01/2015 Oso­bo­wość i emo­cje

okladka_01-2015 Dojrzała osobowość pozwala dobrze korzystać z osobistej wolności i zdolności intelektualnych, umożliwia dochodzenie do prawdy i kierowanie się nią w życiu, zachęca do czynienia dobra, pozwala dostrzegać i tworzyć piękno w sobie i wokół siebie. Osobowość kształtuje się przez całe życie, ale szczególnie intensywnie w okresie dzieciństwa i młodości. Poznawanie otaczającej rzeczywistości, tworzenie obrazu świata, poznawanie siebie i hierarchii wartości wyzwala pewną spójność postępowania, zachowanie nabiera cech stałości i powtarzalności. Otoczenie wpływa na rozwój emocjonalny człowieka, ułatwiając, hamując i ukierunkowując wyrażanie emocji. Aby budować udane relacje z innymi, trzeba nauczyć się komunikować nasze odczucia i emocje oraz prawidłowo odbierać emocje innych. Młody człowiek jest szczególnie uwrażliwiony na samego siebie i ocenę ze strony otoczenia, doświadcza intensywnych, skrajnych i zmiennych stanów emocjonalnych. W sytuacjach trudnych przeżyć i negatywnych emocji powinien mieć możliwość podzielenia się swoimi problemami z osobą godną zaufania. Czytaj dalej

01/2012 Doj­rza­łość emo­cjo­nal­na

okladka_01-2012

Umiejętne łączenie uczuć z myślami, mową i czynami wymaga długotrwałego procesu dojrzewania emocjonalnego. Emocje mogą niszczyć albo uszlachetniać nasze życie, powinniśmy więc unikać niekontrolowanych, impulsywnych zachowań emocjonalnych oraz dystansować się do emocji negatywnych, jak gniew, nienawiść, nieufność, zazdrość itp. Z obserwacji wynika, że osoby niedojrzałe emocjonalnie są bardziej zagrożone alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanią, ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Należy kontrolować swoje reakcje, reagować ze spokojem i cierpliwością, starać się o rozwój uczuć wyższych, jak koleżeństwo, przyjaźń, miłość, życzliwość, optymizm itp. Trzeba łagodzić pojawiające się konflikty, nie pamiętać zranień, umieć przebaczać. Starajmy się zrozumieć swoje emocje, ustalić skąd pochodzą i dokąd nas prowadzą, oraz przewidywać skutki swojego postępowania. Łatwiej i z lepszym rezultatem wykonujemy zadanie, gdy jesteśmy mocno zmotywowani i emocjonalnie zaangażowani w jego realizację. Lepiej funkcjonujemy społecznie, gdy dobrze rozpoznajemy potrzeby i uczucia innych ludzi, umiejętnie prowadzimy rozmowę, budujemy więzi międzyludzkie. Gdy otwarcie wyrażamy swoje emocje, postawy, swój system wartości, gdy wierzymy we własne siły i potrafimy współpracować w zespole. Czytaj dalej

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.