War­to­ści ja­ko tru­izmy
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Emo­cjo­nal­ne roz­bi­cie
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Ro­la dziad­ków w wy­cho­wa­niu wnucz­ków
 • Pa­weł Fe­renc
  Au­to­ry­ta­ryzm czy de­mo­kra­cja?
 • Han­na Po­su­dzi­jew­ska
  Dzie­ci i my
 • Ja­cek Ku­rzę­pa
  Nie­kie­dy nikt nie pu­ka do drzwi
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  O prze­ciw­dzia­ła­niu prze­mo­cy
 • Mi­rel­la Fragsz­tajn
  Sa­mo­oce­na ucznia
 • Da­nu­ta Bu­la
  Ro­la se­nio­rów w wy­cho­wa­niu
 • s. Fe­li­cy­ta (Li­dia Świerz)
  „Zo­sta­ło mi ser­ce, abym mógł ko­chać”. Sce­na­riusz spek­ta­klu dla gim­na­zjum
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Ar­te­te­ra­pia cz. II. Sce­na­riusz za­jęć in­te­gra­cyj­nych, re­lak­sa­cyj­nych i ru­cho­wych (szko­ła pod­sta­wo­wa i gim­na­zjum)
 • Bar­ba­ra Ku­char­czyk
  „To lu­do­żer­cy! Oni je­dzą sy­na pa­na Bo­ga”. Ate­istycz­na ksią­żecz­ka dla dzie­ci
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  In­te­li­gen­cja emo­cjo­nal­na dzie­ci i mło­dzie­ży (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Jak wspie­rać roz­wój emo­cjo­nal­ny dziec­ka? (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Mag­da­le­na Urlich
  Przy­ja­ciel mło­dzie­ży. Roz­mo­wa z Mag­da­le­ną Gu­ziak-No­wak, re­dak­to­rem na­czel­nym dwu­ty­go­dni­ka „Dro­ga”

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.