05/2012 Po­wstrzy­mać prze­moc

okladka_05-2012 Efekty pracy wychowawczej szkoły zależą od zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa, pewności, spokoju, zrozumienia i oparcia w innych. W wielu szkołach funkcjonuje monitoring nadzorujący zachowanie się uczniów, prowadzone są zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w sferze zdrowotnej. W ramach zajęć z wychowania komunikacyjnego uczniowie zapoznają się w teorii i w praktyce z zasadami ruchu drogowego, by ich droga do i ze szkoły była bezpieczna. Niestety, poczucie bezpieczeństwa ucznia zbyt często obniża występująca na terenie szkoły agresja, przemoc fizyczna, psychiczna, ośmieszanie, obrażanie, grożenie, wykluczanie z grupy, mobbing. Agresja i przemoc są przejawem niedostosowania społecznego młodego człowieka. Częstą przyczyną niedostosowania jest zły przykład dorosłych, wygórowane oczekiwania rodziców wobec dziecka, niedostrzeganie jego potrzeb emocjonalnych, niepowodzenia oraz zła atmosfera szkolna, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, brak umiejętności racjonalnego i krytycznego myślenia. Coraz częściej mówi się też o zjawisku cyberbullyingu, czyli otwartych, intencjonalnych aktach agresji realizowanych za pośrednictwem Internetu. Znane są dramaty młodych ludzi spowodowane informacjami zamieszczonymi na ich temat w Sieci. Niektórzy uważają cyberprzestrzeń za miejsce, w którym nie obowiązują żadne zasady, a niewłaściwe zachowanie nie jest obarczone żadnymi konsekwencjami. Czytaj dalej

04/2012 Ka­te­che­za w szko­le

okladka_04-2012 W procesie ewangelizacji istotną rolę pełni katechizacja, która prowadzi do Chrystusa, umacnia wiarę, uczy bezinteresownego angażowania się na rzecz drugiej osoby i na rzecz wspólnoty, w której żyjemy. Przynależność do Kościoła zobowiązuje do przekazywania wiedzy religijnej, dawania dobrego przykładu, wprowadzania w świat wartości. Formacja chrześcijańska obejmuje najważniejsze sfery naszego życia, a znajomość Pisma Świętego, uczestnictwo w liturgii, przykłady życia według chrześcijańskich wartości ukazują sens życia człowieka. Prowadzenie zajęć w ramach katechezy szkolnej jest zadaniem odpowiedzialnym i trudnym. Aby katecheta dobrze katechizował, musi być człowiekiem żywej wiary i z pasją ją przekazywać. Musi wkładać wiele wysiłku i pomysłowości, aby lekcje religii były interesujące i pożyteczne. Musi ukazywać prawdy wiary jako związane z życiem, a swoją postawą ma wzbudzać entuzjazm dla świata wartości. Powinien nadawać kierunek życiu młodego człowieka. W nauczaniu religii ważny jest właściwy dobór metod pracy, form prowadzenia zajęć, środków dydaktycznych. Do młodego pokolenia łatwiej dotrzeć poprzez środki społecznego przekazu, komunikację medialną. Współczesna katecheza w szerokim zakresie korzysta z internetowych platform edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, materiałów o wysokich walorach merytorycznych i artystycznych. Czytaj dalej

03/2012 Wy­cho­wa­nie w ro­dzi­nie

okladka_03-2012 Najodpowiedniejszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest rodzina. Droga życiowa człowieka zależy od relacji panujących w rodzinie, zaangażowania rodziców we wspomaganie rozwoju dziecka, od przekazywania dzieciom wartości, które nadają prawdziwy sens istnieniu. Rodzice mają niezbywalne prawo do wychowania i wykształcenia dzieci. Wtym procesie wyzwalają w nich dobro i wprowadzają w świat wartości. Ważny tu jest rozum i serce, miłość i dobry przykład. Słowa jedynie pouczają, są tylko komentarzem do postępowania, do urzeczywistniania głoszonych wartości. Obecnie obserwuje się lekceważenie trwałości małżeństwa, pełnej rodziny czy rodziny wielodzietnej. Niepokoi częsta utrata więzi. Członkowie rodziny mieszkają razem, ale każdy osobno, rodzice mają mało czasu dla dzieci i coraz mniej z nimi rozmawiają. W wychowaniu ważne jest poczucie bezpieczeństwa dzieci, roztropne zaspokajanie potrzeb, wychowywanie w przekonaniu, że mają swoje prawa, ale także określone zadania i obowiązki. Czytaj dalej

02/2012 Uczci­wość w szko­le

okladka_02-2012 Oświata stoi przed wieloma problemami: finansowymi (prasa donosi, że „nauczyciele rujnują budżety gmin”); demograficznymi, które przyczyniają się do zamykania szkół; związanymi z niekończącą się reformą; kwestiami etyczno−moralnymi. Zbyt wielu uczniów sądzi, że w szkole nie warto być uczciwym. Odpisywanie, podpowiadanie, ściąganie nie są postrzegane jako zachowania niegodne, nieetyczne, a nawet traktują takie postępowanie jako umiejętność radzenia sobie w życiu. Uczniowie nie rozumieją, że odpisywanie jest przywłaszczeniem cudzej własności, jest czynem złym. W okresie szkolnym kształtuje się u młodzieży szczere i uczciwe postępowanie, wrażliwe, sprawiedliwe, prawe sumienie. Uczniowie uczą się angażowania w dobro i pomnażania go w sobie i wokół siebie, uczą się szanowania godności własnej i drugich. Są wyjątkowo uczuleni na niesprawiedliwość i na przejawy wszelkiego zła, ale z obserwacji wynika, że nie widzą wielkiego zła w nieuczciwości szkolnej. Odpisywanie zadań domowych, ściąganie traktują jako „normę” szkolną. To niegodne zachowanie usprawiedliwiają brakiem czasu na odrobienie zadania, na solidne przygotowanie się do sprawdzianu, egzaminu, brakiem motywacji do uczenia się, niechęcią do uczenia się danego przedmiotu, pragnieniem zdobycia lepszej oceny niż na to zasługują. Czytaj dalej

01/2012 Doj­rza­łość emo­cjo­nal­na

okladka_01-2012

Umiejętne łączenie uczuć z myślami, mową i czynami wymaga długotrwałego procesu dojrzewania emocjonalnego. Emocje mogą niszczyć albo uszlachetniać nasze życie, powinniśmy więc unikać niekontrolowanych, impulsywnych zachowań emocjonalnych oraz dystansować się do emocji negatywnych, jak gniew, nienawiść, nieufność, zazdrość itp. Z obserwacji wynika, że osoby niedojrzałe emocjonalnie są bardziej zagrożone alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanią, ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Należy kontrolować swoje reakcje, reagować ze spokojem i cierpliwością, starać się o rozwój uczuć wyższych, jak koleżeństwo, przyjaźń, miłość, życzliwość, optymizm itp. Trzeba łagodzić pojawiające się konflikty, nie pamiętać zranień, umieć przebaczać. Starajmy się zrozumieć swoje emocje, ustalić skąd pochodzą i dokąd nas prowadzą, oraz przewidywać skutki swojego postępowania. Łatwiej i z lepszym rezultatem wykonujemy zadanie, gdy jesteśmy mocno zmotywowani i emocjonalnie zaangażowani w jego realizację. Lepiej funkcjonujemy społecznie, gdy dobrze rozpoznajemy potrzeby i uczucia innych ludzi, umiejętnie prowadzimy rozmowę, budujemy więzi międzyludzkie. Gdy otwarcie wyrażamy swoje emocje, postawy, swój system wartości, gdy wierzymy we własne siły i potrafimy współpracować w zespole. Czytaj dalej

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.