Dla autorówZapraszamy do współpracy i nadsyłania artykułów, listów, konspektów lekcji wychowawczych oraz scenariuszy teatralnych na uroczystości szkolne.

Materiały nadsyłane do redakcji nie mogą być opublikowane przez Autora w innym czasopiśmie (lub przyjęte do druku). Prosimy o nadsyłanie materiałów z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

Warunki przyjmowania materiałów:
  1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 4 stron wydruku (czcionka 12-punktowa, z pojedynczą interlinią). Tekst przesłany pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: redakcja@wychowawca.pl
  2. Decyzja dotycząca zakwalifikowania materiału do druku jest podejmowana po ich uprzednim zaopiniowaniu przez kolegium redakcyjne. O pozytywnej decyzji Autor jest powiadamiany mailowo.
  3. Autor otrzymuje egzemplarze autorskie miesięcznika „Wychowawca”, w którym wydrukowano jego artykuł. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.
  4. Redakcja kieruje się zasadami antighostwritingu i anti-guest-authorship opisanymi przez MNiSW. W związku z tym Autor oświadcza, że przedstawiony materiał jest jego własnym autorskim opracowaniem i nie narusza praw osób trzecich.
  5. Dla rozpoczęcia procedury wydawniczej niezbędne jest przesłanie pocztą tradycyjną przez Autora oryginału podpisanego oświadczenia, którego wzór zamieszczamy poniżej. Oświadczenie może również zostać przesłane mailowo w formie podpisanego własnoręcznie skanu.
  6. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie wprowadzanie zmian formalnych, skrótów oraz nadawanie tytułów.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do publikacji złożonego w redakcji materiału autorskiego.

Dla autorów:

Wychowawca oświadczenie_autora

Wychowawca oświadczenie_autora-druk