In­for­ma­cje dla Au­to­rów

Za­pra­sza­my do współ­pra­cy i nad­sy­ła­nia ar­ty­ku­łów, li­stów, kon­spek­tów lek­cji wy­cho­waw­czych oraz sce­na­riu­szy te­atral­nych na uro­czy­sto­ści szkol­ne.

Ma­te­ria­ły nad­sy­ła­ne do re­dak­cji nie mo­gą być opu­bli­ko­wa­ne przez Au­to­ra w in­nym cza­so­pi­śmie (lub przy­ję­te do dru­ku). Pro­si­my o nad­sy­ła­nie ma­te­ria­łów z mi­ni­mum dwu­mie­sięcz­nym wy­prze­dze­niem.


Pro­po­no­wa­ne te­ma­ty na 2019 rok:

sty­czeń Ad­op­cja i ro­dzi­na za­stęp­cza
lu­ty Jak so­bie ra­dzić ze stre­sem?
ma­rzec Uza­leż­nie­nia – te­ra­pia
kwie­cień Dziec­ko w przed­szko­lu
maj Za­ko­cha­ny na­sto­la­tek
czer­wiec Dyk­ta­tu­ra mo­dy w szko­le
li­piec-sier­pień Prze­moc i agre­sja
wrze­sień Szkol­ne od­rzu­ce­nie
paź­dzier­nik Dziec­ko z nie­peł­no­spraw­no­ścią
li­sto­pad Jak roz­ma­wiać z dziec­kiem o śmier­ci?
gru­dzień Nu­da i sa­mot­ność dziec­ka

Wa­run­ki przyj­mo­wa­nia ma­te­ria­łów – tyl­ko dla au­to­rów ar­ty­ku­łów na­uko­wych, pro­ble­mo­wych:

  1. Ob­ję­tość ar­ty­ku­łu nie po­win­na prze­kra­czać 6 stron wy­dru­ku (czcion­ka 12-punk­to­wa, z po­je­dyn­czą in­ter­li­nią). Tekst prze­sła­ny pocz­tą elek­tro­nicz­ną na ad­res e-ma­ilo­wy: redakcja@wychowawca.pl lub wy­druk kom­pu­te­ro­wy z do­łą­czo­ną pły­tą CD na ad­res pocz­to­wy re­dak­cji.
  2. Do każ­de­go ar­ty­ku­łu pro­ble­mo­we­go pro­si­my do­łą­czyć not­kę (abs­trakt) w ję­zy­ku an­giel­skim, w któ­rej na­le­ży po­dać syn­te­tycz­nie treść ar­ty­ku­łu. Ob­ję­tość not­ki nie po­win­na prze­kra­czać 5 wier­szy wy­dru­ku kom­pu­te­ro­we­go.
  3. De­cy­zja do­ty­czą­ca za­kwa­li­fi­ko­wa­nia ma­te­ria­łów do dru­ku jest po­dej­mo­wa­na po ich uprzed­nim za­opi­nio­wa­niu, z uwzględ­nie­niem za­sa­dy re­cen­zo­wa­nia ar­ty­ku­łów na­uko­wych (do­ty­czy tyl­ko ar­ty­ku­łów pro­ble­mo­wych). For­mu­larz re­cen­zji prze­ka­zy­wa­ny re­cen­zen­to­wi przez re­dak­cję za­miesz­czo­no na stro­nie in­ter­ne­to­wej cza­so­pi­sma.
  4. Au­to­rzy są pro­sze­ni o po­da­nie imie­nia i na­zwi­ska, ad­re­su pocz­to­we­go, nu­me­rów te­le­fo­nów kon­tak­to­wych, e-ma­ila, stop­ni i ty­tu­łów na­uko­wych bądź za­wo­do­wych oraz na­zwy in­sty­tu­cji za­trud­nia­ją­cej. Da­ne oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w re­dak­cji wy­łącz­nie do ce­lów zwią­za­nych z pu­bli­ka­cją ma­te­ria­łu au­tor­skie­go. Wy­mo­giem Mi­ni­ster­stwa Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go jest upu­blicz­nie­nie ad­re­su e-ma­il i afi­lia­cji Au­to­ra.
  5. Au­tor otrzy­mu­je eg­zem­pla­rze au­tor­skie mie­sięcz­ni­ka „Wy­cho­waw­ca”, w któ­rym wy­dru­ko­wa­no je­go ar­ty­kuł. Re­dak­cja nie wy­pła­ca ho­no­ra­riów au­tor­skich.
  6. Re­dak­cja kie­ru­je się za­sa­da­mi an­ti­gho­stw­ri­tin­gu i an­ti-gu­est-au­thor­ship opi­sa­ny­mi przez MNiSW. W związ­ku z tym Au­tor oświad­cza, że przed­sta­wio­ny ma­te­riał jest je­go wła­snym au­tor­skim opra­co­wa­niem i nie na­ru­sza praw osób trze­cich.
  7. Dla roz­po­czę­cia pro­ce­du­ry wy­daw­ni­czej nie­zbęd­ne jest zło­że­nie (oso­bi­ste lub prze­sła­nie pocz­tą tra­dy­cyj­ną) przez Au­to­ra ory­gi­na­łu pod­pi­sa­ne­go oświad­cze­nia. Wzór oświad­cze­nia za­miesz­cza­my po­ni­żej.
  8. Re­dak­cja nie zwra­ca ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych i za­strze­ga so­bie wpro­wa­dza­nie zmian for­mal­nych, skró­tów oraz nada­wa­nie ty­tu­łów.
  9. Re­dak­cja za­strze­ga so­bie pra­wo nie­przy­ję­cia do pu­bli­ka­cji zło­żo­ne­go w re­dak­cji ma­te­ria­łu au­tor­skie­go.

Oświad­cze­nie au­to­ra

For­mu­larz re­cen­zji

Wy­cho­waw­ca. Mie­sięcz­nik Ka­to­lic­kich Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców” od­no­to­wa­ny jest przez In­dex Co­per­ni­cus In­ter­na­tio­nal ja­ko cza­so­pi­smo na­uko­we z li­sty B MNiSW.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.