06/2013 Skra­dzio­ne dzie­ciń­stwo

okladka_06-2013 Rodzina oparta na małżeńskiej wspólnocie mężczyzny i kobiety jest wielką wartością. To najodpowiedniejsze miejsce dla prawidłowego rozwoju dziecka. Rodzice zapewniają dziecku bezpieczeństwo i potrzebę miłości, interesują się jego sprawami i problemami. W klimacie domu rodzinnego dziecko uczy się odpowiedzialności za drugich, poznaje życie wspólnoty rodzinnej, uczy się żyć i kochać. Zagrożeniem dla tradycyjnego małżeństwa i rodziny jest upowszechnianie stylu życia wykluczającego rodzicielstwo. Coraz częściej jesteśmy epatowani seksualnością w aspekcie biologiczno-hedonistycznym, bez miłości i bez odpowiedzialności. W mass mediach intymność i niewinność już prawie nie istnieje, a seks coraz częściej jest ujmowany w kontekście biznesowym. Dla wielu to normalne. A skutek? Zranienia w dziedzinie emocjonalno-seksualnej i duchowej, a także dramaty wielu młodych ludzi: ciąże nieletnich, choroby przenoszone drogą płciową, depresje. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.