06/2011 Oj­co­stwo

okladka_06-2011Ojciec ma niezbywalne prawo do opieki, wychowania i kształcenia dzieci. Wypełnianie tych ojcowskich powinności jest niezbędne dla harmonijnego rozwoju dziecka. Ojcowska obecność, miłość, autorytet, odpowiedzialność, zainteresowanie sprawami dziecka ma istotne znaczenia dla jego rozwoju. Relacje ojciec – syn, ojciec – córka pozwalają odkryć swoją osobowość, odmienność płci i ról pełnionych w życiu. Ojciec winien wspomagać rozwój każdej osoby w rodzinie, wprowadzać w świat wartości materialnych i duchowych, wyznaczać obowiązki i uczyć ich spełniania, przestrzegać przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami, stwarzać warunki do usamodzielnienia się w życiu. Ważne jest zaspokajanie potrzeb materialnych dzieci i rodziny, ale zabieganie o coraz lepsze warunki życia nie może prowadzić do nieobecności ojca w domu, niewypełniania ojcowskiego powołania. Trudno być dobrym człowiekiem, bardzo trudno być dobrym mężem, najtrudniej być dobrym ojcem' (Norm Wakefield). Dobry tato to przecież nie tylko taki, który po prostu jest. Jednak wielu dzisiejszym mężczyznom trudno jest odnaleźć się w tej roli. I nawet, jeśli mężczyzna chce spełnić się jako dobry ojciec, to nierzadko nie wie, jak to zrobić. Tymczasem mężczyzna swoją stanowczością, konsekwencją i siłą ma pomóc matce w trudzie wychowywania dzieci, aby weszły w dorosłe życie z bagażem dobrych przeżyć i wspomnień. Jeśli nie może to być ojciec, niech będzie dziadek, wujek, ktoś z rodziny. Dziecko wychowane jedynie w kobiecym świecie nie pozna wszystkich aspektów człowieczeństwa. Czytaj dalej

03/2010 Być mat­ką, Być oj­cem

okladka_03-2010Macierzyństwo i ojcostwo to dar i odpowiedzialne zadanie. Miłość małżeńska sprawia, że rodzicielstwo staje się odpowiedzialne i piękne. Dziecko ma prawo do wzrastania w pełnej rodzinie, w domu bezpiecznym, w atmosferze zrozumienia i miłości. Ojciec i matka są niezbędni w wychowywaniu dzieci, muszą znaleźć czas dla dzieci, mieć z nimi dobry kontakt emocjonalny, codziennie interesować się ich sprawami. Stwierdzenia wartościujące rodziców „to jest dobre, a to złe”, „to mi się podoba” są przyjmowane przez dziecko bezwarunkowo i kształtują wrażliwość moralną, estetyczną. Przykład rodziców, ich postawy moralne, społeczne, kulturalne, religijne, kształtuje osobowość dziecka. 13% rodzin w Polsce to matki samotnie wychowujące dzieci, zwiększa się liczba „nieobecnych ojców” w rodzinie. „Nieobecni ojcowie” nie wiedzą, jak ma być realizowane ich ojcostwo, wycofują się z życia rodzinnego, z wychowywania dzieci. Zapomnieli o tym, że sukces zawodowy, pieniądze, sport, rozrywka ma służyć rodzinie, a nie odbywać się kosztem rodziny. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.