Je­dy­ny ogól­no­pol­ski mie­sięcz­nik dla na­uczy­cie­li i wy­cho­waw­ców ka­to­lic­kich!

Co mie­siąc 6 000 eg­zem­pla­rzy, 36 stron!

Pro­gra­my wychowawczo–profilaktyczne, kon­spek­ty lek­cji, sce­na­riu­sze, po­ra­dy!

Wła­sny ogól­no­pol­ski kol­por­taż, kil­ka ty­się­cy od­bior­ców w szko­łach na te­re­nie ca­łej Pol­ski!

 

Ce­ny re­klam na okład­ce:

I okład­ka

IIIIV okład­ka

IIIIV okład­ka

IIIIV okład­ka

IIIIV okład­ka

205 x 30 mm

205 x 290 mm

205 x 145 mm

102,5 x 145 mm

68 x 290 mm

1500 zł

3200 zł

1700 zł

900 zł

1100 zł

Ce­ny re­klam wew­nątrz mie­sięcz­ni­ka:

205 x 290 mm

185 x 265 mm

185 x 140 mm

185 x 80 mm

60 x 250 mm

1900 zł

1900 zł

900 zł

800 zł

800 zł

 

In­serty (wrzut­ki) – do 10 g – 0,11 zł/​szt., od 10 do 20 g – 0,20 zł/​szt., od 20 do 30 g – 0,25 zł/​szt.

Uwa­ga! Pro­po­nu­jemy do­sto­so­wy­wa­nie wy­mia­rów re­klam i ogło­szeń do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb klien­tów. W przy­padku wy­bra­nych pro­duk­tów ofe­ru­jemy moż­li­wość pu­bli­ka­cji ar­ty­ku­łów spon­so­ro­wa­nych. Ko­rzystne ra­baty agen­cyjne!

Ma­te­riały przyj­mo­wane do dru­ku: pli­ki TIFF (300 dpi, CMYK) oraz pli­ki *.pdf, *.cdr i *.eps z czcion­kami za­mie­nio­nymi na krzy­we, osa­dzone bit­mapy: 300 dpi, CMYK. Przy­go­to­wu­jąc ma­te­riały „do spa­du” na­leży uwzględ­nić wy­miary brut­to mie­sięcz­nika – 215 x 300 mm. Do po­da­nych cen do­li­czane jest 23% po­datku VAT.

 

RE­KLA­MU­JĄC SIĘ U NAS, WSPIE­RASZ NA­SZĄ MI­SJĘ EDU­KA­CYJNĄ I WY­CHO­WYW­CZĄ!

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.