03/2014 Pro­ble­my wy­cho­waw­cze

okladka_03-2014Coraz większa grupa uczniów sprawia problemy wychowawcze. Częstość ich występowania i stopień nagannego zachowania zależy od szczebla edukacji. Szkoła podstawowa to szkoła dzieci, na tym etapie kształcenia spotyka się niewiele problemów wychowawczych. Ale o gimnazjum czy szkole ponadgimnazjalnej nie można powiedzieć, że „w naszej szkole nic złego się nie dzieje”. Spotykamy się w nich z agresją i przemocą wśród rówieśników, cyberprzemocą, naruszaniem regulaminu, paleniem papierosów, piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków, zastraszaniem nauczycieli itp. Trudności wychowawcze mają różne przyczyny, są to m.in. niepowodzenia szkolne, wiara w mit łatwego szczęścia, brak samodyscypliny i zasad moralnych, poszukiwanie zadowolenia w używkach. Wywołują je również przyczyny środowiskowe czy stany chorobowe uczniów. Czytaj dalej

01/2014 Po­moc psy­cho­lo­gicz­no-pe­da­go­gicz­na

okladka_01-2014Rodzina pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci od urodzenia aż do uzyskania przez nie pełnoletniości. Jeżeli u dziecka pojawiają się nieprawidłowości w rozwoju fizycznym lub umysłowym, problemy emocjonalne, wychowawcze oraz kłopoty z nauką – potrzebuje ono pomocy. Ale to rodzice decydują, czy ich dziecko będzie objęte wsparciem psychologa, pedagoga, wychowawcy, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc to bycie blisko dziecka, codzienna życzliwość, szczera rozmowa, zaufanie. To rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz zaspokajanie jego możliwości psychofizycznych, wyprowadzanie go ze stanu bezradności w sytuacji zagrażającej równowadze psychicznej, zdrowiu, a nawet życiu. Przy udzielaniu pomocy płynącej spoza rodziny potrzebna jest współpraca z rodzicami oraz zainteresowanie pomocobiorcy rozwiązaniem napotykanych problemów. Czytaj dalej

12/2013 Sku­tecz­ne wy­cho­wa­nie

okladka_12-2013Dojrzewanie do pełni człowieczeństwa zależy od skutecznego, efektywnego wychowania. Młodzi ludzie są wrażliwi na świadectwo dawane im przez rodziców, nauczycieli-wychowawców, na autentyczność postaw osób znaczących w ich życiu – osób, które są dla nich wzorem. Rezultaty wychowawcze są uzależnione od wielu czynników, jak: poszanowanie indywidualności, wartości i godności wychowanka; umiejętności porozumiewania się z nim; prowadzenie rozmowy/dialogu, a nie przekazywanie tylko komunikatów; ukazywanie zalet pozytywnych zachowań; umiejętne wprowadzanie w świat wartości. Zależą również od tego, czy dzieciństwo i młodość przeżyją oni w klimacie miłości i bezpieczeństwa, obowiązków i praw, konstruktywnej aktywności, samodzielności i odpowiedzialności. Czytaj dalej

07-08/2012 Wy­cho­wy­wać ale jak?

okladka_07-08-2012 Wychowanie to wspomaganie rozwoju dziecka w procesie stawania się człowiekiem na miarę swoich możliwości. To działanie długotrwałe, wymagające udziału osób znaczących dla dziecka. Najlepszym miejscem prawidłowego wychowywania dziecka jest dom rodzinny, pełna rodzina – mama, tata, członkowie rodziny. Szkoła, grupa rówieśnicza, środki społecznego przekazu tylko uzupełniają, wspomagają wychowawczą rolę rodziny. Efekty wychowawcze zależą od prawidłowych relacji międzyludzkich, od szanowania godności dziecka, od poświęcanego mu czasu, miłości, mądrości, od troski o jego pełny rozwój. Ważny jest dobry przykład, stawianie wymagań i ich respektowanie, przestrzeganie zasad etyczno−moralnych. Młody człowiek ma mieć pewność, że trzeba żyć w prawdzie, postępować dobrze, szukać piękna w sobie i wokół siebie, dążyć do tego, aby być darem dla innych. Dobre relacje z innymi ułatwiają młodemu człowiekowi odnajdywanie odpowiedzi na nurtujące go pytania i wątpliwości w świecie chaosu informacyjnego, różnorodnych postaw, zacierania granicy między dobrem a złem, prawdą a fałszem; wzmacniają poczucie własnej wartości. Zło, agresja, przemoc nie może stać się normą postępowania młodego pokolenia. Czytaj dalej

07-08/2008 Wy­cho­wa­nie – kon­spek­ty i sce­na­riu­sze

okladka_07-08-2008Za nami kolejny rok szkolny, wypełniony spotkaniami z dziećmi i młodzieżą, nauczaniem oraz sprawdzaniem wiedzy i umiejętności – czas dawania przykładu własnego życia i wprowadzania uczniów w świat wartości, nauki, kultury, sztuki. W minionym roku szkolnym wiele czasu przeznaczono na analizę wyników międzynarodowych badań PISA oraz egzaminów zewnętrznych. Rozpoznawanie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności jest tematem społecznie ważnym. Wiele uwagi poświęcono planowanej reformie strukturalnej i programowej systemu oświaty. We wszystkich województwach odbyły się debaty dotyczące planowanych zmian w systemie edukacji w okresie 2009−2015. Nauczyciele−wychowawcy przyzwyczaili się już do ciągłych zmian w oświacie, zapowiadana kolejna reforma nie wywołuje wielkiego zainteresowania wśród pedagogów. Wśród rodziców zamiar wprowadzenia sześciolatków do szkół – kadrowo i organizacyjnie do tego nieprzygotowanych – także nie budzi wielkiego zachwytu. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.