Wokół tajemnicy mojego początku

Iwona Kępa

Scenariusz za­jęć wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla klasy V–VI szkoły pod­sta­wo­wej

Temat: Wokół ta­jem­nicy mo­jego po­czątku

Treści:

Przebieg i hi­giena ciąży.

Rozwój czło­wieka od za­płod­nie­nia do po­rodu.

Cele:

 • kształ­to­wa­nie po­zy­tyw­nego sto­sunku do ma­cie­rzyń­stwa,
 • uświa­do­mie­nie, że ży­cie ludz­kie za­czyna się od po­czę­cia,
 • uka­za­nie piękna we­wnątrz­ma­cicz­nego roz­woju czło­wieka,
 • bu­dze­nie sza­cunku dla ludz­kiego ży­cia.

Przewidywane osią­gnię­cia ucznia:

 • uświa­domi so­bie moc tkwiącą w zdol­no­ści do prze­ka­zy­wa­nia ży­cia,
 • utwier­dzi się w prze­ko­na­niu, że ży­cie ludz­kie za­czyna na się od po­czę­cia,
 • zro­zu­mie ko­niecz­ność ota­cza­nia sza­cun­kiem każ­dej ko­biety w ciąży.

Środki dy­dak­tyczne:

Napisy ilu­stru­jące wy­kład, plan­sza – żeń­ski układ roz­rod­czy, karty pracy dla każ­dego ucznia, film „Od po­czę­cia – dziecko” (do­stępny na: www.pro-life.pl/filmy) lub „Cud mi­ło­ści”, Wyd. Hagi, zdję­cia, al­bumy, wy­daw­nic­twa ilu­stro­wane o roz­woju pre­na­tal­nym czło­wieka.

Przebieg za­jęć:

I Pogadanka wstępna.

 • Kiedy się uro­dzi­łeś?
 • Czy to był pierw­szy dzień two­jego ży­cia?
 • Od kiedy je­steś? Co lub kto spra­wił, że mo­głeś za­ist­nieć?

II Część za­sad­ni­cza.

 1. Wykład ilu­stro­wany plan­szami, zdję­ciami, al­bu­mami.

Ciąża roz­po­czyna się w mo­men­cie po­czę­cia dziecka, czyli w chwili po­łą­cze­nia się ko­mó­rek roz­rod­czych mę­skiej i żeń­skiej. Dokonało się to we­wnątrz ciała ko­biety, w ja­jo­wo­dzie.

W tym mo­men­cie dzięki mę­żowi żona stała się matką. Dzięki żo­nie mąż stał się oj­cem. Stali się two­imi ro­dzi­cami. Zapraszam was te­raz w po­dróż do prze­szło­ści. Wsiądziemy w we­hi­kuł czasu i od­bę­dziemy po­dróż do swo­jego po­czątku.

Oto za­ist­nia­łeś!

Twoja mama jest w ciąży (daw­niej mó­wiono: „w sta­nie bło­go­sła­wio­nym”, „jest brze­mienna”). Organizm mamy zmie­nia się w taki spo­sób, że staje się dla cie­bie na 9 mie­sięcy ca­łym świa­tem.

9 mie­sięcy = 38 ty­go­dni = 266 dni

W tym cza­sie mama bę­dzie dla cie­bie słoń­cem, po­wie­trzem, wodą, po­kar­mem, ca­łym nie­za­stą­pio­nym śro­do­wi­skiem ży­cia. To dzięki niej ży­jesz.

Masz już okre­śloną PŁEĆ, KOLOR OCZU, WŁOSÓW, BUDOWĘ CIAŁA, GRUPĘ KRWI i wiele in­nych cech. Dziedziczysz nie tylko ce­chy ro­dzi­ców, ale rów­nież ce­chy dziad­ków, pra­dziad­ków.

Zaczynasz ro­snąć. Pierwsza ko­mórka dzieli się na 2, 2 dzielą się na 4, itd.

1 2 4 8   16 32…

W cza­sie 266 dni ciąży z jed­nej ko­mórki po­wstaje or­ga­nizm zbu­do­wany z po­nad 200 mi­lio­nów róż­no­rod­nych ko­mó­rek o wy­so­kim stop­niu spe­cja­li­za­cji.

Czas na pierw­szą po­dróż!

Przenosisz się do ma­cicy.

Masz już sie­dem dni. Zamieszkałeś w do­sko­nale przy­go­to­wa­nym dla cie­bie miesz­ka­niu – ma­cicy. Rozpoczyna się two­rze­nie po­szcze­gól­nych or­ga­nów.

21. dzień – za­czyna bić Twoje serce.

W 4. ty­go­dniu – roz­wija się układ ner­wowy, kostny, mię­śniowy, roz­rod­czy.

W 6. ty­go­dniu kształ­tują się twarz, ręce i nogi.

W dal­szym ciągu na­stę­puje bar­dzo szybki wzrost i roz­wój, ale nie po­wstają już nowe or­gany. Teraz mu­sisz już tylko ro­snąć i na­brać doj­rza­ło­ści, aby wy­brać się w ko­lejną po­dróż.

W 4-5. mie­siącu za­czy­nasz się ru­szać na tyle in­ten­syw­nie, że mama to czuje.

Ssiesz po­lec, po­ły­kasz i wy­plu­wasz wody pło­dowe.

Słyszysz głosy z ze­wnątrz. Rozpoznajesz głos mamy i taty.

Wreszcie po około 266 dniach, do­tych­cza­sowe miesz­ka­nie staje się za cia­sne i nie­wy­star­cza­jące. Ruszasz w dal­szą drogę. Dokonujesz naj­więk­szej zmiany w Twoim ży­ciu. Opuszczasz ciało mamy, gdzie ro­słeś i na­bie­ra­łeś kształ­tów.

Rodzi się czło­wiek!

Rozpoczynasz zu­peł­nie nowy etap w swoim ży­ciu. Będziesz się na­dal roz­wi­jał i rósł, ale już ni­gdy tak in­ten­syw­nie jak do­tąd. Masa ciała od po­czę­cia do na­ro­dzin po­więk­szyła się 10 –11 mi­lio­nów razy w cza­sie za­le­d­wie 9 mie­sięcy. Teraz masz około 3-4 kg. Przez na­stępne 10 lat masa two­jego ciała zwięk­szy się za­le­d­wie 7-8 razy.

A kiedy już do­ro­śniesz i za­ło­żysz wła­sną ro­dzinę, taką samą po­dróż od­będą twoje dzieci, póź­niej wnuki, pra­wnuki itd.

Uwaga!

Wykład po­wi­nien być pro­wa­dzony w ży­wym tem­pie. W trak­cie mó­wie­nia na­uczy­ciel pre­zen­tuje ko­lejne zdję­cia dziecka z okresu pre­na­tal­nego. Oprócz tego w trak­cie opo­wia­da­nia pro­wa­dzący po­daje uczniom do oglą­da­nia ilu­stra­cje, al­bumy, w któ­rych mogą zo­ba­czyć roz­wój dziecka w okre­sie pre­na­tal­nym. Nauczyciel po­wi­nien tak po­pro­wa­dzić za­ję­cia, aby ucznio­wie prze­żyli to, jak swoją oso­bi­stą przy­godę.

 1. Projekcja filmu „Od po­czę­cia – dziecko” lub „Cud mi­ło­ści”.
 2. Praca in­dy­wi­du­alna – uzu­peł­nia­nie kart pracy: „Rozwój dziecka w ło­nie matki” w: Wędrując ku do­ro­sło­ści – ćwi­cze­nia, red. T. Król, Rubikon, Kraków 2014, s. 42.

III Pogadanka pod­su­mo­wu­jąca.

Swobodne dłuż­sze wy­po­wie­dzi uczniów na te­mat za­jęć. Czego no­wego się na­uczyli? Co ich naj­bar­dziej za­cie­ka­wiło? Co za­dzi­wiło?

Literatura:

 1. R. Jędrzejewska-Wróbel, W. Fijałkowski, Oto je­stem! Gdańsk 1998.
 2. B. Jessel, Radość na­ro­dzin. Warszawa 1990.
 3. L. Nilsson, Rodzi się dziecko. Warszawa 1995.
 4. L. Nilsson, Życie przed na­ro­dze­niem. Warszawa 1995.
 5. „Fakty Życia”, se­ria I, Gdańsk 1998.
 6. „Służba Życiu”, XI/1999.
 7. „Służba Życiu”, VII-VIII/1999.
 8. D. Kornas-Biela, Wokół po­czątku ży­cia ludz­kiego. Warszawa 1993.
 9. Człowiek od po­czątku, (al­bum), WAM, Kraków 1999.
 10. W. E. Papis, Busola ży­cia. Ćwiczenia dla mło­dzieży i ro­dzi­ców. Warszawa 1998.
Print Friendly
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.