10/2007 Mło­dy na­uczy­ciel

okladka_10-2007Następuje pokoleniowa wymiana kadry pedagogicznej. Coraz więcej absolwentów kierunków nauczycielskich znajduje zatrudnienie w szkołach. W naszej oświacie istnieje zapotrzebowanie na nauczycieli−wychowawców z powołania, kochających uczniów, prawdę, ustawicznie doskonalących swoje umiejętności. Kto i jak będzie pracował w naszych szkołach zależy od systemu rekrutacji do zawodu, od organizacji studiów nauczycielskich, od startu zawodowego młodego nauczyciela. Młodzi ludzie rozpoczynający studia nauczycielskie marzą o pracy z dziećmi i młodzieżą, zamierzają dobrze się przygotować do pracy pedagogicznej. Oni wiedzą, że jest to praca trudna, odpowiedzialna, słabo opłacana. Jednak chcą uczyć, pragną wspomagać rozwój młodego człowieka. Uważam, że obecnie nie ma negatywnej selekcji do zawodu nauczyciela. Studia nauczycielskie dobrze przygotowują do nauczania danego przedmiotu, ale raczej słabo do wychowywania młodego pokolenia, do odnalezienia się w aktualnej rzeczywistości szkolnej. Dlatego absolwentowi wyższej uczelni podejmującemu pracę w szkole potrzebna jest pomoc. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.