Regulamin sklepuRegulamin sklepu internetowego „Wychowawca”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Wychowawca”, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców z siedzibą przy ul. Krowoderskiej 24/3, 31-142 Kraków, KRS: 0000144622, NIP: 6762168758, REGON: 357228666, zwanego dalej „Sklepem”.
2.Przez Sklep należy rozumieć serwis internetowy działający pod adresem https://wychowawca.pl.
3.Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2. Oferta Sklepu

1.Sklep prowadzi sprzedaż Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”, zwanego dalej „Miesięcznikiem” w formie:
a.prenumeraty elektronicznej w postaci plików PDF;
b.prenumeraty wydań drukowanych;
c.sprzedaży pojedynczych egzemplarzy w plikach PDF;
d.sprzedaży pojedynczych egzemplarzy w formie drukowanej.
2.Klientami Sklepu, zwanymi dalej „Klientami” mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
3.Prenumerata Miesięcznika oferowana jest:
– na rok czyli na dwanaście kolejnych wydań
– na pół roku (6 kolejnych wydań).
4.Wydania wakacyjne Miesięcznika (lipiec – sierpień) są łączone, mają podwójną objętość i oferowane są w cenie wydania pojedynczego.
5.Egzemplarze Miesięcznika w formie plików PDF udostępniane są on-line, na indywidualnym koncie Klienta pod adresem https://wychowawca.pl/my-account/.
6.Egzemplarze drukowane Miesięcznika dostarczane są na adres Klienta wskazany w zamówieniu za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 7 dniu od daty wydawniczej. Koszty przesyłki pokrywa w całości nadawca.

§3. Zamówienia

1.Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta dostępu do komputera lub smartfona z czynnym połączeniem internetowym, przeglądarką internetową w najnowszej wersji oraz programem do przeglądania plików PDF.
2.Zamówienia składane są przez Klienta za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej Sklepu.
3.Płatność za prenumeratę Miesięcznika odbywa się z góry za wybrany okres prenumeraty.
4.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia oraz dostęp do indywidualnego konta Klienta zabezpieczonego loginem i hasłem.
5.Kolejne zaprenumerowane numery miesięcznika dostępne będą on-line i do pobrania na indywidualnym koncie Klienta i będą udostępniane przez Sklep w terminie ukazywania się wydań drukowanych Miesięcznika.
6.Zamówione pojedyncze egzemplarze Miesięcznika dostępne będą on-line i do pobrania na koncie Klienta bezpośrednio po dokonaniu płatności.
7.Zamówione egzemplarze Miesięcznika można pobierać na własny użytek w formie plików PDF.
8.Cena prenumeraty i pojedynczego egzemplarza Miesięcznika podane są na stronie internetowej Sklepu.
9.Płatności za złożone w Sklepie zamówienia można dokonywać korzystając z systemów płatności elektronicznych dostępnych na stronie Sklepu.
10.Obsługę płatności za zamówione przedmioty zamówienia zapewnia serwis Przelewy24 prowadzony przez firmę PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.
11.Przy składaniu zamówienia, Klient może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.
12.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przyczynami niezależnymi od niego oraz za problemy z dostępem do Sklepu i zakupionych w nim produktów, wywołane siłą wyższą lub spowodowane problemami technicznymi, na które Sklep nie ma wpływu.

§ 4. Reklamacje

1.Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: prenumerata@wychowawca.pl w terminie 30 dni od złożenia zamówienia.
2.Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1.Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od otrzymania przedmiotu zamówienia bez podawania przyczyny.
2.Odstąpienie od umowy musi być złożone na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: prenumerata@wychowawca.pl.
3.W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi równowartość zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców z siedzibą przy ul. Krowoderskiej 24/3, 31-142 Kraków.
2.Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień, zgodnie z polityką prywatności Sklepu dostępną pod adresem internetowym https://wychowawca.pl/rodo/
3.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu z poszanowaniem prawa autorskiego i własności intelektualnej.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
4.W sprawach spornych właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
5.Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2024 r.