02/2014 Zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo uczniów

okladka_02-2014Dziecko ma wiele potrzeb, pragnień, marzeń. Potrzeby podstawowe, takie jak potrzeba pożywienia, snu, bezpieczeństwa, muszą być zaspokojone. Pragnienia, marzenia mogą być zrealizowane. Bezpieczeństwo daje pewność istnienia w danym środowisku, poczucie oparcia w drugiej osobie, motywuje do aktywności, umożliwia rozwój. Dla dziecka bezpieczeństwo to ciepło domu rodzinnego, spokój, życie starannie zorganizowane, w którym na wszystko przypada właściwy czas. To wzrastanie w takiej atmosferze, w której dziecko wie, czego od niego się oczekuje oraz zna konsekwencje uchybień w jego postępowaniu. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, stworzenie bezpiecznego środowiska materialno-technicznego i międzyludzkiego. Szkoła troszczy się o budowanie pozytywnych relacji między nauczycielami a uczniami oraz właściwych relacji rówieśniczych, kształtuje postawę pomagania innym, dialogu, współdziałania, odpowiedzialności za swoje działania. Czytaj dalej

02/2007 Bez­piecz­na szko­ła

okladka_02-2007Nasze czasy charakteryzuje brak wrażliwości na wartości uniwersalne, relatywizm postaw, liberalizm, zacieranie różnicy pomiędzy dobrem a złem, prawdą a fałszem. Przybywa młodych osób zagubionych w środowisku społecznym, mających poczucie negatywnego nastawienia otoczenia do nich, reagujących wrogo wobec drugich. Przejawiają oni brak wrażliwości moralnej oraz krytycyzmu w działaniu, dążą do szkodzenia innym, oszukują, kłamią, odrzucają autorytety. Poczucie odrzucenia, czy wręcz skrzywdzenia przez najbliższych, przez środowisko staje się często usprawiedliwieniem ich nagannego postępowania. Dlaczego młody człowiek zachowuje się agresywnie, jest zdolny do czynów niszczycielskich, nasyconych wrogością? Przyczyn należy szukać w środowiskach kształtujących osobowość młodego człowieka – w patologii życia rodzinnego, niewydolności wychowawczej rodziców, stosowaniu przemocy wobec dzieci, alkoholizmie, awanturach, braku poszanowania drugiej osoby. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.