Materiały na Narodowy Dzień Życia

Zorganizujmy w każ­dej szkole Narodowy Dzień Życia!

Tradycyjnie już dzień 24 marca to oka­zja, aby uświa­do­mić wy­cho­wan­kom war­tość ży­cia ludz­kiego od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci.

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców oraz Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przy­go­to­wało ze­staw kon­spek­tów (wcze­śniej pu­bli­ko­wa­nych w mie­sięcz­niku „Wychowawca”) na lek­cje wy­cho­waw­cze, WDŻ, ka­te­chezy, za­ję­cia świe­tli­cowe itp. oraz ma­te­riały fil­mowe, zdję­cia, tek­sty i sce­na­riusz te­atralny.

Realizacja za­jęć po­głębi em­pa­tię i wraż­li­wość mło­dego po­ko­le­nia i wzbu­dzi za­in­te­re­so­wa­nie tym, co w ży­ciu czło­wieka naj­waż­niej­sze, naj­de­li­kat­niej­sze i cenne. Mamy na­dzieję, że ni­żej za­miesz­czony ma­te­riał bę­dzie in­spi­ra­cją dla Państwa kre­atyw­no­ści i pracy twór­czej.
Dziękujemy za za­an­ga­żo­wa­nie w tej waż­nej spra­wie.

Redakcja „Wychowawcy”

 

Narodowy Dzień Życia – pol­skie święto ob­cho­dzone co roku 24 marca, uchwa­lone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierp­nia 2004 roku. Treść uchwały sej­mo­wej:

uchwala-ndz

Monitor Polski z 2004 r. Nr 37, poz. 648 – Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierp­nia 2004 r. w spra­wie usta­no­wie­nia Narodowego Dnia Życia

 

Scenariusze i kon­spekty lek­cji

 1. Magdalena Kozłowska, Halina Jóźwiak – Skąd się wzią­łem – Konspekt dla klas I–III szkoły pod­sta­wo­wej
 2. Zdzisława Ciepiela – Od po­czę­cia do na­ro­dzin – Konspekt lek­cji wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla klasy V szkoły pod­sta­wo­wej
 3. Iwona Kępa – Wokół ta­jem­nicy mo­jego po­czątku – Scenariusz za­jęć wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla klasy V–VI szkoły pod­sta­wo­wej
 4. Irena Choczyńska – Dziecko – cud roz­woju – Konspekt lek­cji WdŻwR dla gim­na­zjum
 5. Ludmiła Prusko – Macierzyństwo i oj­co­stwo – Konspekt za­jęć z WdŻ w kl. II szk. po­nad­gim­na­zjal­nych
 6. Ewa Fedorowicz – Życie ludz­kie fun­da­men­talną war­to­ścią – Scenariusz lek­cji w II kla­sie szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 7. Teresa Król i Bożena Litwa – Jest ży­cie! – Scenariusz te­atralny z oka­zji Narodowego Dnia Życia (24 marca)

 

Filmy

1. „Od po­czę­cia dziecko” – Popularnonaukowy film o pierw­szych dzie­wię­ciu mie­sią­cach ży­cia czło­wieka (16:04)

2. „Trzeci wy­ją­tek” – Dokument o dzie­ciach z ze­spo­łem Downa (21:45)

3. Filmy lau­re­atów kon­kursu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż oca­lić ży­cie bez­bron­nemu”

4. Wykłady dr. inż. Antoniego Zięby w for­mie bloga wi­deo

 

Ulotki do po­bra­nia i wy­dru­ko­wa­nia (pliki PDF)

 1. Dziewięć pierw­szych mie­sięcy ży­cia czło­wieka
 2. Naukowcy, le­ka­rze o po­czątku ży­cia czło­wieka
 3. Strategie: pro-life i pro­abor­cyjne
 4. W pol­skiej oświa­cie do­bre wy­cho­wa­nie sek­su­alne
 5. NIE dla śmier­cio­no­śnej pi­gułki „dzień po”!

 

Broszura „Każde dziecko ma prawo do ży­cia!”

Broszurę można po­brać w pliku PDF i wy­dru­ko­wać: Każde dziecko ma prawo do ży­cia! lub za­mó­wić go­towe, wy­dru­ko­wane bro­szury:

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków
tel./fax 12 421-08-43, e-mail: biuro@pro-life.pl

Koszt wy­da­nia 1 egz. bro­szury to 35 gro­szy.

 

Wystawa „Jan Paweł II w obro­nie ży­cia czło­wieka”

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Wystawa to 19 plansz for­matu 90 x 60 cm przed­sta­wia­ją­cych m.in. wy­po­wie­dzi św. Jana Pawła  II zwią­zane z obroną ży­cia oraz pod­sta­wowe in­for­ma­cje na te­mat roz­woju dziecka przed na­ro­dze­niem. Wystawa zo­stała opra­co­wana przez ar­ty­stę Jadwigę Mączkę. Wystawa nie za­wiera żad­nych dra­stycz­nych zdjęć.

Wystawę można po­brać w pliku PDF i wy­dru­ko­wać: Jan Paweł II w obro­nie ży­cia czło­wieka lub za­mó­wić go­towe, wy­dru­ko­wane pla­katy:

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków
tel./fax 12 421-08-43, e-mail: biuro@pro-life.pl

Koszt 19 pla­ka­tów to 48 zł za kom­plet, łącz­nie z prze­syłką.

 

Rozwój dziecka od po­czę­cia

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

fot.: Andrzej Zachwieja i Jan Walczewski

Zdjęcia – pliki TIFF CMYK w ja­ko­ści do druku można po­brać tu­taj.
Zdjęcia – pliki JPEG RGB można po­brać tu­taj.

 

Print Friendly
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.