Treść tylko dla zalogowanych

Treść za­miesz­czona na tej stro­nie do­stępna jest tylko dla za­re­je­stro­wa­nych i za­lo­go­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Aby uzy­skać moż­li­wość za­po­zna­nia się z wy­bra­nymi ar­ty­ku­łami, na­leży opła­cić do­stęp za po­mocą sms-a pre­mium, prze­le­wem lub kartą kre­dy­tową. Koszt do­stępu to SMS Premium o war­to­ści 3,69 zł brutto lub 3 zł brutto w przy­padku prze­lewu lub płat­no­ści kartą. W przy­padku po­sia­da­nia waż­nej sub­skryp­cji, na­leży się za­lo­go­wać.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.