11/2016 Wir­tu­al­na spo­łecz­ność

okladka_11-2016Me­dia są wszech­obec­ne w co­dzien­nym ży­ciu. Wpły­wa­ją na kształ­to­wa­nie po­staw i za­cho­wa­nie od­bior­ców, kreu­ją wi­ze­ru­nek świa­ta. Dzię­ki współ­cze­snym me­diom każ­dy z nas mo­że być au­to­rem i od­bior­cą tek­stu, ob­ra­zu, dźwię­ku. In­ter­net, te­le­fon ko­mór­ko­wy, smart­fon ma­ją wie­le za­let, umoż­li­wia­ją po­zy­ska­nie po­trzeb­nych in­for­ma­cji, pro­wa­dze­nie dys­ku­sji na­uko­wych, wy­ra­ża­nie swo­ich po­glą­dów, za­wie­ra­nie bądź od­na­wia­nie zna­jo­mo­ści, zwró­ce­nie uwa­gi na waż­ny spo­łecz­nie pro­blem. Oczy­wi­ście, moż­na też pro­pa­go­wać po­przez me­dia po­my­sły de­struk­cyj­ne. Tre­ści, ini­cjo­wa­ne ak­cje, za­rów­no po­zy­tyw­ne jak i ne­ga­tyw­ne, bar­dzo szyb­ko się roz­prze­strze­nia­ją, mo­gą mieć za­sięg glo­bal­ny.

Ak­tyw­ność wir­tu­al­na wśród dzie­ci i mło­dzie­ży jest bar­dzo mod­na. Mło­de po­ko­le­nie nie wy­obra­ża so­bie ży­cia bez usta­wicz­ne­go kon­tak­tu z me­dia­mi. Sta­li lo­ka­to­rzy wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści twier­dzą, że je­że­li cze­goś nie ma w In­ter­ne­cie, to w re­al­nym świe­cie nie ist­nie­je. Sieć stwa­rza im moż­li­wość kre­owa­nia swo­jej oso­bo­wo­ści, uciecz­ki od pro­ble­mów, roz­ryw­ki, od­po­czyn­ku, gry, usta­wicz­ne­go laj­ko­wa­nia. Sur­fo­wa­nie po sie­ci sta­je się dla mło­dych lu­dzi tak pa­sjo­nu­ją­cym za­ję­ciem, że za­nie­dbu­ją swo­je obo­wiąz­ki. To ry­zy­kow­ne, wy­my­ka­ją­ce się spod kon­tro­li za­cho­wa­nie prze­ja­wia się w nie­ustan­nym spraw­dza­niu w sie­ci re­ak­cji in­nych na ich wpi­sy, w bra­ku umie­jęt­no­ści na­wią­zy­wa­nia kon­tak­tów in­ter­per­so­nal­nych bez do­stę­pu do sie­ci, w izo­la­cji spo­łecz­nej, w po­czu­ciu przy­mu­su ko­rzy­sta­nia z In­ter­ne­tu, w ob­ni­że­niu wraż­li­wo­ści mo­ral­nej, w ode­rwa­niu od re­al­ne­go świa­ta.

Trze­ba przy­go­to­wać dzie­ci i mło­dzież do świa­do­me­go, kry­tycz­ne­go, od­po­wie­dzial­ne­go i se­lek­tyw­ne­go ko­rzy­sta­nia z me­diów – wy­po­sa­żać ich w kom­pe­ten­cje i umie­jęt­no­ści two­rze­nia i nada­wa­nia prze­ka­zów me­dial­nych. Na­le­ży uczyć umie­jęt­no­ści współ­pra­cy przy uży­ciu no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii oraz roz­po­zna­wa­nia za­gro­żeń, nie­bez­pie­czeństw czy­ha­ją­cych w sie­ci. Po­trzeb­na jest edu­ka­cja me­dial­na, by le­piej ro­zu­mieć me­dia, umieć z nich efek­tyw­nie i kre­atyw­nie ko­rzy­stać. Sie­cio­ho­lizm nie mo­że stać się pla­gą XXI wie­ku!


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ma­ria Sło­bo­dzian
  So­cial me­dia wśród na­sto­lat­ków
 • An­na Mich­niuk
  Ak­tyw­ność in­ter­nau­tów w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Wir­tu­al­na sieć
 • Jo­an­na Ja­wor­ska
  Za­plą­ta­ni w sieć
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Uza­leż­nie­nie dzie­ci i mło­dzie­ży od te­le­wi­zji i kom­pu­te­ra (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Bar­ba­ra Trzos
  Ciem­na stro­na mo­ni­to­ra
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Spo­łe­czeń­stwo in­for­ma­tycz­ne
 • Ka­ta­rzy­na Bo­cheń­ska-Wło­stow­ska
  Kre­atyw­ne kształ­ce­nie
 • Sta­ni­sła­wa Dzwon­kow­ska
  Uza­leż­nie­nie od me­diów
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Wy­cho­wa­nie pa­trio­tycz­ne w ro­dzi­nie
 • An­na Pa­ra­fi­niuk, Ra­fał Se­mo­ło­nik
  11 li­sto­pa­da – świę­to na­szej Oj­czy­zny. Sce­na­riusz za­jęć pa­trio­tycz­nych dla dzie­ci 6–7-letnich z przed­szko­li i szkół ka­to­lic­kich
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Wo­jen­ne ze­sła­nia Po­la­ków
 • Ka­ta­rzy­na Ol­szew­ska
  Fil­my ani­mo­wa­ne dla dzie­ci
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Na­ro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Mał­go­rza­ta Go­go­lew­ska-Toś­ka
  Kom­pu­ter ja­ko na­rzę­dzie edu­ka­cji ma­łe­go dziec­ka
 • Jo­lan­ta Sa­sin
  Wiedz@ cię obro­ni – bez­piecz­ny kom­pu­ter. Sce­na­riusz za­jęć na go­dzi­nę wy­cho­waw­czą w kla­sie VI
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.