01/2011 Przy­jaźń w wy­cho­wa­niu

okladka_01-2011Każ­dy z nas po­trze­bu­je przy­ja­ciół, lu­dzi, któ­rym moż­na za­ufać, któ­rzy ma­ją dla nas czas, zro­zu­mie­nie, z któ­ry­mi je­ste­śmy w chwi­lach ra­do­snych i smutnych.Przyjaźń wy­pły­wa z róż­nych źró­deł: sza­cun­ku dla dru­giej oso­by, za­ufa­nia, przy­ję­tych war­to­ści, ide­ałów, szcze­ro­ści in­ten­cji i są­dów, z te­go, że mo­że­my bez­in­te­re­sow­nie kochać.Przyjaciel po­tra­fi dzie­lić się nie tyl­ko tym, co po­sia­da, ale da­ro­wać to, kim jest. Przy­ja­ciel uszla­chet­nia, mo­bi­li­zu­je do roz­wo­ju, da­je ra­dość, po­ma­ga żyć w cza­sie do­brym i złym, jest dla nas źró­dłem wie­dzy i mą­dro­ści.

Re­la­cje dwóch osób za­przy­jaź­nio­nych czę­sto ukła­da­ją się tak, że jed­na z nich da­je wspar­cie, sta­je się oso­bą zna­czą­cą dla dru­giej, a ta z ko­lei z wiel­kim za­ufa­niem po­wie­rza jej swo­je spra­wy i swo­je ży­cie. To mo­że być nauczyciel−mistrz, oso­ba wiel­kie­go au­to­ry­te­tu, któ­ra wła­snym ży­ciem po­twier­dza gło­szo­ne war­to­ści, wi­dzi cel po­dej­mo­wa­nych dzia­łań i sens swo­je­go ży­cia. Ta­ka przy­jaźń łą­czy się z od­po­wie­dzial­no­ścią za los dru­gie­go czło­wie­ka.

Kształ­to­wa­nie przy­jaź­ni wśród ró­wie­śni­ków jest waż­nym wy­zwa­niem wy­cho­waw­czym. Przy­jaźń roz­wi­ja we­wnętrz­ne ży­cie jed­nost­ki, ukie­run­ko­wu­jąc ją ku no­wym za­da­niom, war­to­ściom, ide­ałom. Uczy bez­in­te­re­sow­no­ści i sta­ło­ści, szcze­ro­ści i za­ufa­nia, po­ma­ga zro­zu­mieć dru­gie­go czło­wie­ka, mo­bi­li­zu­je do po­ma­ga­nia in­nym.

Rzad­ko przy­jaź­ni­my się z dzieć­mi i mło­dzie­żą. Oni ma­ją swo­je spra­wy, a my do­ro­śli swo­je. A w przy­jaź­ni po­trzeb­ne jest wspól­ne my­śle­nie, dzia­ła­nie i spo­ro cza­su dla sie­bie, któ­re­go do­ro­słym tak bar­dzo bra­ku­je. Mło­dzi lu­dzie szu­ka­ją przy­ja­ciół, prze­wod­ni­ków, któ­rym mo­gli­by za­ufać – za­ufać dla­te­go, że są praw­do­mów­ni, spra­wie­dli­wi, życz­li­wi, że ma­ją upo­rząd­ko­wa­ny swój we­wnętrz­ny świat, swo­je ide­ały.

Niech mło­dzi lu­dzie znaj­du­ją skarb – przy­ja­cie­la – wśród na­uczy­cie­li-wy­cho­waw­ców. Niech bę­dą przy­ja­cie­lem dla sie­bie, dla in­nych osób, i ma­ją wie­lu przy­ja­ciół w swo­im oto­cze­niu.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20113 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

 

Za­war­tość nu­me­ru:
 • Jan Cze­chow­ski
  Po­ję­cie przy­jaź­ni w sta­ro­żyt­no­ści
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Czy to jest przy­jaźń?
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Przy­jaźń i jej owo­ce
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Stal­king – cień zła?
 • Jan Cze­chow­ski
  Wza­jem­ny dar
 • ks. Jó­zef Au­gu­styn SJ
  Oj­cow­ska przy­jaźń
 • Jan Cze­chow­ski
  Kre­acja przy­ja­cie­la w li­te­ra­tu­rze dla dzie­ci
 • Ka­ta­rzy­na Świąt­kie­wicz, Pau­li­na Kru­szew­ska
  War­tość przy­jaź­ni. Sce­na­riusz za­jęć dla klas V−VI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Mag­da­le­na Hepner−Widło
  Praw­dzi­wy przy­ja­ciel to skarb. Kon­spekt za­jęć wy­cho­waw­czych w świe­tli­cy szkol­nej
 • Be­ata Szcze­li­na
  Przy­jaźń to… Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla 3 kla­sy gim­na­zjum lub 1 kla­sy szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Ju­sty­na Ba­na­szek, Jo­an­na Ma­ra­szek
  Ła­twe szczę­ście. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia dla gim­na­zjum
 • Mał­go­rza­ta Pieczka−Izydorczyk, Ane­ta Ję­drak, Ane­ta Ga­ida
  Car­pe Diem! Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia dla szkół po­nad­gi­ma­zjal­nych
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Przy­jaźń war­to­ścią w wy­cho­wa­niu. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne
 • Zo­fia Le­ciej, Agniesz­ka Mi­chal­ska
  Czer­wo­ny Kap­tu­rek. Baj­ka pro­fi­lak­tycz­na dla dzie­ci
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Fi­lo­zo­fia ży­cia a in vi­tro
 • Sta­ni­sław Ko­wal­ski
  Pro­ce­du­ra in vi­tro nie­sie śmierć i ka­lec­two

Okład­ka: fot. za www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.