01/2014 Po­moc psy­cho­lo­gicz­no-pe­da­go­gicz­na

okladka_01-2014Ro­dzi­na peł­ni funk­cję opie­kuń­czo-wy­cho­waw­czą wo­bec dzie­ci od uro­dze­nia aż do uzy­ska­nia przez nie peł­no­let­nio­ści. Je­że­li u dziec­ka po­ja­wia­ją się nie­pra­wi­dło­wo­ści w roz­wo­ju fi­zycz­nym lub umy­sło­wym, pro­ble­my emo­cjo­nal­ne, wy­cho­waw­cze oraz kło­po­ty z na­uką – po­trze­bu­je ono po­mo­cy. Ale to ro­dzi­ce de­cy­du­ją, czy ich dziec­ko bę­dzie ob­ję­te wspar­ciem psy­cho­lo­ga, pe­da­go­ga, wy­cho­waw­cy, po­rad­ni psy­cho­lo­gicz­no-pe­da­go­gicz­nej.

Po­moc to by­cie bli­sko dziec­ka, co­dzien­na życz­li­wość, szcze­ra roz­mo­wa, za­ufa­nie. To roz­po­zna­wa­nie in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb roz­wo­jo­wych dziec­ka oraz za­spo­ka­ja­nie je­go moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych, wy­pro­wa­dza­nie go ze sta­nu bez­rad­no­ści w sy­tu­acji za­gra­ża­ją­cej rów­no­wa­dze psy­chicz­nej, zdro­wiu, a na­wet ży­ciu. Przy udzie­la­niu po­mo­cy pły­ną­cej spo­za ro­dzi­ny po­trzeb­na jest współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi oraz za­in­te­re­so­wa­nie po­mo­co­bior­cy roz­wią­za­niem na­po­ty­ka­nych pro­ble­mów. Po­trzeb­ne jest ak­tyw­ne uczest­nic­two dziec­ka i je­go ro­dzi­ców w po­ra­dach, kon­sul­ta­cjach, za­ję­ciach ko­rek­cyj­no-kom­pen­sa­cyj­nych, so­cjo­te­ra­peu­tycz­nych, in­te­gra­cyj­nych, w do­ucza­niu i w za­ję­ciach po­za­lek­cyj­nych. Sys­te­ma­tycz­nie pro­wa­dzo­ne dzia­ła­nia post­dia­gno­stycz­ne win­ny zmie­rzać do pod­nie­sie­nia sa­mo­oce­ny dziec­ka-ucznia, mo­ty­wo­wać go do dzia­ła­nia, wy­pro­wa­dzać z sy­tu­acji kry­zy­so­wych lub trau­ma­tycz­nych. Przy udzie­la­niu po­mo­cy na­le­ży pa­mię­tać o po­sza­no­wa­niu god­no­ści dziec­ka, za­cho­wa­niu po­uf­no­ści, oraz o do­kład­nym zro­zu­mie­niu przez nie­go roz­wią­zy­wa­ne­go pro­ble­mu.

Dzie­ci wy­bit­nie uzdol­nio­ne wy­ma­ga­ją szcze­gól­nej opie­ki, wspar­cia, in­dy­wi­du­al­ne­go po­dej­ścia. W na­szym sys­te­mie edu­ka­cji uśred­nia się wy­ma­ga­nia, zbyt ma­ło uwa­gi po­świę­ca­jąc tej gru­pie dzie­ci. Dzie­ci uzdol­nio­ne po­trze­bu­ją bar­dziej efek­tyw­ne­go sys­te­mu po­mo­cy.

Bu­duj­my świat przy­ja­zny dziec­ku, świat za­bez­pie­cza­ją­cy je­go pod­sta­wo­we po­trze­by, wspo­ma­ga­ją­cy roz­wój i do­cho­dze­nie do peł­ne­go czło­wie­czeń­stwa.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Agniesz­ka Bo­roń
  Nie­po­wo­dze­nia szkol­ne i trud­no­ści wy­cho­waw­cze
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Trud­ne za­da­nie
 • Pa­try­cja Ko­ze­ra-Mi­ku­ła
  Po­moc dziec­ku i je­go ro­dzi­nie
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Lęk przed wy­cho­wa­niem
 • Ewa Ko­siń­ska
  Czas na po­moc
 • Ane­ta Ba­ra­now­ska
  Dzie­ci z ro­dzin roz­wie­dzio­nych
 • Ma­riusz Ada­mus
  Sa­mo­oce­na i za­cho­wa­nia lę­ko­we u wy­cho­wan­ków do­mu dziec­ka
 • Bar­ba­ra Do­mbrow­ska-Pie­trzy­kow­ska
  Przy­ja­zny świat – szczę­śli­we dzie­ciń­stwo. Pro­gram wy­cho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ny
 • Ali­cja Jam­ro
  Pra­ca z uczniem dys­lek­tycz­nym
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Uczeń au­ty­stycz­ny na lek­cjach ję­zy­ka pol­skie­go
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Po­moc psy­cho­lo­gicz­no-pe­da­go­gicz­na w szko­le pod­sta­wo­wej
 • Ma­rze­na Bo­row­ska
  Plan pra­cy wspo­ma­ga­ją­cy uczniów ze spe­cy­ficz­ny­mi trud­no­ścia­mi w na­uce
 • Kry­sty­na Ku­row­ska
  Jak roz­ma­wiać? Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej lub wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie (kla­sa II gim­na­zjum)
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Po­rad­nic­two psy­cho­lo­gicz­no-pe­da­go­gicz­ne (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Oład­ka: Fot. pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.