10/2019 Edu­ka­cja sper­so­na­li­zo­wa­na

okladka_10-2019

Wspo­ma­ga­nie wszech­stron­ne­go roz­wo­ju ucznia jest naj­waż­niej­szym ce­lem edu­ka­cji. To uczeń, oso­ba ludz­ka ro­zum­na, wol­na, ob­da­rzo­na god­no­ścią, jest pod­mio­tem wszel­kich dzia­łań pe­da­go­gicz­nych. Uczeń jest oso­bą nie­skoń­cze­nie war­to­ścio­wą, jed­no­ścią nie­po­wta­rzal­ną, o ogrom­nych moż­li­wo­ściach roz­wo­ju. Per­so­na­lizm trak­tu­je czło­wie­ka ca­ło­ścio­wo, pod­kre­śla je­go god­ność, po­ma­ga mu ją zro­zu­mieć i do­świad­czyć. W wy­cho­wa­niu per­so­na­li­stycz­nym nie­zbęd­ne jest po­sza­no­wa­nie wol­no­ści wy­cho­wan­ka, od­po­wie­dzial­ność za nie­go i afir­ma­cja je­go oso­by. Trze­ba wie­dzieć, ko­go i po co wy­cho­wu­je­my. Czło­wiek to byt wiecz­ny. W trak­cie swe­go roz­wo­ju sta­je się oso­ba doj­rza­ła, sa­mo­dziel­na i od­po­wie­dzial­na, któ­ra wie, co jest do­brem i co jest pod­sta­wa je­go wy­bo­rów.

Wy­cho­wuj­my na­szych uczniów w du­chu praw­dzi­wych war­to­ści, uczmy ich sza­cun­ku wo­bec in­nych oraz uka­zuj­my im dro­gę urze­czy­wist­nia­nia sie­bie w praw­dzie i mi­ło­ści.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20193 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Czym jest edu­ka­cja sper­so­na­li­zo­wa­na?
 • Wy­cho­wa­nie per­so­na­li­stycz­ne a po­dej­ście in­dy­wi­du­al­ne
 • Na­uczy­ciel ja­ko prze­wod­nik
 • Tu­to­ring ro­dzin­ny ja­ko przy­kład współ­pra­cy na­uczy­cie­li z ro­dzi­ca­mi
 • Wy­cho­wa­nie – py­ta­nia fun­da­men­tal­ne
 • Jak oce­nić, czy gra na­da­je się dla dziec­ka?
 • Ró­ża­niec Świę­ty
 • Cho­dzi o to, by być – co­kol­wiek się dzie­je
 • Bu­do­wać mo­sty, nie mu­ry
 • Spra­wy waż­ne i waż­niej­sze. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no­wy­cho­waw­czych dla klas IIIII szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Jest in­ny świat
 • Na­uczy­ciel – za­wód, po­wo­ła­nie, czy wyj­ście awa­ryj­ne?
 • Pa­pież So­bo­ru Try­denc­kie­go i cza­sów Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka
 • Od­po­wiedź psy­cho­te­ra­peu­ty na py­ta­nie czy­tel­ni­ka
 • Agre­sja słow­na wśród mło­dzie­ży. Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej dla klas VIIVIII szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Bł. ks. Je­rzy Po­pie­łusz­ko (1947–1984) (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Nu­da – jak so­bie z nią ra­dzić? Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla kla­sy VI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Przy ogni­sku le­gio­ni­stów. Sce­na­riusz na świę­to 11 Li­sto­pa­da

Okład­ka: Fot. dolgachov©123RF.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.