Apel 300 naukowców do polskich parlamentarzystów w sprawie procedury „in vitro” i naprotechnologii

We wrze­śniu [2009 r.] w Sejmie RP roz­po­częły się prace nad re­gu­la­cjami praw­nymi do­ty­czą­cymi pro­ce­dury „in vi­tro”. Jako na­ukowcy i na­uczy­ciele aka­de­miccy pra­gniemy za­brać głos w tej waż­nej kwe­stii spo­łecz­nej. Życie czło­wieka roz­po­czyna się w mo­men­cie po­czę­cia – to fakt bio­lo­giczny, na­ukowo stwier­dzony. Procedura „in vi­tro”, ma­jąca słu­żyć prze­ka­zy­wa­niu ży­cia ludz­kiego, jest nie­od­łącz­nie zwią­zana z nisz­cze­niem ży­cia czło­wieka w fa­zie pre­na­tal­nego roz­woju, jest więc głę­boko nie­etyczna i jej sto­so­wa­nie winno być praw­nie za­ka­zane. Z pu­bli­ko­wa­nych da­nych – z róż­nych ośrod­ków me­dycz­nych sto­su­ją­cych „in vi­tro” – wy­nika, że w trak­cie tej pro­ce­dury gi­nie 60-80% po­czę­tych istot ludz­kich (z bry­tyj­skich in­for­ma­cji wy­nika, że na­wet 95%).

Procedura „in vi­tro”, na róż­nych eta­pach jej sto­so­wa­nia, na­ru­sza trzy ar­ty­kuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: art. 30, art. 38, art. 40 oraz art. 157 ko­deksu kar­nego. Procedura ta jest ra­żąco sprzeczna z eko­lo­gią pro­kre­acji, za­stę­pu­jąc na­tu­ralne śro­do­wi­sko po­czę­cia i po­cząt­ko­wego roz­woju czło­wieka, ja­kim jest łono matki, przez „szkło”, a w skraj­nym przy­padku przez sys­tem głę­bo­kiego za­mra­ża­nia (do tem­pe­ra­tury -195°C). To na­ru­sze­nie eko­lo­gii pro­kre­acji skut­kuje pra­wie dwu­krot­nym wzro­stem śmier­tel­no­ści nie­mow­ląt, 2-3-krotnym wzro­stem wy­stę­po­wa­nia róż­nych wad wro­dzo­nych a także opóź­nie­niem roz­woju psy­cho­fi­zycz­nego dzieci po­czę­tych me­todą „in vi­tro” w po­rów­na­niu do dzieci po­czę­tych w spo­sób na­tu­ralny.

Pozytywną me­todą po­mocy mał­żon­kom pra­gną­cych po­czę­cia i uro­dze­nia dziecka jest na­pro­tech­no­lo­gia. Naprotechnologia to no­wo­cze­sna me­toda dia­gno­zo­wa­nia i le­cze­nia nie­płod­no­ści na pod­sta­wie tzw. Modelu Creightona, słu­żą­cego pre­cy­zyj­nej ob­ser­wa­cji or­ga­ni­zmu ko­biety w cza­sie jej na­tu­ral­nego cy­klu. Na żad­nym eta­pie sto­so­wa­nia na­pro­tech­no­lo­gii nie do­cho­dzi do nisz­cze­nia po­czę­tych istot ludz­kich, na­ru­sze­nia god­no­ści mał­żon­ków i po­czę­tej istoty ludz­kiej oraz za­cho­wane są eko­lo­giczne za­sady pro­kre­acji. Należy też pod­kre­ślić, że na­pro­tech­no­lo­gia w po­rów­na­niu do pro­ce­dury „in vi­tro” jest bar­dziej sku­teczna i kil­ka­krot­nie mniej kosz­towna.

Apelujemy o wpro­wa­dze­nie usta­wo­wego za­kazu sto­so­wa­nia pro­ce­dury „in vi­tro” jako dra­stycz­nie nie­hu­ma­ni­tar­nej oraz o sze­ro­kie upo­wszech­nie­nie na­pro­tech­no­lo­gii i za­pew­nie­nie jej peł­nej re­fun­da­cji z NFZ.

 1. dr inż. Krzysztof Adamczyk, Kraków
 2. prof. dr hab. Franciszek Adamski, Kraków
 3. dr Czesław August, Wrocław
 4. dr inż. Andrzej Augustynek, Kraków
 5. dr Marek Babik, Kraków
 6. dr inż. Paweł Badura, Katowice
 7. dr n. hum. Anna Badura, Katowice
 8. prof. dr hab. med. Eugeniusz Baran, Wrocław
 9. dr Ewa Baranowska-Prokop, Warszawa
 10. lek. med. Alicja Bednarz, Wojnicz
 11. prof. dr hab. inż Józef Beluch, Kraków
 12. prof. zw. dr hab. Ryszard Bender, Toruń
 13. dr inż. Zenobia Biedrzycka, Warszawa
 14. dr Alina Bielawska, Kielce
 15. dr inż. Jan Bielski, Kraków
 16. prof. dr hab. inż. Bogumił Bieniasz, Rzeszów
 17. ks. dr hab. prof. nadzw. UPJPII i WSFP Tadeusz Biesaga, Kraków
 18. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak, Poznań
 19. dr hab. prof. Pol. Śl. Tomasz Błachowicz, Gliwice
 20. dr hab. Bartłomiej Błaszczyszyn, Wrocław
 21. prof. dr hab. Ryszard Błaszczyszyn, Wrocław
 22. dr inż. Andrzej Bobiec, Rzeszów
 23. prof. dr hab. Aleksander Bobko, Rzeszów
 24. dr med. Mirosław Bogusz, Poznań
 25. lek. med. Halina Bogusz, Poznań
 26. dr hab. inż. Piotr Borkowski, Łódź
 27. dr inż. Krzysztof Borowiak, Poznań
 28. dr Monika Borowiec, Kraków
 29. dr inż. Władysław Brzozowski, Rzeszów
 30. prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, Kraków
 31. dr hab., prof. nadzw. Leszek Jerzy Chmielewski, Warszawa
 32. dr n. o kul. fiz. Anna Maria Choińska, Wrocław
 33. prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Kraków
 34. dr inż. Jerzy Chruciel, Łódź
 35. dr Krystyna Cygorijni, Kraków
 36. dr hab. n. med. Jan Czogała, Katowice
 37. dr Andrzej Dakowicz, Białystok
 38. dr Lidia Dakowicz, Białystok
 39. prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ, Kraków
 40. dr inż. Krzysztof Dreszer, Chorzów
 41. dr inż. Włodzimierz Drzazga, Wrocław
 42. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, Kraków
 43. prof. dr hab. Jolanta Dudek, Kraków
 44. dr hab. inż. Joanna Dulińska, Kraków
 45. prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński, Warszawa
 46. dr Zdzisława Dybiec, Kraków
 47. dr Jacek Dziobek-Romański, Boguchwała
 48. dr Beata Ecler-Nocoń, Katowice
 49. prof. dr hab. Antoni Feluś, Katowice
 50. dr inż. Sylwester Filipiak, Kielce
 51. dr hab. Piotr Fiszeder, Toruń
 52. prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, Lublin
 53. dr hab. inż., prof. nadzw. Pol. Śl. Henryk Foit, Żernica
 54. prof. doc. dr hab. Waldemar Furmanek, Rzeszów
 55. dr inż. Ryszard Gałąź, Wrocław
 56. dr hab. inż. Halina Garbalińska, Szczecin
 57. dr hab. Zbigniew B. Gas, Lublin
 58. dr Aneta Gawkowska, Warszawa
 59. dr hab. inż., prof. nadzw. Pol. Śl. Piotr Gawor, Gliwice
 60. dr hab. n. roln., dr n. po­lit. Andrzej Gąsowski, Bruksela
 61. dr Kazimierz Gelleta, Krosno
 62. prof. dr hab. Tadeusz Gerstenkorn, Toruń
 63. dr inż. Wiesław Goc, Gliwice
 64. dr hab. inż. ma­rek Gotfryd, Rzeszów
 65. dr inż. Aleksandra Górecka-Bruzda, Jastrzębiec
 66. dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, Wrocław
 67. dr Lucyna Górska-Kłęk, Wrocław
 68. prof. dr hab. inż. Andrzej Grono, Gdynia
 69. dr Jerzy Grygiel, Kraków
 70. dr Stanisław Grześ, Poznań
 71. dr hab. Andrzej Gzella, Poznań
 72. dr hab. inż. Janusz Hauryłkiewicz, Poznań
 73. dr Grzegorz Hołub, Kraków
 74. dr Halina Iwańczyk, Lublin
 75. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek, Kraków
 76. prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewcz, Poznań
 77. dr Agnieszka Janiak, Katowice
 78. dr Robert Janusz, Kraków
 79. dr n. hum. Małgorzata Jaszczuk-Surma, Wrocław
 80. prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska, Krakow
 81. prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, Wrocław
 82. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski, Rzeszów
 83. dr Jolanta Kaleta, Kraków
 84. dr Stanisław Kalinkowski, Warszawa
 85. prof. dr hab. Krystyna Kamieńska-Trela, Warszawa
 86. dr Wanda Kamińska, Warszawa
 87. prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński, Warszawa
 88. dr Krzysztof Kania, Katowice
 89. dr hab. inż. Ludwik Kania, Częstochowa
 90. prof. zw. Ryszard Kantor, Kraków
 91. dr hab. inż., prof. PW Bogusław Karolewski, Wrocław
 92. dr hab. prof. UW Małgorzata Karwowska-Struczyk, Warszawa
 93. dr inż. Anna Kasprzyk, Lublin
 94. dr hab. Anna Katrusiak, Poznań
 95. dr inż. Roman Kaula, Bytom
 96. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 97. dr Danuta Kejda, Rzeszów
 98. dr Marian Kęsek, Kraków
 99. dr hab. Andrzej Kęsy, Radom
 100. dr Robert Kiełtyka, Ludwigshafen
 101. dr, ad­iunkt, MC-AC Piotr Kieniewicz, Lublin
 102. prof. zw. Stefania Kinal, Wrocław
 103. prof. zw. dr hab. Jerzy Klag, Katowice
 104. dr Jan Kłys, Warszawa
 105. dr hab. prof. nadzw. IHN PAN Michał Kokowski, Kraków
 106. dr inż., ad­iunkt Jerzy Kolanko, Wrocław
 107. dr Marta Komorowska-Pudło, Szczecin
 108. prof. dr hab. Maria Kopacz, Rzeszów
 109. prof. zw. dr hab. Stanisław Kopacz, Rzeszów
 110. dr hab. Urszula Kopeć, Rzeszów
 111. dr Paweł Korobczak, Wrocław
 112. dr inż. Teofil Korolewicz, Gliwice
 113. dr hab. Irena Kosacka, Białystok
 114. dr hab. inż. Jan Kosendiak, Wrocław
 115. dr hab. Joanna Kostecka, Rzeszów
 116. dr Andrzej Kowalik, Poznań
 117. dr inż. Alicja Kowalska, Kraków
 118. prof. dr hab. inż. Stefan J. Kowalski, Poznań
 119. dr Asja Kozak, Poznań
 120. dr Tomasz Kraj, Kraków
 121. dr hab. prof. UP Henryka Kramarz, Kraków
 122. dr Anna Kraszewska, Białystok
 123. dr n. med. Andrzej Krawczyk, Bielsko-Biała
 124. prof. zw. dr hab. Ryszard Kryza, Wrocław
 125. dr Hanna Krztoń, Gliwice
 126. prof. zw. Stanisław Krzywiecki, Wrocław
 127. dr Łukasz Krzywiecki, Wrocław
 128. dr inż. Grzegorz Kubica, Katowice
 129. prof. dr hab. Henryk Kurczab, Rzeszów
 130. dr n. med. Aleksandra Kwosek, Rybnik
 131. prof. dr hab. inż. Ludwik Laudański, Rzeszów
 132. dr Jerzy Lechowski, Lublin
 133. dr med. Wojciech Leppert, Poznan
 134. 135.dr n. przyr. Danuta Leszczyńska, Wrocław
 135. prof. dr hab. dr h.c. multi Wacław Leszczyński, Wrocław
 136. dr Wojciech Lipka, Warszawa
 137. prof. Tadeusz Litko, Białystok
 138. dr med. Maria Łazawska, Białystok
 139. dr hab. Andrzej Ładyżyński, Wrocław
 140. prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, Lublin
 141. dr hab. Wojciech Łebkowski, Białystok
 142. ks. dr hab. prof. nadzw. UKSW Zbigniew Łepko, Warszawa
 143. prof. UWM dr hab. Marian Machinek, Olsztyn
 144. dr Kazimierz Maciąg, Rzeszów
 145. dr hab. Anita Magowska, Poznań
 146. dr Małgorzata Majsnerowska, Wrocław
 147. dr Juliusz Majsnerowski, Wrocław
 148. prof. zw. dr hab. Józef Makselon, Kraków
 149. dr Maria Malanka-Błaszczyszyn, Wrocław
 150. prof. dr hab. Agnieszka Mandat, Kraków
 151. dr Andrzej Marjański, Jeżów
 152. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, Katowice
 153. prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Rzeszów
 154. dr Aniela Matuszewska, Sosnowiec
 155. dr hab. (prof. nadzw. IITD PAN) Janusz Matuszyk, Wrocław
 156. dr Alicja Maurer, Kraków
 157. dr Elżbieta Mazur, Rzeszów
 158. dr Grzegorz Mazur OP, Kraków
 159. dr Roman Mazur SDB, Kraków
 160. dr Monika Mekroda-Bąk, Poznań
 161. dr med. Rafał Michalik, Kraków
 162. dr inż. Małgorzata Michniewicz, Łódź
 163. dr med. Henryk Midro, Białystok
 164. prof. dr hab. med. Alina Midro, Białystok
 165. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, Kraków
 166. dr hab. Grzegorz Musiał, Poznań
 167. dr Jolanta Muszer, Wrocław
 168. dr Barbara Muśnicka, Poznań
 169. prof. dr hab. Czesław Muśnicki, Poznań
 170. ks. dr hab. Janusz Nawrot, Poznań
 171. dr inż. Bogdan Nienartowicz, Szczecin
 172. prof. dr hab. Edward Nieznański, Warszawa
 173. dr hab. inż., prof. PK Czesław Niżankowski, Kraków
 174. dr inż. Adrian Nocoń, Gliwice
 175. dr hab. Adam Nodzeński, Kraków
 176. dr hab. prof. UP Henryk Noga, Kraków
 177. lek. med. Ewa Noga, Kraków
 178. dr Lucyna Nowak, Kraków
 179. dr inż. Ziemowit Nowak, Wrocław
 180. dr Barbara Nowarska, Kraków
 181. dr Józef Nowicki, Wrocław
 182. dr hab. Andrzej Ochocki, Warszawa
 183. dr hab. prof. UMCS Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, Lublin
 184. dr Ks. Dariusz Oko, Kraków
 185. dr hab. Teresa Olearczyk, Kraków
 186. prof. zw. dr hab. Gustaw Ostasz, Rzeszów
 187. ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Kraków
 188. dr n. tech. Lubomiła Owczarek, Warszawa
 189. prof. dr hab. Edward Ozimek, Poznań
 190. dr hab. prof. nadzw. Stanisław Padszkowski, Poznań
 191. dr Tomasz Panz, Kraków
 192. dr inż. Janusz Partyka, Wojnicz
 193. dr Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Olsztyn
 194. dr Janusz Pasterski, Rzeszów
 195. dr Stanisław Paszkowski, Wrocław
 196. ks. dr Jarosław Paszyński, Kraków
 197. dr Wojciech Pawnik, Kraków
 198. dr hab. inż. Anna Pęksa, Wrocław
 199. dr inż Marek Piasecki, Wrocław
 200. dr inż. Joachim Pielot, Zabrze
 201. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, Wrocław
 202. dr hab. Stefan Pietrzak, Falenty
 203. prof. dr hab. Maria Piskornik, Kraków
 204. prof. dr hab. Zdzisław Piskornik, Kraków
 205. dr inż. Danuta Pli, Rzeszów
 206. dr Barbara Pliszka, Olsztyn
 207. dr Wiesław Poleszak, Lublin
 208. dr med. dr h.c. Wanda Półtawska, Kraków
 209. dr Barbara Półtorak, Rzeszów
 210. st. wy­kła­dowca Antoni Prątnicki, Warszawa
 211. dr hab. Michał Ptyszmant, Białystok
 212. dr Malgorzata Rachwalska, Kraków
 213. dr n. med. Barbara Ratajczak, Gdańsk
 214. dr hab. Anna Ratajska, Warszawa
 215. dr hab. med. Teresa Reduta, Białystok
 216. prof. dr hab. Krzysztof Rociszewski, Kraków
 217. dr hab. inż., prof. UTP Stanisław                  Rolbiecki, Bydgoszcz
 218. dr fi­lo­zo­fii Tadeusz Rostworowski, Kraków
 219. lek. spec. neu­ro­log Maria Roztoczyńska-Wodzień, Kraków
 220. dr hab. prof. UMK Waldemar Rozynkowski, Toruń
 221. dr hab. n. med. Marek Rusin, Gliwice
 222. dr hab. Mieczysław Ryba, Toruń
 223. dr inż. Andrzej Rylski, Rzeszów
 224. dr Jacek Ryłko, Kraków
 225. prof. dr hab. Maria Ryś, Warszawa
 226. prof. dr hab. med. Ludwika Sadowska, Wroclaw
 227. prof. dr hab. dr h. c. Andrzej Schinzel, Warszawa
 228. prof. dr hab. inż. Jan Sińczak, Kraków
 229. dr hab. n. med., prof. nadzw. Jan Konrad Siwicki, Warszawa
 230. dr inż. Jolanta Słoniec, Lublin
 231. dr inż Bożena Smolec, Zabrze
 232. dr hab. inż., prof. nadzw. Pol. Śl. Marek Smolik, Gliwice
 233. dr med. univ. Anna Sobala, Wieden
 234. prof. dr hab. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Białystok
 235. prof.dr hab. inż. Zófia Sobczyńska-Kończak, Poznań
 236. prof. dr hab. Anna Stachurska, Lublin
 237. prof. dr hab. Marek Stanisz, Rzeszów
 238. prof. dr hab. Anna Stankowska, Poznań
 239. prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski, Poznań
 240. dr Rafał Staszewski, Poznań
 241. dr Wiesława Stefan, Wrocław
 242. dr inż. Piotr Stera, Gliwice
 243. prof. zw. dr hab. Kazimierz Stępczak, Poznań
 244. dr hab. Kinga Suwińska, Warszawa
 245. dr Paweł Jan Szałański, Łódź
 246. prof. zw. dr hab. Janusz Szczodrak, Lublin
 247. dr inż. Stanisław Szela, Rzeszów
 248. dr inż. Bogusław Szlachetko, Wrocław
 249. ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, Olsztyn
 250. dr Anna Szuba-Trznadel, Wrocław
 251. prof. dr hab. Henryk Szydłowski, Poznań
 252. dr n. med. Magdalena Szymańska, Białystok
 253. prof. zw. dr hab. Dominik Szynal, Lublin
 254. prof. dr hab. Agnieszka Szyszkowska, Wrocław
 255. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko, Kraków
 256. dr Krystyna Śmietało, Białystok
 257. dr inż. Marek Śnieżek, Rzeszów
 258. prof. nadz. dr hab. Łukasz Święcicki, Warszawa
 259. dr med. Wanda Terlecka, Częstochowa
 260. prof. nadz. dr hab. inż Helena Teterycz, Wrocław
 261. dr hab. Piotr Tomaszek, Poznań
 262. dr hab. Grażyna Topolska, Warszawa
 263. dr hab. Grażyna Topolska, Warszawa
 264. lek. med. Elżbieta Trembecka-Dubel, Zabrze
 265. dr Marek Mariusz Tytko, Kraków
 266. dr inż. Olgierd Unold, Wrocław
 267. dr hab. Andrzej Walendziak, Warszawa
 268. dr hab. Ryszard Walkowiak, Przeźmierowo
 269. dr hab. inż., prof. nadzw. Pol. Śl. Stanisław Walu, Gliwice
 270. dr med. Ewa Wasilewicz, Białystok
 271. lek. med. Tadeusz Wasilewski, Białystok
 272. prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński, Kraków
 273. dr inż. Eleonora Wcisło, Katowice
 274. dr med. Henryk Welcz, Lublin
 275. dr hab. inż. Łukasz Węsierski, Rzeszów
 276. dr, ad­iunkt Agnieszka Wiącek, Lublin
 277. dr Maria Wierzbińska, Rzeszów
 278. dr Jan Wilk, Kraków
 279. dr Józef Winiarski, Kraków
 280. dr Anna Wolińska-Welcz, Lublin
 281. prof. dr hab. Tomasz Woliński, Warszawa
 282. dr Joanna Wójcik, Zamoć
 283. dr inż. Janusz Wójcik, Gliwice
 284. dr inż. Franciszek Wójcik, Łódź
 285. doc. dr hab. Jadwiga Wronicz, Kraków
 286. dr hab. prof. AGH Zygmunt Wronicz, Kraków
 287. ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Warszawa
 288. prof. zw. dr hab. Zygmunt Zagórski, Poznań
 289. dr Antoni Zając, Rzeszów
 290. dr Bożena Zając, Rzeszów
 291. dr hab. Szczepan Zapotoczny, Kraków
 292. dr Bogna Zawieja, Poznań
 293. dr Dariusz Zawisza, Kraków
 294. prof. zw. dr hab. Stanisław Ziemiański, Kraków
 295. dr inż. Antoni Zięba, Kraków
 296. dr inż. Tomasz Zięba, Wrocław
 297. dr Anna Żmihorska-Gotfryd, Rzeszów
 298. prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Poznań
 299. dr Marian Zwiercan, Kraków
 300. prof. dr hab. Krzysztof Zwierz, Białystok
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.