Konkurs „Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje”

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców ogła­sza kon­kurs ogól­no­pol­ski na pro­gramy lek­cji wy­cho­waw­czych ze sce­na­riu­szami za­jęć oraz sce­na­riu­sze te­atralne o te­ma­tyce pa­trio­tycz­nej pt. „Nie chciej­cie oj­czy­zny, która was nic nie kosz­tuje” (Jan Paweł II)

Cel kon­kursu

Projekt „Nie chciej­cie oj­czy­zny, która was nic nie kosz­tuje” ma na celu kształ­to­wa­nie po­staw pa­trio­tycz­nych i oby­wa­tel­skich dzieci i mło­dzieży. Wzrastanie mło­dych lu­dzi w at­mos­fe­rze pa­mięci i wdzięcz­no­ści tym, któ­rzy w nie­da­le­kiej prze­szło­ści po­nie­śli wiele cier­pień i ofiar wzmac­nia świa­do­mość po­cho­dze­nia i do­daje za­pału do wy­zna­cza­nia ce­lów, ide­ałów i od­wagi w sta­wia­niu czoła współ­cze­snym wy­zwa­niom. Ukazując dzie­dzic­two pol­skiej kul­tury, hi­sto­rii i tra­dy­cji uczymy, jak te do­bra pie­lę­gno­wać i po­mna­żać.

Regulamin

Konkurs w dwóch ka­te­go­riach skie­ro­wany jest do na­uczy­cieli wszyst­kich eta­pów edu­ka­cyj­nych.

Kategoria I Program lek­cji wy­cho­waw­czych o te­ma­tyce pa­trio­tycz­nej dla wy­bra­nego etapu edu­ka­cyj­nego (po 3 lek­cje wy­cho­waw­cze w każ­dej kla­sie – łącz­nie 9 sce­na­riu­szy za­jęć z ewen­tu­al­nym ze­sta­wem po­mocy dy­dak­tycz­nych). Tematyka lek­cji zwią­zana z hi­sto­rią Polski. Wskazane uwzględ­nie­nie rocz­nic usta­no­wio­nych przez Sejm RP: „Rok 2017 ro­kiem Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Tadeusza Kościuszki, rzeki Wisły”. Każdy pro­gram obej­muje je­den etap edu­ka­cyjny:

  • pierw­szy etap: klasy I, II, III szkoły pod­sta­wo­wej,
  • drugi etap: klasy IV, V, VI szkoły pod­sta­wo­wej,
  • trzeci etap: klasy I, II, III gim­na­zjum,
  • czwarty etap: klasy I, II, III szkół po­nad­gim­na­zjal­nych.

Kategoria II Scenariusz te­atralny na uro­czy­sto­ści szkolne do­ty­czący hi­sto­rii Polski z ostat­niego
wieku, obej­mu­jący lata 1918–2016.

Kryteria oceny

  • w ka­te­go­rii I – uży­tecz­ność sce­na­riu­szy w aspek­cie wy­cho­waw­czym; re­al­ność wy­ko­rzy­sta­nia w prak­tyce szkol­nej; przy­stęp­ność tre­ści oraz roz­wią­zań me­to­dycz­nych i or­ga­ni­za­cyj­nych do da­nego etapu edu­ka­cyj­nego, re­flek­syj­ność au­tora w uję­ciu te­matu; wy­zwa­la­nie ak­tyw­no­ści uczniów i sta­ran­ność opra­co­wa­nia.
  • w ka­te­go­rii II – wa­lory ar­ty­styczne sce­na­riu­sza te­atral­nego; ory­gi­nal­ność spo­sobu pre­zen­ta­cji te­matu.

Nagrody

W ka­te­go­rii I i II zo­staną wy­ło­nione po trzy naj­lep­sze prace, a ich au­to­rzy otrzy­mają na­grody fi­nan­sowe:

Kategoria I
I miej­sce dla pro­jektu z każ­dego etapu edu­ka­cyj­nego – po 1000 zł
II miej­sce dla pro­jektu z każ­dego etapu edu­ka­cyj­nego – po 500 zł
III miej­sce dla pro­jektu z każ­dego etapu edu­ka­cyj­nego – po 300 zł

Kategoria II
I miej­sce – 1000 zł
II miej­sce – 600 zł
III miej­sce – 300 zł

Wyróżnienia – pre­nu­me­rata „Wychowawcy” na rok szkolny 2017/2018

Najlepsze prace zo­staną opu­bli­ko­wane w ko­lej­nych nu­me­rach „Wychowawcy” oraz za­miesz­czone na stro­nach in­ter­ne­to­wych, m.in. IPN i „Wychowawcy”.

Termin nad­sy­ła­nia prac: do 20 lu­tego 2017 roku
Adres: Redakcja „Wychowawcy”, ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 30-074 Kraków
e-mail: redakcja@wychowawca.pl
Informacje: tel. 12 423 23 24

Konkurs or­ga­ni­zo­wany we współ­pracy z Instytutem Pamięci Narodowej

Do po­bra­nia:

 

 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.