01/2014 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

okladka_01-2014Rodzina pełni funk­cję opiekuńczo-wychowawczą wo­bec dzieci od uro­dze­nia aż do uzy­ska­nia przez nie peł­no­let­nio­ści. Jeżeli u dziecka po­ja­wiają się nie­pra­wi­dło­wo­ści w roz­woju fi­zycz­nym lub umy­sło­wym, pro­blemy emo­cjo­nalne, wy­cho­waw­cze oraz kło­poty z na­uką – po­trze­buje ono po­mocy. Ale to ro­dzice de­cy­dują, czy ich dziecko bę­dzie ob­jęte wspar­ciem psy­cho­loga, pe­da­goga, wy­cho­wawcy, po­radni psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc to by­cie bli­sko dziecka, co­dzienna życz­li­wość, szczera roz­mowa, za­ufa­nie. To roz­po­zna­wa­nie in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb roz­wo­jo­wych dziecka oraz za­spo­ka­ja­nie jego moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych, wy­pro­wa­dza­nie go ze stanu bez­rad­no­ści w sy­tu­acji za­gra­ża­ją­cej rów­no­wa­dze psy­chicz­nej, zdro­wiu, a na­wet ży­ciu. Przy udzie­la­niu po­mocy pły­ną­cej spoza ro­dziny po­trzebna jest współ­praca z ro­dzi­cami oraz za­in­te­re­so­wa­nie po­mo­co­biorcy roz­wią­za­niem na­po­ty­ka­nych pro­ble­mów. Potrzebne jest ak­tywne uczest­nic­two dziecka i jego ro­dzi­ców w po­ra­dach, kon­sul­ta­cjach, za­ję­ciach korekcyjno-kompensacyjnych, so­cjo­te­ra­peu­tycz­nych, in­te­gra­cyj­nych, w do­ucza­niu i w za­ję­ciach po­za­lek­cyj­nych. Systematycznie pro­wa­dzone dzia­ła­nia post­dia­gno­styczne winny zmie­rzać do pod­nie­sie­nia sa­mo­oceny dziecka-ucznia, mo­ty­wo­wać go do dzia­ła­nia, wy­pro­wa­dzać z sy­tu­acji kry­zy­so­wych lub trau­ma­tycz­nych. Przy udzie­la­niu po­mocy na­leży pa­mię­tać o po­sza­no­wa­niu god­no­ści dziecka, za­cho­wa­niu po­uf­no­ści, oraz o do­kład­nym zro­zu­mie­niu przez niego roz­wią­zy­wa­nego pro­blemu.

Dzieci wy­bit­nie uzdol­nione wy­ma­gają szcze­gól­nej opieki, wspar­cia, in­dy­wi­du­al­nego po­dej­ścia. W na­szym sys­te­mie edu­ka­cji uśred­nia się wy­ma­ga­nia, zbyt mało uwagi po­świę­ca­jąc tej gru­pie dzieci. Dzieci uzdol­nione po­trze­bują bar­dziej efek­tyw­nego sys­temu po­mocy.

Budujmy świat przy­ja­zny dziecku, świat za­bez­pie­cza­jący jego pod­sta­wowe po­trzeby, wspo­ma­ga­jący roz­wój i do­cho­dze­nie do peł­nego czło­wie­czeń­stwa.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Agnieszka Boroń
  Niepowodzenia szkolne i trud­no­ści wy­cho­waw­cze
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Trudne za­da­nie
 • Patrycja Kozera-Mikuła
  Pomoc dziecku i jego ro­dzi­nie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Lęk przed wy­cho­wa­niem
 • Ewa Kosińska
  Czas na po­moc
 • Aneta Baranowska
  Dzieci z ro­dzin roz­wie­dzio­nych
 • Mariusz Adamus
  Samoocena i za­cho­wa­nia lę­kowe u wy­cho­wan­ków domu dziecka
 • Barbara Dombrowska-Pietrzykowska
  Przyjazny świat – szczę­śliwe dzie­ciń­stwo. Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Alicja Jamro
  Praca z uczniem dys­lek­tycz­nym
 • Patrycja Woźniak
  Uczeń au­ty­styczny na lek­cjach ję­zyka pol­skiego
 • Ewa Gałązka
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole pod­sta­wo­wej
 • Marzena Borowska
  Plan pracy wspo­ma­ga­jący uczniów ze spe­cy­ficz­nymi trud­no­ściami w na­uce
 • Krystyna Kurowska
  Jak roz­ma­wiać? Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej lub wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie (klasa II gim­na­zjum)
 • Elżbieta Trojan
  Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Oładka: Fot. pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.