„Prawo i wychowanie” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Prawo i wy­cho­wa­nie”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Termin: 16 lu­tego 2016 r.

Miejsce: Aula im. Grzegorza Piramowicza, Akademia Ignatianum w Krakowie,
ul. 
Kopernika 26, 31-501 Kraków

Organizatorzy: Katedra Nauk o Rodzinie Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Patronat ho­no­rowy:

Rzecznik Praw Dziecka RP Marek Michalak
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ

Patronat me­dialny:

Radio Kraków
Wychowawca
Deon

 

Celem kon­fe­ren­cji jest re­flek­sja nad re­la­cją prawa i wy­cho­wa­nia. Praktyka po­twier­dza, iż te dwie rze­czy­wi­sto­ści wza­jem­nie się prze­ni­kają i uzu­peł­niają. Poruszane przez nas te­maty uwzględ­niają kon­tekst prawny oraz kon­tekst pe­da­go­giczny pro­cesu wy­cho­wa­nia. Wśród pro­ble­ma­tyki od­no­szą­cej się do roli i funk­cji prawa w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia znajdą się za­gad­nie­nia pe­da­go­giki prawa, so­cja­li­za­cji praw­nej, psy­cho­lo­gicz­nych aspek­tów po­zna­nia prawa, praw­nych aspek­tów zwią­za­nych z ochroną ma­ło­let­niego przed wcze­sną ini­cja­cją sek­su­alną. W kon­tek­ście pe­da­go­gicz­nego pro­cesu wy­cho­wa­nia oma­wiane będą m.in. za­gad­nie­nie spe­cy­fiki wy­cho­wa­nia na­sto­latka, roli i zna­cze­nia mi­ło­ści w wy­cho­wa­niu dziecka, praw i obo­wiąz­ków ro­dzi­ców w za­kre­sie wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­nego i sek­su­al­nego.

Mamy na­dzieję, że na­sze spo­strze­że­nia po­mogą w od­po­wie­dzi na nie­które py­ta­nia, sto­jące przed opie­ku­nami i wy­cho­waw­cami, w pracy któ­rych do­bro dziecka po­winno być war­to­ścią nad­rzędną.

Rejestracja oraz in­for­ma­cje na stro­nie www.kire.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 9.30 – re­je­stra­cja uczest­ni­ków

9.30 – 9.45 – Uroczyste przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków Konferencji przez Władze Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Dyrektor Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji

Moderatorzy: dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. Ignatianum; dr Marta Prucnal-Wójcik

9.45 – 10.10 – prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, „Pedagogika prawa”

10.10 – 10.30 – dr Anna Pawlak, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, „Socjalizacja prawna”

10.30 – 10.50 – dr Justyna Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, „Psychologiczne aspekty po­zna­wa­nia prawa”

10.50 – 11.10 – dr Piotr Zamelski, Politechnika Opolska, „Prawo wy­cho­wawcą do do­bra wspól­nego”

11.10 – 11.30 – dr Marta Prucnal-Wójcik, Akademia Ignatianum w Krakowie, „Ochrona ma­ło­let­niego przed wcze­sną ini­cja­cją sek­su­alną. Aspekty prawne”

11.30 – 12.00 – prze­rwa (kawa + po­czę­stu­nek)

12.00 – 12.20 – prof. nadzw. dr hab. Teresa Olearczyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, „Prawo do mi­ło­ści i jego re­ali­za­cja w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia”

12.20 – 12.40 – dr Dorota Pauluk, Uniwersytet Jagielloński, „Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym w prak­tyce aka­de­mic­kiej – wy­brane aspekty”

12.40 – 13.00 – mgr Teresa Król, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, „Wychowanie sek­su­alne – prawa i obo­wiązki ro­dzi­ców”

13.00 – 13.20 – dr Marek Babik, Akademia Ignatianum w Krakowie, „Rola sta­tu­tów szkol­nych w kształ­to­wa­niu po­staw do­ty­czą­cych za­cho­wań sek­su­al­nych uczniów”

13.20 – 14.00 – Podsumowanie kon­fe­ren­cji, dys­ku­sja

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko,
 • prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska,
 • prof. Ignatianum dr hab. Tadeusz Borkowski,
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Kucharska,
 • prof. Ignatianum dr hab. Filip Musiał,
 • prof. IJP PAN dr hab. Bożena Sieradzka – Baziur,
 • prof. nadzw. dr hab. Renata Stojecka-Zuber,
 • prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach,
 • prof. Ignatianum S. dr. hab. Anna Walulik CSFN,
 • dr hab. Ewa Gurba,
 • dr hab. Norbert Pikuła,
 • ks. dr hab. Tomasz Rakoczy,
 • dr hab. Krystyna Zabawa,
 • ks. dr Wit Pasierbek SJ.

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • dr Marta Prucnal – Wójcik (Przewodnicząca),
 • dr Marek Babik,
 • dr Ewa Dziewońska,
 • dr Ewa Dybowska,
 • dr Anna Błasiak,
 • dr Aneta Kamińska,
 • ks. dr Janusz Mółka,
 • dr Irmina Rostek,
 • dr Agnieszka Krawczyk,
 • dr Anna Manowska,
 • mgr Anna Chmura,
 • mgr Monika Grodecka,
 • mgr Grażyna Strączek,
 • mgr Bogumił Strączek,
 • mgr Paulina Wiśniewska,
 • lic. Paweł Grzonka.

 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.