Macierzyństwo i ojcostwo

Ludmiła Prusko

Konspekt za­jęć z WdŻ w kl. II szk. po­nad­gim­na­zjal­nych

Temat: Macierzyństwo i oj­co­stwo

Cele:

Uczeń po­trafi:

 • zde­fi­nio­wać, czym jest oj­co­stwo i ma­cie­rzyń­stwo,
 • scha­rak­te­ry­zo­wać pra­wi­dłową po­stawę matki i ojca wo­bec dzieci,
 • okre­ślić skutki od­dzia­ły­wań po­szcze­gól­nych po­staw na psy­chikę dziecka.

Metody i formy:

po­ga­danka, „mó­wiąca ściana”, me­toda „zdań nie­do­koń­czo­nych”, „śnie­gowa kula”, roz­mowa kie­ro­wana, „po­ker kry­te­rialny”

Środki dy­dak­tyczne:

ar­ku­sze pa­pieru, ma­zaki, kar­teczki, kar­to­niki z po­sta­wami ro­dzi­ciel­skimi pra­wi­dło­wymi i nie­pra­wi­dło­wymi

Czas: 90 mi­nut.

Przebieg za­jęć:

 1. Zabawa na „do­bry po­czą­tek” Grupa sie­dzi w kręgu, osoba pro­wa­dząca mówi do osoby sie­dzą­cej obok „ostat­nio osią­gnę­łam suk­ces w…” (5 min.)
 2. Rozmowa nt.: Co ro­zu­mie­cie przez słowo osią­gnąć suk­ces?. Gdzie można osią­gnąć suk­ces?… (4 min.)
 3. Jeżeli w cza­sie wy­po­wie­dzi uczniów po­ja­wiło się stwier­dze­nie, że suk­ces można osią­gnąć w ro­dzi­nie, gdy do­brze pełni się rolę matki, ojca, to ta wy­po­wiedź sta­nie się stwier­dze­niem, że suk­ce­sem może być do­bre wy­peł­nia­nie ról ro­dzi­ciel­skich. (2 min.)
 4. Nauczyciel prosi uczniów, aby do­pi­sali wła­sne zda­nie na roz­wie­szo­nych ar­ku­szach pa­pieru –”mó­wiąca ściana”: Ojcostwo to spe­cy­ficzna funk­cja męż­czy­zny, po­lega na:……….. Macierzyństwo to spe­cy­ficzna funk­cja ko­biety, po­lega na…………… Prawidłowa po­stawa ro­dzi­ciel­ska po­lega na……………. Nieprawidłowa po­stawa ro­dzi­ciel­ska po­lega na…………. (10 min)
 5. Głośne od­czy­ta­nie z „mó­wią­cej ściany” wy­po­wie­dzi mło­dzieży. (4 min.)
 6. Podsumowanie „mó­wią­cej ściany”. (5 min.)
 7. Prowadzący dzieli klasę na 4 grupy; grupy nie­pa­rzy­ste pró­bują usta­lić de­fi­ni­cję oj­co­stwa, a grupy pa­rzy­ste ma­cie­rzyń­stwa. Po kilku mi­nu­tach grupy łą­czą się i usta­lają wspól­nie de­fi­ni­cje ma­cie­rzyń­stwa i oj­co­stwa. Odczytanie de­fi­ni­cji przez jedną osobę z grupy. (10 min.)
 8. Rozmowa nt.: Czy ro­dzimy się z umie­jęt­no­ścią by­cia matką i by­cia oj­cem? (5 min.)
 9. Podzielenie klasy na dwie grupy: mło­dzież od­li­cza „mama”, „tato”. Ojcowie two­rzą jedną grupę, a mamy drugą. Grupy za­grają w „po­ker kry­te­rialny”. Polega on na tym, że na plan­szy na­leży przy­kleić kar­teczki tak, aby speł­niały wa­ru­nek: w cen­trum plan­szy po­winny zna­leźć się pra­wi­dłowe po­stawy ro­dzi­ciel­skie, a da­lej od środka po­stawy mniej po­zy­tywne, a na­wet ne­ga­tywne. Jedna grupa okre­śla pra­wi­dłową po­stawę oj­cow­ską a druga pra­wi­dłową po­stawę mat­czyną. (15 min.)
 10. Rozmowa nt. wy­ko­na­nego za­da­nia. (5 min.)
 11. Nauczyciel wie­sza plan­szę, na któ­rej są wy­pi­sane prze­szkody, które unie­moż­li­wiają roz­wój pra­wi­dło­wych po­staw ro­dzi­ciel­skich, np.: Brak czasu. Brak kwa­li­fi­ka­cji. Brak chęci. Konflikty mał­żeń­skie. Krótka roz­mowa na te­mat „prze­szkód”. Młodzież pod­cho­dzi do ta­blicy i ozna­cza kre­ską trud­no­ści, które naj­czę­ściej ob­ser­wuje. Po pod­li­cze­niu gło­sów – pod­su­mo­wa­nie. (5 min.)
 12. Pogadanka: W ja­kim stop­niu ne­ga­tywne po­stawy ro­dzi­ciel­skie wpły­wają na za­bu­rze­nia emocjonalno-społeczne dziecka? (10 min.)
 13. Uczniowie dzię­kują na kar­tecz­kach swoim ro­dzi­com za to, co już od nich otrzy­mali: Dziękuję Ci, mamo, za…. Dziękuję Ci, tato, za…. Przyklejenie po­dzię­ko­wań na ar­ku­szu pa­pieru i gło­śne od­czy­ta­nie. (10 min.)
Print Friendly
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.