12/2015 Wartości a rodzina i szkoła

okladka_12-2015Codziennie do­świad­czamy wiele roz­ma­itych war­to­ści. Budując sie­bie, dzia­ła­jąc w ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, wcie­lamy je w na­sze ży­cie. Dążymy do tego, by mó­wić prawdę i sły­szeć prawdę, do­trzy­my­wać da­nego słowa, być spra­wie­dli­wym i uczyn­nym, czy­nić do­bro i do­strze­gać piękno. Właściwa i trwała hie­rar­chia war­to­ści ma wpływ na na­sze po­stę­po­wa­nie i po­dej­mo­wa­nie od­po­wie­dzial­nych de­cy­zji.

Świat war­to­ści dzieci i mło­dzieży kształ­tuje i roz­wija ro­dzina, szkoła, Kościół, grupa ró­wie­śni­cza, środki spo­łecz­nego prze­kazu. W tych śro­do­wi­skach wy­cho­waw­czych dziecko przej­muje za­sady i wzory po­stę­po­wa­nia, bu­duje po­czu­cie wła­snej war­to­ści, uczy się po­sza­no­wa­nia god­no­ści in­nych osób oraz do­strze­ga­nia piękna i war­to­ści oto­cze­nia. Fundamentem ży­cia ludz­kiego i spo­łecz­nego jest ro­dzina. Gdy ro­dzice mają kla­rowną hie­rar­chię war­to­ści i żyją we­dług tych war­to­ści, są oso­bo­wym wzo­rem, wy­cho­wują przez przy­kład, wtedy dziecko roz­wija w pełni swoją oso­bo­wość. Młody czło­wiek stop­niowo uświa­da­mia so­bie, co jest dla niego ważne, we­dług ja­kich za­sad i norm chce żyć.

Zadaniem szkoły jest wzmac­nia­nie, wspie­ra­nie i roz­wi­ja­nie sys­temu war­to­ści i spo­łecz­nie ak­cep­to­wa­nych norm. Należy uczyć świa­do­mego i od­po­wie­dzial­nego wy­bie­ra­nia war­to­ści i od­po­wia­da­nia na nie. Od tego, ja­kie war­to­ści prze­ka­żemy dzie­ciom i mło­dzieży, za­leży przy­szłość spo­łe­czeń­stwa.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Drodzy Czytelnicy Na zbli­ża­jące się święta Bożego Narodzenia ży­czymy Wam głę­bo­kiego prze­ży­wa­nia Bożej Miłości oraz ra­do­snego spo­tka­nia z Jezusem. Niech Miłość pro­mie­niu­jąca z ta­jem­nicy Nocy Betlejemskiej bę­dzie źró­dłem Waszej mocy w po­ko­ny­wa­niu co­dzien­nych ży­cio­wych trosk.

Redakcja

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 12-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Dominika Stadnicka-Strzembosz
  Ile warte są war­to­ści?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O war­to­ścio­wym ży­ciu
 • Martyna Strembska-Kozieł
  O po­trze­bie wy­cho­wa­nia do war­to­ści
 • Mateusz Mazurek
  Horyzont i gra­nica
 • ks. Marek Dziewiecki
  Kształtowanie serca
 • Jolanta Dobrzyńska
  Czego Jaś się nie na­uczy…
 • Anna Walska
  Wartości w pracy wy­cho­waw­czej
 • Selwana Szołek
  Co to jest szczę­ście?
 • Zbigniew Krajewski
  Uczciwość jak woda
 • Urszula Solińska
  Wychowanie jako po­szu­ki­wa­nie war­to­ści
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie ku war­to­ściom we­dług św. Jana Pawła II (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Katarzyna Sygulska
  Wartości pre­fe­ro­wane przez mło­dzież
 • Grażyna Stanek-Czerny
  Misja wy­cho­wawcy w pro­ce­sie sa­mo­wy­cho­wa­nia
 • Danuta Bula
  O war­to­ściach w ży­ciu dzieci
 • Ewelina Czajkowska
  Tradycje bo­żo­na­ro­dze­niowe w kul­tu­rze pol­skiej (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Marek Mencel
  Szkoda ży­cia na po­zorne dzia­ła­nia
 • Dominika Kapłańska
  Każdy jest ważny. Konspekt za­jęć dla uczniów na­ucza­nia zin­te­gro­wa­nego
 • Aleksandra Klusek
  „Czwarty król”. Scenariusz wi­gi­lijny
 • Ewa Gałązka
  Zrozumieć świat dziecka

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.