In­for­ma­cje dla Au­to­rów

Za­pra­sza­my do współ­pra­cy i nad­sy­ła­nia ar­ty­ku­łów, li­stów, kon­spek­tów lek­cji wy­cho­waw­czych oraz sce­na­riu­szy te­atral­nych na uro­czy­sto­ści szkol­ne.

Ma­te­ria­ły nad­sy­ła­ne do re­dak­cji nie mo­gą być opu­bli­ko­wa­ne przez Au­to­ra w in­nym cza­so­pi­śmie (lub przy­ję­te do dru­ku). Pro­si­my o nad­sy­ła­nie ma­te­ria­łów z mi­ni­mum dwu­mie­sięcz­nym wy­prze­dze­niem.


Pro­po­no­wa­ne te­ma­ty na 2020 rok:

sty­czeń Ma­cie­rzyń­stwo
lu­ty Kom­pe­ten­cje współ­cze­sne­go na­uczy­cie­la
ma­rzec Edu­ka­cja czy­tel­ni­cza
kwie­cień Edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na
maj Szan­se edu­ka­cyj­ne dziec­ka z nie­peł­no­spraw­no­ścią
czer­wiec Jak chro­nić dziec­ko przed wy­ko­rzy­sty­wa­niem
sek­su­al­nym?
li­piec-sier­pień Edu­ka­cja do­mo­wa
wrze­sień Mo­ty­wo­wa­nie do na­uki
paź­dzier­nik Edu­ka­cja przez sport
li­sto­pad Tra­dy­cja i kul­tu­ra
gru­dzień Ro­dzi­na wie­lo­dziet­na

Wa­run­ki przyj­mo­wa­nia ma­te­ria­łów:
  1. Ob­ję­tość ar­ty­ku­łu nie po­win­na prze­kra­czać 4 stron wy­dru­ku (czcion­ka 12-punk­to­wa, z po­je­dyn­czą in­ter­li­nią). Tekst prze­sła­ny pocz­tą elek­tro­nicz­ną na ad­res e-ma­ilo­wy: redakcja@wychowawca.pl
  2. De­cy­zja do­ty­czą­ca za­kwa­li­fi­ko­wa­nia ma­te­ria­łu do dru­ku jest po­dej­mo­wa­na po ich uprzed­nim za­opi­nio­wa­niu przez ko­le­gium re­dak­cyj­ne. O po­zy­tyw­nej de­cy­zji Au­tor jest po­wia­da­mia­ny ma­ilo­wo.
  3. Au­tor otrzy­mu­je eg­zem­pla­rze au­tor­skie mie­sięcz­ni­ka „Wy­cho­waw­ca”, w któ­rym wy­dru­ko­wa­no je­go ar­ty­kuł. Re­dak­cja nie wy­pła­ca ho­no­ra­riów au­tor­skich.
  4. Re­dak­cja kie­ru­je się za­sa­da­mi an­ti­gho­stw­ri­tin­gu i an­ti-gu­est-au­thor­ship opi­sa­ny­mi przez MNiSW. W związ­ku z tym Au­tor oświad­cza, że przed­sta­wio­ny ma­te­riał jest je­go wła­snym au­tor­skim opra­co­wa­niem i nie na­ru­sza praw osób trze­cich.
  5. Dla roz­po­czę­cia pro­ce­du­ry wy­daw­ni­czej nie­zbęd­ne jest prze­sła­nie pocz­tą tra­dy­cyj­ną przez Au­to­ra ory­gi­na­łu pod­pi­sa­ne­go oświad­cze­nia, któ­re­go wzór za­miesz­cza­my po­ni­żej. Oświad­cze­nie mo­że rów­nież zo­stać prze­sła­ne ma­ilo­wo w for­mie pod­pi­sa­ne­go wła­sno­ręcz­nie ska­nu.
  6. Re­dak­cja nie zwra­ca ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych i za­strze­ga so­bie wpro­wa­dza­nie zmian for­mal­nych, skró­tów oraz nada­wa­nie ty­tu­łów.
  7. Re­dak­cja za­strze­ga so­bie pra­wo nie­przy­ję­cia do pu­bli­ka­cji zło­żo­ne­go w re­dak­cji ma­te­ria­łu au­tor­skie­go.

Oświad­cze­nie au­to­ra

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.