Informacje dla Autorów

Zapraszamy do współ­pracy i nad­sy­ła­nia ar­ty­ku­łów, li­stów, kon­spek­tów lek­cji wy­cho­waw­czych oraz sce­na­riu­szy te­atral­nych na uro­czy­sto­ści szkolne.

Materiały nad­sy­łane do re­dak­cji nie mogą być opu­bli­ko­wane przez Autora w in­nym cza­so­pi­śmie (lub przy­jęte do druku). Prosimy o nad­sy­ła­nie ma­te­ria­łów z mi­ni­mum dwu­mie­sięcz­nym wy­prze­dze­niem.


Proponowane te­maty na 2018 rok:

sty­czeń Alkohol – pro­fi­lak­tyka
luty Docenić dziecko
ma­rzec Migracja a ro­dzina
kwie­cień Twórczość w edu­ka­cji
maj Agresja wer­balna
czer­wiec Ocenianie
lipiec-sierpień Doradztwo za­wo­dowe i praca ucznia
wrze­sień Zdrowie uczniów
paź­dzier­nik Sto lat nie­pod­le­gło­ści
li­sto­pad Młodzi a hi­sto­ria
gru­dzień Etyka i spra­wie­dli­wość w szkole

Warunki przyj­mo­wa­nia ma­te­ria­łów – tylko dla au­to­rów ar­ty­ku­łów na­uko­wych, pro­ble­mo­wych:

  1. Objętość ar­ty­kułu nie po­winna prze­kra­czać 6 stron wy­druku (czcionka 12-punktowa, z po­je­dyn­czą in­ter­li­nią). Tekst prze­słany pocztą elek­tro­niczną na ad­res e-mailowy: redakcja@wychowawca.pl lub wy­druk kom­pu­te­rowy z do­łą­czoną płytą CD na ad­res pocz­towy re­dak­cji.
  2. Do każ­dego ar­ty­kułu pro­ble­mo­wego pro­simy do­łą­czyć notkę (abs­trakt) w ję­zyku an­giel­skim, w któ­rej na­leży po­dać syn­te­tycz­nie treść ar­ty­kułu. Objętość notki nie po­winna prze­kra­czać 5 wier­szy wy­druku kom­pu­te­ro­wego.
  3. Decyzja do­ty­cząca za­kwa­li­fi­ko­wa­nia ma­te­ria­łów do druku jest po­dej­mo­wana po ich uprzed­nim za­opi­nio­wa­niu, z uwzględ­nie­niem za­sady re­cen­zo­wa­nia ar­ty­ku­łów na­uko­wych (do­ty­czy tylko ar­ty­ku­łów pro­ble­mo­wych). Formularz re­cen­zji prze­ka­zy­wany re­cen­zen­towi przez re­dak­cję za­miesz­czono na stro­nie in­ter­ne­to­wej cza­so­pi­sma.
  4. Autorzy są pro­szeni o po­da­nie imie­nia i na­zwi­ska, ad­resu pocz­to­wego, nu­me­rów te­le­fo­nów kon­tak­to­wych, e-maila, stopni i ty­tu­łów na­uko­wych bądź za­wo­do­wych oraz na­zwy in­sty­tu­cji za­trud­nia­ją­cej. Dane oso­bowe są prze­twa­rzane w re­dak­cji wy­łącz­nie do ce­lów zwią­za­nych z pu­bli­ka­cją ma­te­riału au­tor­skiego. Wymogiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest upu­blicz­nie­nie ad­resu e-mail i afi­lia­cji Autora.
  5. Autor otrzy­muje eg­zem­pla­rze au­tor­skie mie­sięcz­nika „Wychowawca”, w któ­rym wy­dru­ko­wano jego ar­ty­kuł. Redakcja nie wy­płaca ho­no­ra­riów au­tor­skich.
  6. Redakcja kie­ruje się za­sa­dami an­ti­gho­stw­ri­tingu i anti-guest-authorship opi­sa­nymi przez MNiSW. W związku z tym Autor oświad­cza, że przed­sta­wiony ma­te­riał jest jego wła­snym au­tor­skim opra­co­wa­niem i nie na­ru­sza praw osób trze­cich.
  7. Dla roz­po­czę­cia pro­ce­dury wy­daw­ni­czej nie­zbędne jest zło­że­nie (oso­bi­ste lub prze­sła­nie pocztą tra­dy­cyjną) przez Autora ory­gi­nału pod­pi­sa­nego oświad­cze­nia. Wzór oświad­cze­nia za­miesz­czamy po­ni­żej.
  8. Redakcja nie zwraca ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych i za­strzega so­bie wpro­wa­dza­nie zmian for­mal­nych, skró­tów oraz nada­wa­nie ty­tu­łów.
  9. Redakcja za­strzega so­bie prawo nie­przy­ję­cia do pu­bli­ka­cji zło­żo­nego w re­dak­cji ma­te­riału au­tor­skiego.

Oświadczenie au­tora

Formularz re­cen­zji

„Wychowawca. Miesięcznik Katolickich Nauczycieli i Wychowawców” od­no­to­wany jest przez Index Copernicus International jako cza­so­pi­smo na­ukowe z li­sty B MNiSW.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.