Seksedukacja w Polsce

Polski mo­del „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie” przy­nosi po­zy­tywne re­zul­taty!

W me­diach czę­sto po­dej­mo­wana jest te­ma­tyka edu­ka­cji sek­su­al­nej w pol­skiej szkole. Często po­ja­wiają opi­nie mó­wiące o tym, że w pol­skim sys­te­mie oświaty nie re­ali­zuje się edu­ka­cji sek­su­al­nej mło­dzieży, co mia­łoby po­wo­do­wać ne­ga­tywne skutki dla mło­dzieży i dla ca­łego spo­łe­czeń­stwa. Tymczasem wpro­wa­dzony do pol­skiego sys­temu oświaty w 1998 roku „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie”, od­po­wiada edu­ka­cji sek­su­al­nej typu A.

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego ar­ty­kułu.
Koszt 10-dniowego do­stępu on-line do to za­le­d­wie:
SMS – 1,22 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 1 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay.
Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 10-dniowy do­stęp co ca­łego ar­ty­kułu – klik­nij przy­cisk po­ni­żej.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści ar­ty­kułu1 zł1.23 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.