06/2014 Pro­gi edu­ka­cyj­ne

okladka_06-2014Uczeń w trakcie kształcenia musi przejść wiele progów edukacyjnych. Pokonywanie ich przyniesie więcej dobrego niż złego, gdy uczeń na poprzednim etapie nabędzie wiele pozytywnych zmian rozwojowych, cech adaptacyjnych, wiadomości, umiejętności oraz kwalifikacji i kompetencji przewidzianych dla kolejnego etapu kształcenia. Ułatwią one dobry start w nowej klasie, nowej szkole, pozwolą na łagodne przechodzenie z jednego etapu nauczania do drugiego. To przejście winno być łatwe, bezpieczne, dające szansę na rozwój. Pokonywanie progów edukacyjnych zależy od dojrzałości szkolnej, emocjonalnej, intelektualnej, od samodzielności i systematyczności dziecka. Dziecko 6–7, letnie z radością idzie do szkoły, mając duże możliwości szybkiego rozwoju. Pierwsze lata nauki decydują o sukcesie całej edukacji ucznia. W naszych szkołach edukacja wczesnoszkolna jest przyjaznym i najbezpieczniejszym środowiskiem dla ucznia, jest solidnym fundamentem dalszego kształcenia. Czytaj dalej

02/2013 Wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju ucznia

okladka_##-#### Trudności finansowe oraz malejąca liczba uczniów generują zmiany w sieci szkolnej. Od kilku lat, w pierwszych miesiącach roku kalendarzowego (styczeń–luty), Rady Gmin i Rady Powiatów podejmują uchwały dotyczące likwidacji, łączenia, wygaszania szkół i placówek oświatowych. Takie decyzje władz samorządowych wywołują protesty społeczności lokalnej, szczególnie gdy podstawową przyczyną likwidacji szkoły są wysokie koszy kształcenia w danej placówce. W trakcie walk o utrzymanie szkoły przytaczane są wielkie i małe sukcesy uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców, działania samorządu. Jednak w atmosferze walki trudno przebić się tego typu argumentom, trudno też wykazać ogrom wysiłku nad wspomaganiem wielostronnego rozwoju ucznia. Godność ludzkiej osoby wymaga podmiotowego traktowania każdego ucznia. Czas nauki szkolnej to nie tylko nauczanie, to czas „szkoły życia” – wchodzenie w świat wartości, przyswajanie pozytywnych wzorców postępowania, stawanie się osobą samodzielną i odpowiedzialną. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.