05/2011 STOP de­mo­ra­li­za­cji

okladka_05-2011Edukacja seksualna w wielu krajach Europy zachodniej jest obowiązkowa, m.in. w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a także w Kanadzie i niektórych stanach USA. Szkoleniem objęte są nie tylko nastolatki, ale również dzieci dużo młodsze, czasem nawet przedszkolaki. Jednak pomimo ogromnych nakładów na edukację seksualną (w 2010 roku w Anglii wydano 165 mln funtów), skutki są mało efektywne. Dzieci stają się rodzicami, ofiarami pandemii chorób przenoszonych drogą płciową i wielu zranień psychicznych. Masowe ciąże nieletnich nie wynikają z braku wiedzy, bo rodzaje środków antykoncepcyjnych i sposoby ich używania tamtejsza młodzież bardzo dobrze poznała w ramach nauczania szkolnego.Badania wielu profilaktyków potwierdzają tezę, że sama wiedza nie wystarczy. Aby wychować młodego człowieka do odpowiedzialności w każdej sferze życia, szczególnie w sferze płciowości, potrzebna jest formacja, czyli kształtowanie charakteru. Czytaj dalej

04/2011 Rzecz­nik Bo­żej Mi­ło­ści

okladka_04-2011Żałoba po śmierci papieża Jana Pawła II była najważniejszym wydarzeniem 2005 roku. Tysiące wiernych na mszach świętych i okolicznościowych koncertach, spontaniczne marsze, tysiące płonących zniczy. Wołanie tysięcy osób: Santo subito. Santo subito wypełni się 1 maja 2011 roku. Ważnym wydarzeniem tego roku będzie beatyfikacja Jana Pawła II, który był uosobieniem dobra, prawdy, mądrości i świętości. Życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II na zawsze został wpisany w naszą pamięć, w historię Kościoła, Polski i świata. Ojciec Święty wołał, nauczał, poruszał sumienia ludzkie. Szukał ludzi w miejscu ich zamieszkania, docierał do najodleglejszych zakątków Ziemi. Pochylał się nad chorymi, biednymi, zagubionymi, błogosławił wszystkim w codziennym wysiłku życia. Ukazywał wielkość i godność każdego człowieka jako osoby. Nauczał, że osoba ludzka urzeczywistnia się przez miłość, dlatego właściwym odniesieniem do osoby jest umiłowanie jej. Czytaj dalej

03/2011 Chro­nić ży­cie

okladka_03-2011Ochrona życia człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci jest powinnością każdego z nas. Budowanie cywilizacji życia wymaga jednoznacznej postawy w kwestii początku zaistnienia osoby, antykoncepcji, aborcji, sztucznego zapłodnienia. Jesteśmy dziś niejednokrotnie świadkami odrzucania fundamentalnego prawa do życia człowieka jeszcze nie urodzonego i tego, który jest u kresu swej drogi. Według „nowej moralności” prawo do życia może mieć człowiek, który dorośnie do pewnych standardów: będzie niezależny i przydatny dla innych. Samo istnienie człowieka przestaje być wystarczającym powodem, aby szanować jego prawo do życia. Jest to szczególne zagrożenie, bo skierowane do człowieka nie narodzonego ze strony człowieka narodzonego. Człowiek nie narodzony jest skrajnie bezbronny. Jego los ('być albo nie być') jest zdany na dobrą wolę tych, od których jest zależny. Tymczasem każde dziecko winno być traktowane jako wielki dar dla rodziców i całej ludzkości. Dziecko poczęte w prawdziwej miłości jest przyjmowane z szacunkiem i miłością, jest bezpieczne. Dziecko kochane jest dzieckiem szczęśliwym. Czytaj dalej

02/2011 Otwar­ta edu­ka­cja

okladka_02-2011Nowe odkrycia naukowe, postęp techniczny, życie we współczesnym świecie wymagają coraz większego zasobu wiadomości i umiejętności. Istnieje potrzeba doskonalenia sprawności intelektualnych potrzebnych w procesie uczenia się, metod nauczania i uczenia oraz powszechnego korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych w edukacji. Otwarta edukacja, zbudowana na nowoczesnych technologiach komunikacyjnych, oferująca interesującą przestrzeń aktywności poznawczej, dostępną dla każdego, to kierunek zmian przyszłościowy i wartościowy. Edukacja bazująca na internetowych platformach edukacyjnych, programach komputerowych umożliwia elastyczny proces dystrybucji materiałów edukacyjnych, elastyczne ścieżki uczenia się, interaktywność i optymalizację procesu uczenia się. Otwarta edukacja wymaga stosowania różnych metod aktywizujących, ciekawych treści, interesującej formy oraz właściwego tempa przekazywania informacji. Przy tej formie edukacji potrzeba kreatywności i ogromnego wkładu pracy w przygotowanie zajęć ze strony nauczyciela. Czytaj dalej

01/2011 Przy­jaźń w wy­cho­wa­niu

okladka_01-2011Każdy z nas potrzebuje przyjaciół, ludzi, którym można zaufać, którzy mają dla nas czas, zrozumienie, z którymi jesteśmy w chwilach radosnych i smutnych.Przyjaźń wypływa z różnych źródeł: szacunku dla drugiej osoby, zaufania, przyjętych wartości, ideałów, szczerości intencji i sądów, z tego, że możemy bezinteresownie kochać.Przyjaciel potrafi dzielić się nie tylko tym, co posiada, ale darować to, kim jest. Przyjaciel uszlachetnia, mobilizuje do rozwoju, daje radość, pomaga żyć w czasie dobrym i złym, jest dla nas źródłem wiedzy i mądrości. Relacje dwóch osób zaprzyjaźnionych często układają się tak, że jedna z nich daje wsparcie, staje się osobą znaczącą dla drugiej, a ta z kolei z wielkim zaufaniem powierza jej swoje sprawy i swoje życie. To może być nauczyciel−mistrz, osoba wielkiego autorytetu, która własnym życiem potwierdza głoszone wartości, widzi cel podejmowanych działań i sens swojego życia. Taka przyjaźń łączy się z odpowiedzialnością za los drugiego człowieka. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.