Dziecko – cud rozwoju

Irena Choczyńska

Konspekt lek­cji WdŻwR dla gim­na­zjum

Temat: Dziecko – cud roz­woju

Cele ogólne:

 1. Poznanie roz­woju pre­na­tal­nego czło­wieka.
 2. Szacunek dla ży­cia ludz­kiego od mo­mentu po­czę­cia.

Cele ope­ra­cyjne:

Uczeń:

 1. wska­zuje na za­płod­nie­nie jako po­czą­tek ży­cia no­wego czło­wieka,
 2. wy­ja­śnia, dla­czego w mo­men­cie za­płod­nie­nia zo­stają zde­ter­mi­no­wane ce­chy czło­wieka (jego uni­ka­to­wość).
 3. wy­ja­śnia, na czym po­lega pro­ces im­plan­ta­cji,
 4. po­rząd­kuje etapy roz­woju pło­do­wego czło­wieka w ko­lej­no­ści chro­no­lo­gicz­nej.

Metody:

 • praca w gru­pach – „bu­rza mó­zgów”,
 • pro­jek­cja filmu,
 • po­ga­danka,
 • ćwi­cze­nie z kartą pracy – „oś czasu”.

Środki dy­dak­tyczne:

 • Film na te­mat ży­cia pło­do­wego (np. frag­ment filmu „Cud mi­ło­ści. Od po­czę­cia po na­ro­dziny”, Hagi Film).
 • Opis roz­woju pre­na­tal­nego czło­wieka (np. „Tablice bio­lo­giczne” L. Trząski, Wydawnictwo Park Sp.z o.o. W za­łącz­niku ta­bela spo­rzą­dzona na pod­sta­wie tej pu­bli­ka­cji – Załącznik 2).
 • Karta pracy do ćwi­cze­nia „oś czasu” (Załącznik 1).

Czas: 45 min.

Przebieg lek­cji:

 1. Czynności or­ga­ni­za­cyjne (3 min.)
 2. Rozmowa kon­tro­lo­wana. Uczniowie od­po­wia­dają na py­ta­nie, kiedy roz­po­czyna się ży­cie czło­wieka (2 min)
 3. Projekcja filmu frag­men­tów filmu (25 min.)
 4. Pogadanka. Nauczyciel za­daje py­ta­nia na te­mat tre­ści za­war­tych w fil­mie (5 min)

Przykładowe py­ta­nia:

 • Dlaczego w chwili za­płod­nie­nia wia­domo, jaka bę­dzie płeć dziecka, grupa krwi, ko­lor oczu?
 • Na czym po­lega im­plan­ta­cja?
 • Czy dziecko w ło­nie matki re­aguje na głos, świa­tło, do­tyk? Czy od­czuwa ból?
 1. Utrwalenie wia­do­mo­ści o roz­woju pre­na­tal­nym.

Nauczyciel roz­daje ta­blice bio­lo­giczne (lub wy­dru­ko­wany tekst z ta­beli) i karty pracy. Uczniowie pra­cują dwój­kami, wpi­su­jąc na osi czasu wy­brane „zda­rze­nia” z ży­cia pło­do­wego czło­wieka. Następnie re­fe­rują wy­niki swo­ich prac (10 min.)

Załącznik 1 – Karta pracy dla ucznia

Znajdź w opi­sie ży­cia pło­do­wego czło­wieka po­niż­sze „zda­rze­nia” i za­pisz je na osi czasu.

 • Serce za­czyna bić.
 • Zarodek za­gnież­dża się w bło­nie ślu­zo­wej ma­cicy (im­plan­ta­cja).
 • Pojawiają się oznaki fal mó­zgo­wych.
 • Zapłodnienie.
 • Dziecko układa się główką w dół.
 • Tworzą się za­wiązki układu ner­wo­wego
 • Na opusz­kach pal­ców po­wstają li­nie pa­pi­larne.
 • Dziecko po­łyka płyn owo­dniowy.
 • Powstaje ło­ży­sko.
 • Poród.
 • Dziecko ma in­dy­wi­du­alne rysy twa­rzy.
 • Pojawia się od­ruch ssa­nia.

os-9-miesiecy

 

Załącznik 2 Dziecko – cud roz­woju

 

Czas od za­płod­nie­nia Etap roz­woju Wielkość
24 go­dziny Zarodek w sta­dium dwu­ko­mór­ko­wym. Wielkość ko­mórki ja­jo­wej
3 dni Bruzdkujący za­ro­dek do­ciera do ma­cicy.
1 ty­dzień Zarodek za­gnież­dża się w bło­nie ślu­zo­wej ma­cicy. 0,14 mm
2 ty­go­dnie Powstają błony pło­dowe i listki za­rod­kowe, za­wiązki układu ner­wo­wego. 0,3 mm
3 ty­go­dnie Rurkowate serce pom­puje krew, po­wstają pierw­sze na­czy­nia krwio­no­śne, wy­stę­puje cewka ner­wowa z pę­che­rzy­kiem mó­zgo­wym, pę­che­rzyki oczne i uszne, roz­wi­jają się za­wiązki tar­czycy, układu od­de­cho­wego, struna grzbie­towa. 1,8 mm
4 ty­go­dnie Tworzy się ło­ży­sko. W sercu roz­dzie­lają się przed­sionki. Powstają 3 pierw­sze pę­che­rzyki mó­zgowe, za­wiązki koń­czyn, wą­troby, trzustki i płuc. 5 mm
5 ty­go­dni Zawiązuje się twarz, mózg ma już 5 pę­che­rzy­ków, two­rzą się so­czewki oczu, po­ja­wiają się za­wiązki ze­wnętrz­nych na­rzą­dów płcio­wych, po­wstaje tkanka chrzęstna i mię­śniowa. 8 mm
6 ty­go­dni Widoczne są palce stóp i dłoni, po­wstają roz­ga­łę­zie­nia oskrzeli, po­ja­wiają się pierw­sze oznaki fal mó­zgo­wych. 1,5–1,9 cm2–3 g
8 ty­go­dni Głowa sta­nowi po­łowę ciała, po­ja­wiają się rysy twa­rzy, kształ­tują się po­wieki i otwory no­sowe oraz ucho ze­wnętrzne, po­ja­wiają się pierw­sze ru­chy mię­śni szkie­le­to­wych, sil­nie roz­wi­jają się pę­che­rzyki mó­zgowe, po­wstają główne na­czy­nia krwio­no­śne, roz­po­czyna się kost­nie­nie szkie­letu. 22–24 mm
3 mie­siące Rozwijają się gru­czoły lim­fa­tyczne, za­nika struna grzbie­towa, wy­stę­pują pa­znok­cie oraz za­wiązki zę­bów mlecz­nych i sta­łych. ~10 cm~30 g
4 mie­siące Oczy, uszy i nos mają już „nor­malny” wy­gląd, róż­ni­cują się płaty mó­zgu, dziecko in­ten­syw­nie po­ru­sza się, pije płyn owo­dniowy, sły­szy głos, pę­po­wina i ło­ży­sko osią­gają osta­teczną doj­rza­łość. ~16 cm~190 g
5 mie­sięcy Ruchy dziecka są wy­raź­nie wy­czu­walne, na ca­łym ciele po­ja­wiają się de­li­katne wło­ski, tzw. la­nugo (me­szek), na gło­wie po­ja­wiają się włosy, a nad oczami brwi, usta­lają się pory snu i czu­wa­nia. 20–30 cm250–500 g
6 mie­sięcy Skóra jest po­kryta ma­zią pło­dową chro­niącą przed stward­nie­niem i zma­ce­ro­wa­niem przez sole mi­ne­ralne za­warte w pły­nie owo­dnio­wym, wy­twa­rzają się wią­za­dła sta­wowe, szkie­let in­ten­syw­nie kost­nieje, ro­sną włosy i pa­znok­cie, or­ga­nizm dziecka ma­ga­zy­nuje wapń, że­lazo, białka, ciała od­por­no­ściowe, doj­rze­wają na­rządy we­wnętrzne oraz układ ner­wowy, na pal­cach rąk i nóg po­ja­wiają się li­nie pa­pi­larne, za­czyna od­kła­dać się pod­skórna tkanka tłusz­czowa, przed­wcze­sny po­ród daje dziecku szansę prze­ży­cia. 27–35 cm500–750 g
7 mie­sięcy Dziecko otwiera i za­myka oczy, ssie kciuk na­by­wa­jąc od­ruch ssa­nia, ćwi­czy przez ko­pa­nie i prze­cią­ga­nie się, re­aguje na świa­tło i dźwięki, dal­szy wzrost i doj­rze­wa­nie na­rzą­dów we­wnętrz­nych, po­wstają liczne po­łą­cze­nia ner­wowe w mó­zgu i ośrodki za­wia­du­jące róż­nymi czyn­no­ściami (mowy, słu­chu, ru­chu), kształ­tuje się oso­bo­wość dziecka, w ra­zie przed­wcze­snego po­rodu szanse na prze­ży­cie są duże. ~ 37 cm~ 1350 g
8 mie­sięcy Postępuje gwał­towny roz­wój mó­zgu, ko­ści głowy są mięk­kie i ela­styczne, co umoż­li­wia jej przej­ście przez cia­sny ka­nał rodny, płuca są nie­doj­rzałe, skóra staje się gładka i ró­żowa, nogi są okrą­głe i pełne, je­śli dziecko uro­dzi się ok. 37 ty­go­dnia ciąży, jest nie­doj­rzałe, ale ma bar­dzo duże szanse prze­żyć. ~ 45 cmpo­nad 2 kg
9 mie­sięcy Płuca dziecka są doj­rzałe i go­towe do pod­ję­cia sa­mo­dziel­nego od­dy­cha­nia, dziecko ro­śnie nie­wiele (dziew­czynki nieco wol­niej od chłop­ców), pa­znok­cie po­kry­wają opuszki pal­ców rąk i stóp, twar­dówka oka jest biała, zaś tę­czówka nie­bie­ska, kształty dziecka są za­okrą­glone na sku­tek od­kła­da­nia się tłusz­czu w tkance pod­skór­nej, skóra po­kryta ma­zią pło­dową, dziecko za­zwy­czaj układa się głową do dołu i scho­dzi co­raz ni­żej. ~ 50 cm2,8 – 4,5 kg
Print Friendly
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.