Instrukcja „krok po kroku”

Aby prze­czy­tać treść da­nego nu­meru „Wychowawcy”, na­leży na www.wychowawca.pl wy­brać jego ty­tuł – te­mat nu­meru (na stro­nie głów­nej, w gór­nym menu po­zy­cja „ar­chi­wum” lub w bocz­nym menu „rocz­niki”), a na­stęp­nie na­ci­snąć przy­cisk „Uzyskaj do­stęp do nu­meru te­raz!”, znaj­du­jący się pod ar­ty­ku­łem wstęp­nym. W po­ja­wia­ją­cym się wów­czas oknie na­leży usta­lić ro­dzaj płat­no­ści (SMS lub prze­lew in­ter­ne­towy – tu­taj także płat­ność kartą za po­śred­nic­twem sys­temu PayPal), wpi­sać swoje imię i na­zwi­sko oraz e-mail i wy­ra­zić zgodę na udo­stęp­nie­nie tych da­nych Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców.

W przy­padku wy­bra­nia SMS-a, na­leży wy­słać SMS-em na wska­zany nu­mer kil­ku­zna­kowy iden­ty­fi­ka­tor, który po­jawi w ko­lej­nym oknie. Odesłany przez ope­ra­tora SMS-em kod na­leży wpi­sać w od­po­wied­nim polu. Po na­ci­śnię­ciu przy­ci­sku „Dalej”, na ekra­nie po­jawi się okładka wy­bra­nego nu­meru. Aby uzy­skać po­nowny do­stęp w okre­sie 30-dniowej sub­skryp­cji albo czy­tać „Wychowawcę” na in­nym kom­pu­te­rze, na­leży sko­rzy­stać z da­nych do lo­go­wa­nia, które zo­stały prze­słane na e-mail pod­czas skła­da­nia za­mó­wie­nia (gdy nie przyj­dzie e-mail, pro­szę spraw­dzić ka­ta­log ze spa­mem).

W przy­padku wy­bra­nia prze­lewu, po zło­że­niu za­mó­wie­nia i po­twier­dze­niu płat­no­ści, na­stąpi prze­kie­ro­wa­nie na stronę płat­no­ści on-line sys­temu Dotpay. Tutaj na­leży wy­brać swój bank lub inny ro­dzaj płat­no­ści i po­stę­po­wać we­dług wy­świe­tla­nych in­struk­cji. W przy­padku płat­no­ści kartą, na­leży wy­brać PayPal. Po do­ko­na­niu płat­no­ści, Dotpay prze­kie­ruje użyt­kow­nika do wy­bra­nego i opła­co­nego nu­meru „Wychowawcy”.

Jeżeli po za­koń­cze­niu trans­ak­cji nie po­jawi się w peł­nym oknie kom­pu­tera okładka wy­bra­nego nu­meru, na­leży klik­nąć link: „Kliknij tu­taj, aby otwo­rzyć nu­mer na peł­nym ekra­nie”. Do pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia ser­wis wy­maga ob­sługi JavaScript oraz wtyczki Adobe Flash Player, czyli stan­dar­do­wych ele­men­tów prze­glą­da­rek.

Bezpieczne płat­no­ści on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez firmę Dotpay SA. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.