09/2012 Edukacja seksualna typu A

okladka_09-2012 Po raz kolejny podejmujemy temat edukacji seksualnej, a wynika on ze szczególnej troski o polską młodzież. Medialni „eksperci” i niektórzy politycy wciąż utyskują, że polskie dziewczęta i chłopcy są pozbawieni edukacji seksualnej, takiej jaką ma np. młodzież z Niemiec, Anglii czy Szwecji. Wprowadzony w 1999 r. przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” jest niezauważany przez decydentów, polityków i dziennikarzy. Jeśli już się o tych zajęciach wspomina, to głównie w celu ich ośmieszenia i zdewaluowania. Ta niedobra, szerzona przez lata atmosfera wpływa również na nauczycieli, rodziców i młodzież. Wychowaniu prorodzinnemu opartemu na integralnej koncepcji człowieka i antropologii personalistycznej przeciwstawiają się propagatorzy hedonizmu i permisywizmu. Ich propozycje (np. PONTONU – warszawskiej młodzieżówki przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, czy łódzkich JASKÓŁEK) są bardziej chwytliwe, bo proponują „radosny seks” bez odpowiedzialności i zobowiązań. Zabezpieczyć się” i „robić to z głową” – to naczelne hasła edukatorów seksualnych. A skutki? Łatwe do zaobserwowania: coraz młodsze, nawet 13-letnie matki; dzieci ze zranieniami psychicznymi, które nie ukończyły szkół, bez zawodu i perspektyw życiowych. Czytaj dalej

Sukces seksedukacji typu A w USA

Typy edu­ka­cji sek­su­al­nej: A, B, C

A – wy­cho­wa­nie do czy­sto­ści – abs­ty­nen­cji sek­su­al­nej (cha­stity edu­ca­tion, abstinence-only edu­ca­tion)

B – bio­lo­giczna edu­ka­cja sek­su­alna (bio­lo­gi­cal sex edu­ca­tion); pro­mu­jąca prze­kaz in­for­ma­cji bio­lo­gicz­nych oraz wie­dzy na te­mat an­ty­kon­cep­cji, nie uwzględ­nia za­sad etycz­nych

C – zło­żona edu­ka­cja sek­su­alna za­wie­ra­jąca oba po­wyż­sze po­dej­ścia (com­pre­hen­sive sex edu­ca­tion)[1].

Czytaj dalej

Seksedukacja w Polsce

Polski mo­del „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie” przy­nosi po­zy­tywne re­zul­taty!

W me­diach czę­sto po­dej­mo­wana jest te­ma­tyka edu­ka­cji sek­su­al­nej w pol­skiej szkole. Często po­ja­wiają opi­nie mó­wiące o tym, że w pol­skim sys­te­mie oświaty nie re­ali­zuje się edu­ka­cji sek­su­al­nej mło­dzieży, co mia­łoby po­wo­do­wać ne­ga­tywne skutki dla mło­dzieży i dla ca­łego spo­łe­czeń­stwa. Tymczasem wpro­wa­dzony do pol­skiego sys­temu oświaty w 1998 roku „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie”, od­po­wiada edu­ka­cji sek­su­al­nej typu A.

Czytaj dalej

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.