12/2019 Oj­co­stwo

okladka_12-2019 Potrzeba ojca jest wpisana w osobowość potomstwa. Obecnie społeczeństwo nie docenia roli ojca w życiu swoich dzieci. Dla wielu ludzi ojciec kojarzy się z nieobecnością, z lękiem, poczuciem zagrożenia. Praca zawodowa poza domem, rywalizacja i pogoń za sukcesem, brak czasu dla rodziny, brak wspólnych zajęć domowych, sportowych, rekreacyjnych powodują rozluźnienie więzi emocjonalnych ojca z dziećmi. Rola ojca w rozwoju i dojrzewaniu dziecka jest nie do zastąpienia. Łatwiej jest wejść w dorosłe życie młodemu człowiekowi, który miał roztropnego, dobrego, kochającego ojca. Ojciec rozbudza marzenia i aspiracje, przekazuje mądrość życiową, wprowadza w zasady, normy postępowania, w świat wartości. Dobry, kochający ojciec daje dziecku poczucie stabilności i bezpieczeństwa, poczucie bycia kochanym i wartościowym. Czytaj dalej

11/2019 Roz­mo­wa z dziec­kiem o śmier­ci

okladka_11-2019 W uroczystość Wszystkich Świętych, w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych pamiętamy o naszych bliskich, którzy odeszli do wieczności. Stojąc przy grobach modlimy się o wieczną szczęśliwość dla zmarłych, przywołujemy ich w naszej pamięci, zapalamy znicze, składamy kwiaty. Śmierć jest obecnie tematem tabu, a jest to temat ważny, bo wszyscy zmierzamy tą samą drogą, od narodzenia ku śmierci. To przemijanie ma sens, bowiem śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, ale nie jest unicestwieniem – jest przejściem z perspektywą życia wiecznego. Czytaj dalej

10/2019 Edu­ka­cja sper­so­na­li­zo­wa­na

okladka_10-2019 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia jest najważniejszym celem edukacji. To uczeń, osoba ludzka rozumna, wolna, obdarzona godnością, jest podmiotem wszelkich działań pedagogicznych. Uczeń jest osobą nieskończenie wartościową, jednością niepowtarzalną, o ogromnych możliwościach rozwoju. Personalizm traktuje człowieka całościowo, podkreśla jego godność, pomaga mu ją zrozumieć i doświadczyć. W wychowaniu personalistycznym niezbędne jest poszanowanie wolności wychowanka, odpowiedzialność za niego i afirmacja jego osoby. Trzeba wiedzieć, kogo i po co wychowujemy. Człowiek to byt wieczny. W trakcie swego rozwoju staje się osoba dojrzała, samodzielna i odpowiedzialna, która wie, co jest dobrem i co jest podstawa jego wyborów. Czytaj dalej

09/2019 Za­gro­że­nia w in­ter­ne­cie

okladka_09-2019Media są wszechobecne w naszym codziennym życiu. Nadmierne i bezrefleksyjne korzystanie z mediów oraz szukanie kryjówki w świecie wirtualnym jest niebezpieczne. Współczesnym wymogiem edukacyjnym jest prowadzenie edukacji medialnej, kształtowanie i rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów oraz tworzenia i nadawania przekazów medialnych. Formy i technologie przekazu ustawicznie się rozwijają, umożliwiają postęp cywilizacyjny, ale są też zagrożeniem dla człowieka. Dzieci nie radzą sobie z nadmiarem bodźców generowanych przez świat wirtualny, stają się znerwicowane, agresywne, mają problemy z koncentracją uwagi, z pamięcią, z opanowaniem wiedzy, z myśleniem, z nawiązywaniem prawidłowych relacji z innymi. W świecie wirtualnym stykają się z nietolerancją, przemocą, agresją, z aspołecznymi zachowaniami, pornografią, prześladowaniem, wyśmiewaniem, zastraszaniem, z tzw. cyberprzemocą. Mają mniej czasu na wypoczynek, na sen, są znużeni, zmęczeni, pozbawieni ambitnych zainteresowań. Młodzi ludzie są stałymi uczestnikami rzeczywistości kreowanej, nieistniejącej, w której prawdziwość wierzą bardziej niż w realnie otaczający ich świat. Odbieranie i wysyłanie informacji towarzyszy dzieciom i młodzieży wszędzie i niemal zawsze. Powinni umieć odróżniać prawdę od fałszu, dobro od zła, unikać manipulacji, uzależnienia od mediów, rozsądnie korzystać z medialnej mnogości. Czytaj dalej

07-08/2019 Wa­ka­cyj­ny od­po­czy­nek

okladka_07-08-2019 Po trudnym roku szkolnym, wyczerpującej i odpowiedzialnej pracy pedagogicznej, strajkach nauczycieli, podziałach w zespołach nauczycielskich, zawirowaniu wokół egzaminów i matury, niepokoju uczniów i rodziców – nadeszły upragnione wakacje. Dużo wolnego czasu na regeneracje sił fizycznych i duchowych, na rozrywkę, na własny rozwój. Wakacje to pora odpoczynku, który jest koniecznie potrzebny dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, dla zdrowia fizycznego, psychicznego, duchowego. Sens wypoczynku polega na odreagowaniu zmęczenia fizycznego i psychicznego, na wyrównywaniu w organizmie strat spowodowanych wysiłkiem, na podejmowaniu działań odmiennych od tych, które wywołały zmęczenie. Poznajemy nowe miejsca, osoby, środowiska, przeżywamy nowe doświadczenia, mamy czas na przemyślenia aktualnych wydarzeń, hierarchii wartości, relacji z innymi. Rodzice i nauczyciele winni zadbać, by dzieci i młodzież spędzili wakacje z pożytkiem dla siebie. Inspirujmy młodych, aby wypoczynek wakacyjny połączyli z samowychowaniem, samokształceniem, z własnym rozwojem. Chodzi o to, by dostrzegali piękno w sobie i radowali się pięknem otaczającego świata. Odpoczynek to nie „bezczynność”, „nicnierobienie”, bo taki stan znuży i zmęczy. Czytaj dalej

06/2019 Sek­su­ali­za­cja w szko­le

okladka_06-2019Zadaniem rodziny, szkoły jest wychowanie młodego pokolenia do pięknej, odpowiedzialnej miłości, do dojrzałości fizycznej, intelektualnej, duchowej, do kultury życia płciowego. Dojrzała osobowość łączy sferę cielesną z duchową, pozwala kontrolować pragnienia seksualne i kierować nimi, łączy seksualność z czystością. Należy uczyć młodych pięknej miłości, opartej na zaufaniu i odpowiedzialności za siebie i kochaną osobę, łączenia daru płodności z małżeństwem i rodziną. Propaganda środowisk homoseksualnych oraz standardy WHO zachęcają do rozwiązłości seksualnej. Takie postępowanie niszczy godność człowieka, jego poczucie wstydu, rozbudza pożądanie seksualne. Seksedukacja prowadzi do obniżenia wieku inicjacji seksualnej, przemocy seksualnej, niskiej samooceny, unicestwiania więzi społecznych, zaniku norm moralnych. Promowanie postaw homoseksualnych i ideologii gender jest sprzeczne z naturą i z moralnością chrześcijańską, prowadzi do demoralizacji młodego pokolenia. Człowiek dla człowieka staje się przedmiotem pożądania a nie osobą godną miłości i szacunku. Niszczy się świętość małżeństwa i rodziny. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.