Re­dak­cja:

Re­dak­cja Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li
i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca”
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31-142 Kra­ków

re­dak­cja: tel. 12 423-23-24, tel. 662-26-32-31, e-ma­il: redakcja@wychowawca.pl

pre­nu­me­ra­ta: tel./fax 12 431-07-24, e-ma­il: prenumerata@wychowawca.pl

księ­go­wość: tel./fax 12 423-04-32, e-ma­il: ksiegowosc@wychowawca.pl


Po­każ bu­dy­nek przy ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 18 w Kra­ko­wie na peł­nej ma­pie Go­ogle.

Wy­daw­ca:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Nauczy­cieli i Wycho­waw­ców
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kra­ków
NIP: 676–21-68–758

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.