01/2011 Przyjaźń w wychowaniu

okladka_01-2011Każdy z nas po­trze­buje przy­ja­ciół, lu­dzi, któ­rym można za­ufać, któ­rzy mają dla nas czas, zro­zu­mie­nie, z któ­rymi je­ste­śmy w chwi­lach ra­do­snych i smutnych.Przyjaźń wy­pływa z róż­nych źró­deł: sza­cunku dla dru­giej osoby, za­ufa­nia, przy­ję­tych war­to­ści, ide­ałów, szcze­ro­ści in­ten­cji i są­dów, z tego, że mo­żemy bez­in­te­re­sow­nie kochać.Przyjaciel po­trafi dzie­lić się nie tylko tym, co po­siada, ale da­ro­wać to, kim jest. Przyjaciel uszla­chet­nia, mo­bi­li­zuje do roz­woju, daje ra­dość, po­maga żyć w cza­sie do­brym i złym, jest dla nas źró­dłem wie­dzy i mą­dro­ści.

Relacje dwóch osób za­przy­jaź­nio­nych czę­sto ukła­dają się tak, że jedna z nich daje wspar­cie, staje się osobą zna­czącą dla dru­giej, a ta z ko­lei z wiel­kim za­ufa­niem po­wie­rza jej swoje sprawy i swoje ży­cie. To może być nauczyciel−mistrz, osoba wiel­kiego au­to­ry­tetu, która wła­snym ży­ciem po­twier­dza gło­szone war­to­ści, wi­dzi cel po­dej­mo­wa­nych dzia­łań i sens swo­jego ży­cia. Taka przy­jaźń łą­czy się z od­po­wie­dzial­no­ścią za los dru­giego czło­wieka.

Kształtowanie przy­jaźni wśród ró­wie­śni­ków jest waż­nym wy­zwa­niem wy­cho­waw­czym. Przyjaźń roz­wija we­wnętrzne ży­cie jed­nostki, ukie­run­ko­wu­jąc ją ku no­wym za­da­niom, war­to­ściom, ide­ałom. Uczy bez­in­te­re­sow­no­ści i sta­ło­ści, szcze­ro­ści i za­ufa­nia, po­maga zro­zu­mieć dru­giego czło­wieka, mo­bi­li­zuje do po­ma­ga­nia in­nym.

Rzadko przy­jaź­nimy się z dziećmi i mło­dzieżą. Oni mają swoje sprawy, a my do­ro­śli swoje. A w przy­jaźni po­trzebne jest wspólne my­śle­nie, dzia­ła­nie i sporo czasu dla sie­bie, któ­rego do­ro­słym tak bar­dzo bra­kuje. Młodzi lu­dzie szu­kają przy­ja­ciół, prze­wod­ni­ków, któ­rym mo­gliby za­ufać – za­ufać dla­tego, że są praw­do­mówni, spra­wie­dliwi, życz­liwi, że mają upo­rząd­ko­wany swój we­wnętrzny świat, swoje ide­ały.

Niech mło­dzi lu­dzie znaj­dują skarb – przy­ja­ciela – wśród nauczycieli-wychowawców. Niech będą przy­ja­cie­lem dla sie­bie, dla in­nych osób, i mają wielu przy­ja­ciół w swoim oto­cze­niu.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

 

Zawartość nu­meru:
 • Jan Czechowski
  Pojęcie przy­jaźni w sta­ro­żyt­no­ści
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Czy to jest przy­jaźń?
 • ks. Marek Dziewiecki
  Przyjaźń i jej owoce
 • Ilona Gołębiewska
  Stalking – cień zła?
 • Jan Czechowski
  Wzajemny dar
 • ks. Józef Augustyn SJ
  Ojcowska przy­jaźń
 • Jan Czechowski
  Kreacja przy­ja­ciela w li­te­ra­tu­rze dla dzieci
 • Katarzyna Świątkiewicz, Paulina Kruszewska
  Wartość przy­jaźni. Scenariusz za­jęć dla klas V−VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Magdalena Hepner−Widło
  Prawdziwy przy­ja­ciel to skarb. Konspekt za­jęć wy­cho­waw­czych w świe­tlicy szkol­nej
 • Beata Szczelina
  Przyjaźń to… Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla 3 klasy gim­na­zjum lub 1 klasy szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Justyna Banaszek, Joanna Maraszek
  Łatwe szczę­ście. Scenariusz przed­sta­wie­nia dla gim­na­zjum
 • Małgorzata Pieczka−Izydorczyk, Aneta Jędrak, Aneta Gaida
  Carpe Diem! Scenariusz przed­sta­wie­nia dla szkół po­nad­gi­ma­zjal­nych
 • Elżbieta Trojan
  Przyjaźń war­to­ścią w wy­cho­wa­niu. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne
 • Zofia Leciej, Agnieszka Michalska
  Czerwony Kapturek. Bajka pro­fi­lak­tyczna dla dzieci
 • ks. Marek Dziewiecki
  Filozofia ży­cia a in vi­tro
 • Stanisław Kowalski
  Procedura in vi­tro nie­sie śmierć i ka­lec­two

Okładka: fot. za www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.