Od poczęcia do narodzin

Zdzisława Ciepiela

Konspekt lek­cji wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla klasy V szkoły pod­sta­wo­wej

Temat: Od po­czę­cia do na­ro­dzin

Cele:

Po prze­pro­wa­dzo­nych za­ję­ciach uczeń:

 • po­trafi wy­ja­śnić, na czym po­lega pro­ces za­płod­nie­nia,
 • ro­zu­mie zna­cze­nie po­jęć: za­płod­nie­nie, ciąża, za­ro­dek, płód,
 • cha­rak­te­ry­zuje etapy ży­cia pło­do­wego czło­wieka,
 • uświa­da­mia so­bie, że ży­cie ludz­kie roz­po­czyna się od mo­mentu po­czę­cia,
 • ro­zu­mie, że ży­cie jest wiel­kim da­rem,
 • ma po­zy­tywny sto­su­nek do ma­cie­rzyń­stwa.

Metody i formy pracy

li­nia czasu, po­ga­danka, wi­zu­ali­za­cja, po­kaz filmu, praca in­dy­wi­du­alna i gru­powa

Środki dy­dak­tyczne

pod­ręcz­nik do wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie „Wędrując ku do­ro­sło­ści”, Kraków 2014, s. 68-68, in­struk­cja do pracy w gru­pach (za­łącz­nik 1), li­nia czasu, szary pa­pier, li­nijki, ma­zaki, 4 ko­perty z kar­tecz­kami, na któ­rych za­pi­sane są zmiany za­cho­dzące w cza­sie roz­woju czło­wieka od po­czę­cia do na­ro­dzin (za­łącz­nik 2), karta pracy z tek­stem z lu­kami do uzu­peł­nie­nia i ilu­stra­cjami eta­pów ży­cia (za­łącz­nik 3), mo­del 10-tygodniowego dziecka, fo­to­gra­fie uczniów w okre­sie no­wo­rod­ko­wym, zia­renka pia­sku, film „Od po­czę­cia – dziecko” (do­stępny na: www.pro-life.pl/filmy), kar­teczki do po­działu na grupy, „cenki” – po jed­nej dla każ­dego ucznia, klej, pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dialna „Twoja i moja hi­sto­ria”, Rubikon.

Czas: 45 min.

Przebieg za­jęć

I. Część wstępna

 1. Czynności organizacyjno-porządkowe. Podział na grupy – lo­so­wa­nie kar­te­czek w czte­rech ko­lo­rach. Uczniowie wyj­mują przy­nie­sione fo­to­gra­fie no­wo­rod­ków. (3 min.)
 2. Miniwykład na­uczy­ciela z pre­zen­ta­cją mul­ti­me­dialną „Twoja i moja hi­sto­ria”.

Do po­czę­cia, czyli po­łą­cze­nia ko­mórki ja­jo­wej z plem­ni­kiem do­cho­dzi w ja­jo­wo­dzie. Zapłodniona ko­mórka ja­jowa wę­druje przez ja­jo­wód do ma­cicy i za­gnież­dża się w jej ścia­nie. Jest wtedy tak mała jak zia­renko pia­sku (na­uczy­ciel daje każ­demu uczniowi po zia­renku pia­sku, ucznio­wie kładą je na kartce pa­pieru po le­wej stro­nie, a po prze­ciw­nej zdję­cie no­wo­rodka). Na dzi­siej­szych za­ję­ciach bę­dziemy po­zna­wać zmiany roz­woju dziecka za­cho­dzące w okre­sie ciąży, w wy­niku któ­rych z tak ma­leń­kiej istoty ukształ­to­wał się no­wo­ro­dek. (3 min.)

 1. Podanie i za­pis te­matu za­jęć: Od po­czę­cia do na­ro­dzin. (2 min.)

II. Część pod­sta­wowa

 1. Uczniowie pra­cują w 4 gru­pach me­todą li­nii czasu zgod­nie z in­struk­cją pracy (zał. 1). Na ar­ku­szach sza­rego pa­pieru ry­sują li­nię, od­mie­rza­jąc na niej 9 rów­nych od­cin­ków (9 mie­sięcy ciąży). Następnie na pod­sta­wie pod­ręcz­nika i kar­te­czek z cy­ta­tami w ko­per­tach (zał. 2) umiesz­czają (przy­kle­jają lub do­pi­sują) we wła­ści­wych miej­scach in­for­ma­cje do­ty­czące ko­lej­nych eta­pów ży­cia pło­do­wego. (15 min,)
 2. Sprawozdawcy przed­sta­wiają wy­niki pracy po­szcze­gól­nych grup. Nauczyciel ko­ry­guje ewen­tu­alne błędy. Podczas oma­wia­nia ucznio­wie oglą­dają mo­del 10-tygodniowego dziecka.

III. Część koń­cowa

 1. Wykonanie ćwi­cze­nia nr 1 i 2 na kar­cie pracy (zał. 3). Głośnie od­czy­ta­nie wy­ko­na­nego ćwi­cze­nia. Korekta ewen­tu­al­nych błę­dów. (5 min.)
 2. Pokaz filmu „Od po­czę­cia – dziecko” (16 min.)
 3. Rozmowa po fil­mie. Wymiana uwag, np. ru­chy dziecka i czyn­no­ści świad­czą o jego ży­ciu, jest to piękny pe­łen po­zy­tyw­nych uczuć okres w ży­ciu ro­dzi­ców ocze­ku­ją­cych na ma­leń­stwo. (5 min.)
 4. Ewaluacja za­jęć. Uczniowie przy­kle­jają „cenki” na pla­nie ewa­lu­acyj­nym:

Dzisiejsze za­ję­cia były dla mnie:

 

Obojętne

Nieważne

Ważne

 

(1 min.)

Załącznik 1 – in­struk­cja do pracy w gru­pach

 1. Na ar­ku­szu pa­pieru (w cen­trum) na­ry­suj­cie li­nię czasu.
 2. Odmierzcie na niej 9 rów­nych od­cin­ków sym­bo­li­zu­ją­cych 9 mie­sięcy ciąży.
 3. Na pod­sta­wie tek­stu źró­dło­wego z pod­ręcz­nika przy­klej­cie lub do­pisz­cie in­for­ma­cje i po­ję­cia z ko­perty w od­po­wied­nich miej­scach na osi czasu.
 4. Zaprezentujcie pracę grupy przed klasą.

Załącznik 2 – na­pisy na kar­tecz­kach

plem­nik + ko­mórka ja­jowa; za­płod­nie­nie w ja­jo­wo­dzie; po­ród; no­wo­ro­dek; za­ro­dek; ufor­mo­wały się pa­luszki; masz dłu­gość około 4 mm; za­czyna bić twoje serce; uczysz się ssa­nia; in­ten­syw­nie się po­ru­szasz; re­agu­jesz na świa­tło i dźwięk; wa­żysz już pra­wie pół ki­lo­grama; cza­sem po­ły­kasz wody pło­dowe; mo­żesz już prze­żyć w in­ku­ba­to­rze; ro­śniesz; przy­bie­rasz stałą po­zy­cję „głową w dół”; ro­dzisz się;

Załącznik 3 – karta pracy

Zadanie 1

Uzupełnij tekst:

Zapłodnienie to po­łą­cze­nie jed­nej ko­mórki …………….. z jed­nym ……………….. Proces ten za­cho­dzi w ………… Następnie za­płod­niona ko­mórka ja­jowa wę­druje do …………. i roz­po­czyna się ……….. trwa­jąca ……… mie­sięcy. Po okre­sie ciąży dzieko opusz­cza ciało matki. Proces ten na­zy­wamy………. Śladem po na­szym po­by­cie w ło­nie mamy jest …………. Pierwszy okres ży­cia dziecka po na­ro­dze­niu na­zy­wamy okre­sem …………… Okres póź­niej­szy, aż do końca pierw­szego roku ży­cia, na­zy­wamy …………….

Zadanie 2

Jakie etapy roz­woju dziecka w okre­sie pło­do­wym przed­sta­wiają zdję­cia? Podpisz je, ko­rzy­sta­jąc z po­niż­szych pod­po­wie­dzi.

 • Dziecko ok. 8 ty­go­dni od po­czę­cia
 • Dziecko ok. 3,5 mie­siąca od po­czę­cia
 • Dziecko ok. 5 mie­sięcy od po­czę­cia

Uwaga: zdję­cia do po­bra­nia ze strony: www.pro-life.pl/galerie/czlowiek-przed-narodzeniem

Print Friendly
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.