05/2008 Wpro­wa­dzać do kul­tu­ry

okladka_05-2008Wprowadzanie w świat wartości, kultury i sztuki rozpoczyna się w domu rodzinnym, następnie wspierane jest przez szkołę oraz instytucje kultury. Te środowiska wychowawcze mają uwrażliwiać młodego człowieka na dobro, prawdę, piękno. Troszczyć się nie tylko o rozwój umysłowy, ale kształtować i rozwijać zdolności i zainteresowania kulturalne, artystyczne. Młody człowiek powinien mieć możliwość odkrywania własnych zdolności i talentów, ich rozwijania, mieć kontakt z dziełami sztuki, mieć czas na ciszę, na refleksję, na dostrzeganie piękna w sobie i wokół siebie. Doskonałą formą uczestnictwa w kulturze jest czytelnictwo. Dlatego biblioteka szkolna, nauczyciele powinni dokładać starań do rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów. Istotną rolę we wprowadzaniu w kulturę odgrywa wydawanie gazetki szkolnej, które uczy odpowiedzialności za słowo, wrażliwości na to, co się wokół nas dzieje, czy też wpływania na opinię społeczną. Czytaj dalej

04/2008 Dziec­ko skrzyw­dzo­ne

okladka_04-2008Najodpowiedniejszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest dom rodzinny. Tu są zaspokajane jego potrzeby rozwojowe, poczucie bezpieczeństwa, tu dziecko oczekuje na gesty oraz słowa akceptacji i miłości. Małe dziecko szybko uczy się przez przykład, więc to co czuje, widzi i słyszy, powinno być godne naśladowania. Jeżeli w domu pojawiają się kłopoty, należy rodzinie pomóc, aby mogła samodzielnie utrzymać i wychować potomstwo. Dziecko wzrastające w atmosferze miłości, mające szczęśliwe dzieciństwo, dobry przykład osób, z którymi przebywa, jest zdecydowanie lepiej przygotowane do późniejszego życia. Niestety, wiele dzieci nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb bytowych oraz należytej opieki i wychowania. Żyją w ubóstwie, w nędzy moralnej, brakuje im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, są krzywdzone fizycznie i psychicznie, bite, maltretowane, są poniżane, wykorzystywane do prac przynoszących dochody osobom dorosłym. Czytaj dalej

03/2008 Ku Ży­ciu

okladka_03-2008Dom rodzinny, który jest szkołą życia według przykazania miłości, najlepiej przygotowuje młode pokolenie do funkcjonowania w rolach małżeńskich i rodzicielskich. Miłość, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, też wszystko przetrzyma. To miłość sprawia, że druga osoba staje się dla mnie ważniejsza niż ja sam, ona zapewnia bezpieczeństwo, poszanowanie godności drugiego człowieka, rodzi życie. Życie ludzkie trzeba ochraniać, rozwijać, uczyć żyć według norm i zasad moralnych. Atmosferę domu rodzinnego, panujące stosunki międzyosobowe, przyjęty system wartości przenosimy w przyszłości na małżeństwo i rodzinę, jest naszym wianem w dorosłe życie. Wiedzę „o życiu w rodzinie” otrzymujemy z różnych źródeł. Oddziaływania środowisk wychowawczych w tym zakresie powinny być spójne i zmierzać do rozwoju emocjonalnego, społecznego, duchowego i psychoseksualnego młodego człowieka. Mają prowadzić do poznania i zrozumienia samego siebie, do wyrobienia poczucia własnej wartości, do ukazania pozytywów ludzkiej płciowości, nauczyć szacunku dla drugiej osoby oraz ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje i zachowania. Mają pomóc w udzieleniu odpowiedzi m.in. na pytania: co dla mnie jest najważniejsze?, czy potrafię kochać bliźnich?, jakie relacje chcę budować z innymi?, co cenię najbardziej u ukochanej osoby? Niepokoi chaos w obecnie lansowanych systemach wartości, oraz próby dezawuowania takich wartości, jak: miłość, małżeństwo, życie ludzkie, rodzina. Czytaj dalej

02/2008 Part­ner­stwo w wy­cho­wa­niu

okladka_02-2008Najważniejszą wspólnotę wychowawczą stanowi rodzina. To rodzice mają niezbywalne prawo i obowiązek wychowania dziecka – powinni zapewnić sprzyjające warunki do jego rozwoju fizycznego, intelektualnego, duchowego, dostarczać wzorów dobrego życia, dać poczucie bezpieczeństwa, troski i miłości. W rodzinie dziecko przeżywa smutki i radości, uczy się żyć z innymi i dla innych, krytycznie myśleć i mądrze kochać, przyswaja system wartości. Niestety, wpływ wychowawczy rodziny maleje. Wielu rodziców nie potrafi bądź nie chce korzystać z ogromnej szansy wychowawczej domu rodzinnego. Brakuje ciepła rodzinnego, miłości do dziecka, dziecko czuje się samotne, wyobcowane z rodziny. Niewydolność wychowawcza rodziny i kłopoty szkolne często prowadzą dziecko do grupy nazwanej „dziećmi ulicy”. Są to osoby niepełnoletnie, spędzające wiele czasu bezproduktywnie poza domem, poza szkołą, najczęściej w centrach handlowych, na dworcach, na osiedlach, w blokowiskach. Nieletni uczestnicy życia ulicznego przejawiają agresję słowną i fizyczną, palą papierosy, piją alkohol, kradną, zażywają narkotyki, uprawiają prostytucję, interesują się pornografią. Czytaj dalej

01/2008 Wy­rów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych

okladka_01-2008O nauczaniu w naszych szkołach wiele mówią wyniki sprawdzianów w klasach szóstych szkół podstawowych oraz egzaminy zewnętrzne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Obserwujemy minimalne zróżnicowanie wyników ze sprawdzianu, biorąc pod uwagę lokalizację szkoły: mała miejscowość – miasto. Bardzo często uczniowie szkół podstawowych z małych miejscowości osiągają znakomite wyniki. Analizując wyniki egzaminów zewnętrznych można stwierdzić, że poziom wiedzy gimnazjalistów ze wsi i miasta jest porównywalny, natomiast zwiększa się różnica na poziomie liceum i technikum. Młodzież z małych miejscowości wbrew pozorom jest bardziej zainteresowana i częściej korzysta z placówek kulturalnych, niż ta z dużych miast (spektakl teatralny, muzeum, wystawa, koncert). Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.