Żyjemy, pomóżcie nam spłacić dług!

Katarzyna (31 lat) i Alex (38 lat) Vrublevscy są od 5 lat szczę­śli­wym mał­żeń­stwem. Mieszkają w Grodnie na Białorusi. Ich star­szy syn Sasza ma 4 latka, a Alosza 2. Kasia ma Kartę Polaka, co miało zna­czący wpływ na dal­szy los jej jako matki bliź­nia­czek, które uro­dziły się w 2014 roku.

Anna, urodziny, waga 1130 g.

Anna, uro­dziny, waga 1130 g.

Jeszcze przed ślu­bem oboje ma­rzyli o có­recz­kach – bliź­niacz­kach. Jednak ra­dość ich była krótka, po­nie­waż od 4. mie­siąca ciąży za­częły się po­ważne kom­pli­ka­cje (ciąża dwu­owo­dniowa, jed­no­ko­smów­kowa, ma­ło­wo­dzie, asy­me­tryczna forma i po­ważne opóź­nie­nie roz­woju jed­nego płodu). Ponadto le­ka­rze, naj­pierw w Grodnie, a póź­niej w kli­nice w Mińsku, stwier­dzili, że ciąża za­graża rów­nież ży­ciu matki. Zalecono więc jak naj­szyb­sze prze­rwa­nie ciąży. Argumentowano, że je­śli na­wet uda się utrzy­mać ciążę, to w 90% dziew­czynki będą upo­śle­dzone umy­słowo i z wa­dami fi­zycz­nymi.

Anastazja, urodziny, waga 1720 g.

Anastazja, uro­dziny, waga 1720 g.

Zdecydowana od­mowa Katarzyny, że nie podda się abor­cji, i że zdro­wie oraz ży­cie dziew­czy­nek, a także swoje po­wie­rza Panu Bogu, spo­tkała się z wiel­kim zdzi­wie­niem bia­ło­ru­skiej służby me­dycz­nej, a na­wet iro­nią: „To, w ja­kim Pani jest sta­nie – to sprawka Boga, a Pani i tak do nas po­wróci”.

W wy­pi­sie ze szpi­tala za­zna­czono: „Jeśli Pani Katarzyna Vrublevska mia­łaby sko­rzy­stać z opieki ja­kie­go­kol­wiek szpi­tala na Białorusi, musi wcze­śniej pod­dać się abor­cji”.

Po po­wro­cie do domu (na wła­sne żą­da­nie) za­częło się szu­ka­nie po­mocy za gra­nicą. Serce Katarzyny pod­po­wia­dało, że może w Polsce, po­nie­waż z przed­wo­jen­nych te­re­nów Polski po­cho­dziły jej bab­cia i mama. Mając więc Kartę Polaka Katarzyna mo­gła przy­je­chać do Polski.

Pierwsze kon­sul­ta­cje u na­szych le­ka­rzy także nie da­wały na­dziei. Dopiero w 6. mie­siącu ciąży matka bliź­nia­czek tra­fiła do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i po raz pierw­szy usły­szała, że może jed­nak uda się… Tu le­ka­rze za­opie­ko­wali się matką i pod­jęli się le­cze­nia dzieci.

Ania i Anastazja 2 miesiące i 3 tygodnie.

Ania i Anastazja 2 mie­siące i 3 ty­go­dnie.

3 wrze­śnia 2014 roku przy­szły na świat Ania (1130 g) – otrzy­mała 8 punk­tów w skali Apgar i Anastazja (1720 g), która otrzy­mała 9 punk­tów. Ponieważ uro­dziły się w 34. ty­go­dniu ciąży po­trze­bo­wały dłu­giej i spe­cja­li­stycz­nej opieki na od­dziale in­ten­syw­nej te­ra­pii dla wcze­śnia­ków. Dopiero po 50 dniach le­cze­nia wy­pi­sano je ze szpi­tala. Rodzice wdzięczni le­ka­rzom i ro­da­kom, któ­rzy po­mo­gli im w tej sy­tu­acji, a także dumni z pol­skiego po­cho­dze­nia, po­wró­cili na Białoruś.

Przed narodzinami córek. Na tym zdjęciu Katya po 21 tygodniach ciąży, Alesza - 1 rok 1miesięc, Sasha – dokładnie 3 lata.

Przed na­ro­dzi­nami có­rek. Na tym zdję­ciu Katya po 21 ty­go­dniach ciąży, Alesza – 1 rok 1miesięc, Sasha – do­kład­nie 3 lata.

Ich ra­dość zo­stała jed­nak szybko zga­szona. Oto 8 grud­nia 2014 roku Państwo Vrublevscy otrzy­mali ze szpi­tala w Białymstoku za le­cze­nie bliź­nia­czek ra­chu­nek w wy­so­ko­ści 41 137 zł (matkę Katarzynę, po­sia­da­jącą Kartę Polaka, zwol­niono z opłat).

Rodzina z czwor­giem dzieci nie jest w sta­nie uiścić po­wyż­szej na­leż­no­ści.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców zwraca się do Państwa z prośbą o po­moc. Nawet nie­wiel­kie wpłaty, je­śli wpłyną od wielu lu­dzi do­brej woli, po­zwolą tej dziel­nej ro­dzi­nie spła­cić dług.

Hasło: „Brońmy ży­cia!” znaj­dzie swój rze­czy­wi­sty, kon­kretny wy­miar.

Wpłaty można prze­ka­zy­wać na konto:

70 1240 5240 1111 0010 4466 6487
Alex Vrublevsky
Darowizna

Serdeczne po­dzię­ko­wa­nie
za wiel­ko­dusz­ność!

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.