12/2012 Opieka zastępca

okladka_12-2012

Najodpowiedniejszą wspól­notą dla pra­wi­dło­wego roz­woju dziecka jest ro­dzina na­tu­ralna. Gdy jej za­brak­nie lub gdy nie re­ali­zuje swo­ich za­dań, po­winna ją za­stą­pić ro­dzina za­stęp­cza, a w osta­tecz­no­ści pla­cówka opiekuńczo-wychowawcza. Z opieki za­stęp­czej ko­rzy­stają sie­roty na­tu­ralne oraz w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści sie­roty spo­łeczne.

W przy­padku dziecka, które zna­la­zło się w trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej, na­leży po­dej­mo­wać wszel­kie moż­liwe dzia­ła­nia, aby mo­gło być wy­cho­wy­wane w ro­dzi­nie na­tu­ral­nej. Gdy to jest nie­moż­liwe, na­leży umie­ścić je w ro­dzi­nie za­stęp­czej, która za­pewni mu po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i stwo­rzy wa­runki do wie­lo­stron­nego roz­woju. Niedopuszczalne jest, aby dziecko było kie­ro­wane do domu dziecka z po­wodu trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej ro­dzi­ców. Opieka nad dziec­kiem w domu dziecka jest bar­dzo kosz­towna, a pod wzglę­dem wy­cho­waw­czym od­biega od at­mos­fery wy­cho­waw­czej domu ro­dzin­nego. Jeżeli dziecko z waż­nych wzglę­dów zo­sta­nie umiesz­czone w opiece za­stęp­czej, to po ści­śle okre­ślo­nym cza­sie po­winno wró­cić do ro­dziny na­tu­ral­nej.

Dzieci są umiesz­czane w ro­dzi­nie za­stęp­czej w try­bie są­do­wym lub ad­mi­ni­stra­cyj­nym, pod­le­ga­ją­cym kon­troli sądu. Rodzice za­stęp­czy mu­szą być prze­szko­leni w za­kre­sie prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści wy­cho­waw­czych, winni znać pro­blemy dziecka, stwa­rzać śro­do­wi­sko mo­ralne sprzy­ja­jące roz­wo­jowi oso­bo­wo­ści dziecka, za­pew­nić mu na­le­żyte wa­runki by­towe. Rodziny za­stęp­cze mogą być m.in.

spo­krew­nione z dziec­kiem (lub nie), za­wo­dowe – wie­lo­dzietne, spe­cja­li­styczne dla dzieci nie­peł­no­spraw­nych oraz o cha­rak­te­rze po­go­to­wia opie­kuń­czego.

Potrzebna jest taka po­li­tyka pro­ro­dzinna pań­stwa, po­rad­nic­two ro­dzinne, dzia­ła­nia pro­fi­lak­tyczne, po­moc fi­nan­sowa, aby ro­dzi­ców było stać na za­pew­nie­nie dzie­ciom opieki i wy­cho­wa­nia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 12-20123 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Rusiecki
  Osoba ludzka
 • Joanna Oborska
  Rodzinne domy dziecka w Polsce. Historia, or­ga­ni­za­cja i funk­cjo­no­wa­nie
 • Łukasz Cury
  Placówki opiekuńczo-wychowawcze u progu re­formy
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Opowieść o Krzysiu i świę­tach Bożego Narodzenia
 • Agnieszka Maria Maliszewska, Joanna Chmielewska
  Samoocena u dzieci w opiece za­stęp­czej
 • Iza Niewiadomska-Labiak
  Czekam na Ciebie całe ży­cie jak co roku
 • Teresa Dyrcz
  Kropka nad „i”
 • Sebastian Jakubiec
  Mediacje ro­dzinne
 • Dziewiecki Marek
  „Prawo” do pre­zen­tów
 • Natalia Maria Ruman
  Świetlica so­cjo­te­ra­peu­tyczna
 • Alina Szczepankiewicz
  Opieka za­stęp­cza (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Bożena Weber
  Dziedzictwo ks. Piotra Skargi
 • Joanna Dobiech
  W Boże Narodzenie. Scenariusz przed­sta­wie­nia dla V-VI kl. szkoły pod­sta­wo­wej
 • Paweł Janicki
  Spełnione pro­roc­two. Scenariusz na Boże Narodzenie

Okładka i zdję­cia: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.