01/2011 Przyjaźń w wychowaniu

okladka_01-2011Każdy z nas potrzebuje przyjaciół, ludzi, którym można zaufać, którzy mają dla nas czas, zrozumienie, z którymi jesteśmy w chwilach radosnych i smutnych.Przyjaźń wypływa z różnych źródeł: szacunku dla drugiej osoby, zaufania, przyjętych wartości, ideałów, szczerości intencji i sądów, z tego, że możemy bezinteresownie kochać.Przyjaciel potrafi dzielić się nie tylko tym, co posiada, ale darować to, kim jest. Przyjaciel uszlachetnia, mobilizuje do rozwoju, daje radość, pomaga żyć w czasie dobrym i złym, jest dla nas źródłem wiedzy i mądrości.

Relacje dwóch osób zaprzyjaźnionych często układają się tak, że jedna z nich daje wsparcie, staje się osobą znaczącą dla drugiej, a ta z kolei z wielkim zaufaniem powierza jej swoje sprawy i swoje życie. To może być nauczyciel−mistrz, osoba wielkiego autorytetu, która własnym życiem potwierdza głoszone wartości, widzi cel podejmowanych działań i sens swojego życia. Taka przyjaźń łączy się z odpowiedzialnością za los drugiego człowieka.

Kształtowanie przyjaźni wśród rówieśników jest ważnym wyzwaniem wychowawczym. Przyjaźń rozwija wewnętrzne życie jednostki, ukierunkowując ją ku nowym zadaniom, wartościom, ideałom. Uczy bezinteresowności i stałości, szczerości i zaufania, pomaga zrozumieć drugiego człowieka, mobilizuje do pomagania innym.

Rzadko przyjaźnimy się z dziećmi i młodzieżą. Oni mają swoje sprawy, a my dorośli swoje. A w przyjaźni potrzebne jest wspólne myślenie, działanie i sporo czasu dla siebie, którego dorosłym tak bardzo brakuje. Młodzi ludzie szukają przyjaciół, przewodników, którym mogliby zaufać – zaufać dlatego, że są prawdomówni, sprawiedliwi, życzliwi, że mają uporządkowany swój wewnętrzny świat, swoje ideały.

Niech młodzi ludzie znajdują skarb – przyjaciela – wśród nauczycieli-wychowawców. Niech będą przyjacielem dla siebie, dla innych osób, i mają wielu przyjaciół w swoim otoczeniu.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 01-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

 

Zawartość numeru:

 • Jan Czechowski
  Pojęcie przyjaźni w starożytności
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Czy to jest przyjaźń?
 • ks. Marek Dziewiecki
  Przyjaźń i jej owoce
 • Ilona Gołębiewska
  Stalking – cień zła?
 • Jan Czechowski
  Wzajemny dar
 • ks. Józef Augustyn SJ
  Ojcowska przyjaźń
 • Jan Czechowski
  Kreacja przyjaciela w literaturze dla dzieci
 • Katarzyna Świątkiewicz, Paulina Kruszewska
  Wartość przyjaźni. Scenariusz zajęć dla klas V−VI szkoły podstawowej
 • Magdalena Hepner−Widło
  Prawdziwy przyjaciel to skarb. Konspekt zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej
 • Beata Szczelina
  Przyjaźń to… Scenariusz lekcji wychowawczej dla 3 klasy gimnazjum lub 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych
 • Justyna Banaszek, Joanna Maraszek
  Łatwe szczęście. Scenariusz przedstawienia dla gimnazjum
 • Małgorzata Pieczka−Izydorczyk, Aneta Jędrak, Aneta Gaida
  Carpe Diem! Scenariusz przedstawienia dla szkół ponadgimazjalnych
 • Elżbieta Trojan
  Przyjaźń wartością w wychowaniu. Zestawienie bibliograficzne
 • Zofia Leciej, Agnieszka Michalska
  Czerwony Kapturek. Bajka profilaktyczna dla dzieci
 • ks. Marek Dziewiecki
  Filozofia życia a in vitro
 • Stanisław Kowalski
  Procedura in vitro niesie śmierć i kalectwo

Okładka: fot. za www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.