Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły dotyczące tych operacji znajdą Państwo poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, z siedzibą w Krakowie, wydawca Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”. Adres naszej siedziby to: ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków. Jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000144622. Nasz REGON to: 357228666, a NIP: 6762168758.

 1. Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: ido@wychowawca.pl; telefon: 12 431-07-24 lub pisemnie na adres siedziby: ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w kilku celach:

 • przetwarzamy dane osobowe podczas realizowania zamówionej przez Państwa prenumeraty (a także dostępu do wersji cyfrowej) Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”, którego jesteśmy wydawcą. Tego typu działanie odbywa się w celu wykonania i na podstawie zawartej z Państwem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzamy dane, które podali Państwo podczas opłacania zamówionej prenumeraty Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca” lub podczas składania nam darowizn, ze względu na potrzebę realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (w tym przypadku podatkowych) względem naszego państwa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • możemy, wykorzystując posiadane już dane osobowe, nawiązać z Prenumeratorami Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca” oraz Darczyńcami Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców kontakt listowny (ew. poprzez pocztę elektroniczną e-mail) lub telefoniczny w celu poinformowania o ważnych sprawach dotyczących prowadzonej prenumeraty, zamówień i darowizn lub przekazania innych, ważnych z punktu widzenia Stowarzyszenia informacji. Korespondencję taką prowadzimy z Państwem, gdyż jest to nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • jako stowarzyszenie i wydawca prowadzimy szeroką korespondencję listowną (także za pośrednictwempoczty elektronicznej e-mail) – przykładowo z autorami artykułów, z osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, ze współpracownikami. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1. lit. f RODO).
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Oto kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:

 • podstawowe dane identyfikacyjne;
 • podstawowe dane kontaktowe;
 • podstawowe dane kontaktowe elektroniczne;
 • opłaty za prenumeraty Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca” oraz darowizny na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców.
 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • firmie księgowej;
 • firmom realizującym usługi pocztowe i kurierskie.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

VII. Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa wraz z wniesionymi opłatami za prenumeratę Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca” oraz ze złożonymi darowiznami na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców, muszą być przechowywane przez nas dla celów sprawozdawczych i podatkowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którymupłynął termin płatności przez Stowarzyszenie podatku.
 • Dane osobowe Prenumeratorów Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”przetwarzamy w okresie trwania zamówionej prenumeraty, a po tym okresie przechowujemy je do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.
 • Państwa podstawowe dane identyfikacyjne i podstawowe dane kontaktowe możemy przetwarzać na potrzeby korespondencji (nie związanej z wysyłką Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”w ramach prenumeraty) do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że takie przetwarzanie Państwa danych straciło rację bytu.

VIII. Państwa prawa

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, jeżeli – Państwa zdaniem – nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego (jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu);
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych – w przypadku, kiedy dane te są niezbędne do wykonania umowy lub ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Gdy zamawiają Państwo prenumeratę Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”, podanie przez Państwa podstawowych danych identyfikacyjnych i podstawowych danych kontaktowych może być warunkiem koniecznym zawarcia z nami umowy. Nie posiadając takich danych, nie będziemy w stanie przekazywać Państwu zamówionych gazet i kalendarzy za pośrednictwem firm realizujących usługi pocztowe i kurierskie. Jednakże zawsze istnieje możliwość osobistego odbioru gazet w naszej siedzibie (patrz pkt I).

Gdy zamawiają Państwo Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca” w wersji cyfrowej, podanie przez Państwa podstawowych danych identyfikacyjnych i podstawowych danych kontaktowych elektronicznych jest warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy. Nie posiadając takich danych, nie będziemy w stanie uruchomić dla Państwa prenumeraty w wersji cyfrowej.

Podawanie podstawowych danych identyfikacyjnych oraz podstawowych danych adresowych podczas składania darowizny na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców jest dobrowolne, jednakże brak takich danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem. Nie będziemy mogli podziękować Państwu za dar, poinformować Państwa o tym, jak go wykorzystaliśmy, poinformować Państwa o przyszłych planach Stowarzyszenia. Nie będą mogli także Państwo otrzymać od nas potwierdzenia wpłaty, potrzebnego Państwu do uzyskania odpisu podatkowego.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców nie prowadzi takich działań.

 1. Informacja o źródle danych

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, mogliśmy otrzymać z kilku, wyłącznie legalnych źródeł:

 • mogli Państwo przekazać je nam za pośrednictwem instytucji, przy pomocy której opłacili zamówioną prenumeratę Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca” lub wpłacili darowiznę na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców;
 • podali je Państwo samodzielnie Stowarzyszeniu, przykładowo podczas zamawiania prenumeraty Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”, w korespondencji do Stowarzyszenia, osobistej wizyty w siedzibie Stowarzyszenia lub zamawiając wersję cyfrową Miesięcznika;
 • mogliśmy także te dane otrzymać od Państwa rodziny lub znajomych podczas zamawiania prenumeraty, która miała być dla Państwa prezentem.