02/2020 Kom­pe­ten­cje współ­cze­sne­go na­uczy­cie­la

okladka_02-2020 Macierzyństwo jest najpiękniejszym i najtrudniejszym powołaniem, jest wielką wartością. Dzięki macierzyństwu człowiek przychodzi na świat. Dla rodziców dziecko jest skarbem największym, jest dobrem nadrzędnym. Doznając uczucia miłości ze strony matki, dziecko czuje się akceptowane, bezpieczne, szczęśliwe, rozwija się prawidłowo. Matka jest najważniejszą osobą w życiu dziecka, tworzy klimat bezpieczeństwa i serdeczności, emanuje bezinteresowną miłością. Intymna więź między matką a dzieckiem pozwala pokonywać wszelkie przeszkody i cierpliwie znosić wszelkie trudy. Bycie matką jest powodem do dumy. Czytaj dalej

01/2020 Ma­cie­rzyń­stwo

okladka_01-2020Macierzyństwo jest najpiękniejszym i najtrudniejszym powołaniem, jest wielką wartością. Dzięki macierzyństwu człowiek przychodzi na świat. Dla rodziców dziecko jest skarbem największym, jest dobrem nadrzędnym. Doznając uczucia miłości ze strony matki, dziecko czuje się akceptowane, bezpieczne, szczęśliwe, rozwija się prawidłowo. Matka jest najważniejszą osobą w życiu dziecka, tworzy klimat bezpieczeństwa i serdeczności, emanuje bezinteresowną miłością. Intymna więź między matką a dzieckiem pozwala pokonywać wszelkie przeszkody i cierpliwie znosić wszelkie trudy. Bycie matką jest powodem do dumy. Dziś brakuje odpowiedniego czasu na macierzyństwo. Studia, praca zawodowa, robienie kariery, gromadzenie dóbr materialnych utrudniają połączenie roli matki i aktywnej zawodowo kobiety. Brakuje pozytywnego nastawienia i troski o założenie własnej szczęśliwej rodziny, brakuje szacunku dla macierzyństwa, uznania dla pracy w domu dla rodziny. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.