07-08/2013 Kon­su­men­ci me­diów

okladka_07-08-2013 W dobie lawinowo rosnącej liczby informacji medialnych oraz nieograniczonej dostępności do nich, trudno sobie wyobrazić współczesne społeczeństwo bez racjonalnie ukształtowanej sfery informacyjnej. Chcemy być społeczeństwem informacyjnym, które ma rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania i umie korzystać z tych dobrodziejstw. Mamy prawo wymagać od mediów prawdziwych informacji, przestrzegania praworządności, propagowania bezinteresownego służenia innym, ukazywania fundamentalnych wartości i sposobów ich realizowania w życiu codziennym. W pracy z dziećmi i młodzieżą korzystajmy z dobrodziejstw mediów, które ułatwiają dostęp do sztuki, literatury, muzyki, teatru, umożliwiają poznawanie świata. Wykorzystujmy internetowe platformy edukacyjne, ale brońmy młode pokolenie przed ich niepożądanym wpływem. Media kształtują świadomość i postawy, przy ich odbiorze niezbędne jest selekcjonowanie i wartościowanie informacji, krytycyzm, zdolność do refleksji i logicznego myślenia. Programy nasycone przemocą, agresją, seksualizacją, zaśmiecające wyobraźnię młodego widza, powinny być odrzucane. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.