05/2015 Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne

okladka_05-2015 Wychowanie w obszarze seksualności stawia ogromne wyzwania rodzicom, nauczycielom, wychowawcom. W tej dziedzinie wielkich ludzkich przeżyć potrzebne jest prawidłowe spojrzenie na seksualizm, precyzyjne zasady postępowania, tworzenie klimatu sprzyjającego czystości, wierności, otwartości na nowe życie. Płciowość wpisana jest w strukturę osobowości, dotyczy sfery biologicznej, psychicznej, społecznej, duchowej. Edukacji seksualnej nie można ograniczać tylko do informacji na temat funkcjonowania popędu seksualnego oraz tzw. zabezpieczenia się przed ciążą i chorobami przenoszonymi drogą płciową. Wychowanie seksualne powinno wspiera młodych w dochodzeniu do pełnej dojrzałości psychoseksualnej, do pięknej i odpowiedzialnej miłości, poszanowania własnej i cudzej godności, podejmowania właściwych decyzji i przestrzegania norm moralnych. Rozsądek, wzajemna czułość i bliskość, poważanie i szacunek wobec siebie to fundament narzeczeństwa i małżeństwa. Czytaj dalej

04/2015 Twór­czy uczeń

okladka_04-2015 W czasach współczesnych kreatywność i twórczość mają coraz większe znaczenie. Człowiek z natury wykazuje tendencję do przekraczania granic, budując swoją autentyczną egzystencję, tworząc dzieła nowe i wartościowe – tworząc siebie. Twórczość dotyczy procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości. W procesie tworzenia istotne jest nie tylko myślenie, ale również wyobraźnia, wytrwałość, cierpliwość, precyzja i szerokie zainteresowania. O aktywności twórczej uczniów w dużym stopniu decyduje nauczyciel, organizując i inspirując ich działania. Podczas zajęć edukacyjnych ważne jest, czy uczniowie aktywnie słuchają, samodzielnie myślą, przeżywają, wykonują praktyczne działania. Szkoła powinna zadbać o to, aby uczniowie zgłaszali problemy badawcze, projektowali badania, przeprowadzali je, analizowali i weryfikowali wyniki badań. Czy nasi uczniowie mają styczność z dziełami sztuki oraz możliwość ekspresyjnego wyrażania siebie poprzez sztukę, poprzez aktywność plastyczną, muzyczną, literacką, teatralną? Czy są nagradzani za samodzielność w myśleniu, ciekawość poznawczą, za pomysły innowacyjne, nowatorskie? Czytaj dalej

03/2015 Uczeń z nie­peł­ną spraw­no­ścią

okladka_##-#### Dziecko niepełnosprawne, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jest wyzwaniem dla rodziny, przedszkola i szkoły. Jego rozwój zależy od troskliwej opieki i bezwarunkowej miłości. Jego osobowość kształtuje postawa rodziców i nauczycieli, atmosfera panująca w domu rodzinnym, w szkole, dobre i mądre wychowanie. Gdy rodzina i szkoła wspomagają rozwój dziecka niepełnosprawnego i gdy ono wkłada dużo wysiłku w pokonanie niepełnosprawności, wówczas może osiągnąć wielki sukces. Mamy wiele przykładów światowej sławy niewidomych muzyków, sławnych niepełnosprawnych sportowców, wybitnych naukowców, twórców kultury i sztuki. Nowoczesna pedagogika specjalna dostosowuje nauczanie i wychowanie do specyficznych możliwości danego ucznia. Dostrzega się różnorodność wśród uczniów i na nowo definiuje miejsce ucznia niepełnosprawnego w systemie oświaty. Szkoła specjalna daje szansę rozwoju dziecku niepełnosprawnemu pod kierunkiem wielu specjalistów, ale jednocześnie oznacza jego izolację. Forma integracyjna umożliwia naukę w szkole ogólnodostępnej, zapewnia integrację przestrzenną i wymaga opracowania dla każdego ucznia niepełnosprawnego indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego (IPET). Czytaj dalej

02/2015 Prze­moc, agre­sja

okladka_02-2015 Młody człowiek bombardowany jest ogromem bodźców ze świata realnego i wirtualnego. Nadmiar informacji sprawia, że zapoznajemy się z nimi pospiesznie i powierzchownie, a ten styl odbioru informacji jest przenoszony na komunikację międzyludzką. Nie mamy czasu i chęci, by poznać myśli, potrzeby, motywy działań drugiej osoby, by poznać lepiej samego siebie. Brak wzajemnego zrozumienia, poszanowania godności i respektowania praw drugiego człowieka prowadzi do nieporozumień, do agresji i przemocy. Przyczyną agresji bywają nieprzyjemne sytuacje, stres, frustracja, lęk, gniew, nuda, chęć rywalizacji i dominacji, trudności w nauce, anonimowość, która wzmaga odwagę agresywnego zachowania. Źle wpływa na dzieci i młodzież powszechność agresji w mediach i w życiu społecznym, brak dostatecznej kontroli ze strony rodziców i nauczycieli, mało efektywne wychowanie społeczne. Ofiarami agresji i przemocy najczęściej są uczniowie lękliwi, pozbawieni pewności siebie, zagubieni i osamotnieni. Czytaj dalej

01/2015 Oso­bo­wość i emo­cje

okladka_01-2015 Dojrzała osobowość pozwala dobrze korzystać z osobistej wolności i zdolności intelektualnych, umożliwia dochodzenie do prawdy i kierowanie się nią w życiu, zachęca do czynienia dobra, pozwala dostrzegać i tworzyć piękno w sobie i wokół siebie. Osobowość kształtuje się przez całe życie, ale szczególnie intensywnie w okresie dzieciństwa i młodości. Poznawanie otaczającej rzeczywistości, tworzenie obrazu świata, poznawanie siebie i hierarchii wartości wyzwala pewną spójność postępowania, zachowanie nabiera cech stałości i powtarzalności. Otoczenie wpływa na rozwój emocjonalny człowieka, ułatwiając, hamując i ukierunkowując wyrażanie emocji. Aby budować udane relacje z innymi, trzeba nauczyć się komunikować nasze odczucia i emocje oraz prawidłowo odbierać emocje innych. Młody człowiek jest szczególnie uwrażliwiony na samego siebie i ocenę ze strony otoczenia, doświadcza intensywnych, skrajnych i zmiennych stanów emocjonalnych. W sytuacjach trudnych przeżyć i negatywnych emocji powinien mieć możliwość podzielenia się swoimi problemami z osobą godną zaufania. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.