12/2014 Tra­dy­cja i kul­tu­ra

okladka_12-2014 Podtrzymywanie kultury i tradycji, kultywowanie autentycznych wartości to jedno z najważniejszych zadań rodziny, szkoły – nas wszystkich. Kolejne pokolenia mają obowiązek przekazywania następcom tego, czego nauczyły się od dziadków i ojców. Rodzina jest skarbnicą i przekazicielem zwyczajów i obyczajów, inicjuje uczestnictwo młodego człowieka w kulturze. Utrwalona w pamięci zbiorowej, ceniona przez pokolenia tradycja, dzieła artystyczne i naukowe powinny silnie oddziaływać na młode pokolenie. Kultura i tradycja odgrywa ważną rolę w wychowaniu moralnym, kulturalnym, patriotycznym – to element wiążący rodzinę, grupy społeczne, naród. Kultura, tradycja i obyczaje określają nasze zachowanie, są nieodzownym składnikiem naszego istnienia. Współczesna cywilizacja, nastawiona na hedonizm i konsumpcję, zrywa z kulturą pamięci. Ale tradycji nie da się zastąpić czymś nowym, lepszym. Nie może być też przeciwieństwem dla nowoczesności, bo nowoczesność, która pomija tradycję, prowadzi do odrzucenia wartości, czyni człowieka kosmopolitą. Żyjemy w odhumanizowanej rzeczywistości. Relacje międzyludzkie sprowadzają się do elektronicznej komunikacji, kontakty są anonimowe, pozbawione etycznego wymiaru. Czytaj dalej

11/2014 Świe­tli­ca, in­ter­nat, bur­sa

okladka_11-2014 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica szkolna, internat, bursa) wspomagają rodziców w wypełnianiu ich powinności. Czas spędzony w świetlicy winien służyć rozwojowi dziecka. Po lekcjach potrzebny jest odpoczynek, wskazane są zajęcia relaksacyjne, zabawy w ogrodzie czy na boisku szkolnym. Zajęcia świetlicowe muszą być atrakcyjne, dostosowane do zainteresowań i możliwości dzieci. Efektywność pracy świetlicy zależy od właściwej postawy wychowawców, znajomości treści, form i metod pracy świetlicowej, umiejętności stosowania ich w praktyce. Rozmowy z wychowankami, bycie z nimi w chwilach smutnych i radosnych, dostrzeganie wszystkich w grupie, wyzwalanie i rozwijanie zdolności i zainteresowań, uczenie życzliwości i samodzielności – to zadania wychowawcy. Potrzebna jest też umiejętność współpracy z rodzicami dziecka, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym. Czytaj dalej

10/2014 Kom­pe­ten­cje na­uczy­cie­la

okladka_10-2014 Dzień Edukacji Narodowej skłania do refleksji nad systemem kształcenia i wychowania oraz nad stanem nauczycielskim. Do pełnienia posługi nauczycielskiej najbardziej predestynowane są osoby o spójnej osobowości, stanowiące wzór do naśladowania, będące przewodnikiem młodego pokolenia, bo fascynują perspektywą życia w prawdzie, wolności, życzliwości, pięknie. Kompetencje wychowawcy określają cechy osobowości, wiedza, umiejętności, doświadczenie. Kompetentny wychowawca ukazuje wychowankowi godność ludzką, prowadzi integralną formację jego osoby. Zaprasza wychowanka w bogaty świat wiedzy i umiejętności, ukazuje świat myśli, słów i czynów, wprowadza w świat norm i wartości. Służy mu radą i pomocą, reaguje ze spokojem, w zgodzie z osobistymi przekonaniami, w sposób licujący z godnością, autorytetem i rangą społeczną nauczyciela-wychowawcy. Czytaj dalej

09/2014 Kształ­ce­nie zróż­ni­co­wa­ne

okladka_09-2014.jpgRozpoczyna się nowy rok szkolny 2014/2015. Przed nami dziesięć miesięcy pracy nad wspomaganiem rozwoju osobowości uczniów. Efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej zależą od profesjonalizmu nauczycieli i zaangażowania uczniów w kształcenie i własny rozwój. Oferta edukacyjna winna być dostosowana do możliwości i potrzeb ucznia, jednak indywidualne podejście do każdego ucznia napotyka na przeszkody: liczne klasy, dużo biurokracji w pracy nauczyciela, brak czasu. Dlatego uśrednia się wymagania edukacyjne, sporo czasu poświęcając uczniom z problemami w nauce i sprawiającym trudności wychowawcze. Uczniowie dobrze sobie radzą z zadaniami wymagającymi odtworzenia zapamiętanych wiadomości i opanowanych umiejętności, natomiast sprawiają im trudności zadania wymagające innowacyjnego myślenia, własnej pomysłowości. Czytaj dalej

07-08/2014 Pro­ble­my ro­dzi­ny

okladka_07-08-2014 Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, w której przychodzimy na świat i z którą czujemy się złączeni przez całe życie. Stanowi ona naturalne i niezastąpione środowisko opiekuńczo-wychowawcze, jest najlepszym przekaźnikiem norm postępowania, wartości i kultury, ma wpływ na nasze aspiracje, styl i jakość naszego życia. Rodzina jako wspólnota życia i miłości, wypełniająca prawidłowo funkcje należące do jej kompetencji, jest wielkim społecznym dobrem, które trzeba ochraniać i wspomagać. W obecnych czasach wiele rodzin boryka się z różnorodnymi problemami. Bezrobocie, niskie płace, wzrost kosztów utrzymania i kształcenia powoduje zubożenie wielu rodzin. Zagrożenie stanowią uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz przemoc. Migracja zarobkowa staje się przyczyną rozpadu więzi emocjonalnych w rodzinie. Upada autorytet rodziców. Czytaj dalej

06/2014 Pro­gi edu­ka­cyj­ne

okladka_06-2014Uczeń w trakcie kształcenia musi przejść wiele progów edukacyjnych. Pokonywanie ich przyniesie więcej dobrego niż złego, gdy uczeń na poprzednim etapie nabędzie wiele pozytywnych zmian rozwojowych, cech adaptacyjnych, wiadomości, umiejętności oraz kwalifikacji i kompetencji przewidzianych dla kolejnego etapu kształcenia. Ułatwią one dobry start w nowej klasie, nowej szkole, pozwolą na łagodne przechodzenie z jednego etapu nauczania do drugiego. To przejście winno być łatwe, bezpieczne, dające szansę na rozwój. Pokonywanie progów edukacyjnych zależy od dojrzałości szkolnej, emocjonalnej, intelektualnej, od samodzielności i systematyczności dziecka. Dziecko 6–7, letnie z radością idzie do szkoły, mając duże możliwości szybkiego rozwoju. Pierwsze lata nauki decydują o sukcesie całej edukacji ucznia. W naszych szkołach edukacja wczesnoszkolna jest przyjaznym i najbezpieczniejszym środowiskiem dla ucznia, jest solidnym fundamentem dalszego kształcenia. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.