10/2015 Sku­tecz­ność kształ­ce­nia

okladka_10-2015 Ma­łe dzie­ci są bar­dzo wraż­li­we na do­bro i na zło. In­te­re­su­ją się ota­cza­ją­cym je świa­tem, są nie­stru­dzo­ny­mi ba­da­cza­mi. Te za­ląż­ki ich oso­bo­wo­ści trze­ba pie­lę­gno­wać, usta­wicz­nie roz­wi­jać. Nie wol­no nisz­czyć wro­dzo­nej wraż­li­wo­ści dziec­ka złym przy­kła­dem, dzia­ła­nia­mi nie­pe­da­go­gicz­ny­mi. Do­bre wy­cho­wa­nie to m.in. życz­li­wość, uprzej­mość, opa­no­wa­nie emo­cji, kul­tu­ra oso­bi­sta, zgod­ne współ­ży­cie i współ­pra­ca z in­ny­mi. Stwa­rzaj­my dzie­ciom wa­run­ki do­ko­ny­wa­nia do­brych czy­nów, speł­nia­nych z wła­snej wo­li, usta­la­jąc za­sa­dy: co wol­no, a cze­go nie wol­no, kształ­tuj­my do­bre na­wy­ki.

Wy­cho­wan­ko­wie po­trze­bu­ją prze­wod­ni­ków i ja­snych za­sad. Po­szu­ku­ją wzo­rów po­stę­po­wa­nia, au­to­ry­te­tów wska­zu­ją­cych war­to­ści, ja­ki­mi trze­ba się kie­ro­wać w ży­ciu oraz uka­za­nia dro­gi, któ­rą na­le­ży po­dą­żać. Ele­men­tem sku­tecz­ne­go wy­cho­wa­nia są po­zy­tyw­ne ce­chy oso­bo­wo­ści wy­cho­waw­cy, jak: em­pa­tia, cier­pli­wość, kul­tu­ra oso­bi­sta, kon­se­kwen­cja, bo­ga­ty za­sób wie­dzy, spój­ność słów z po­stę­po­wa­niem. O sku­tecz­nym kształ­ce­niu i wy­cho­wa­niu świad­czy stop­nio­wy przy­rost wie­dzy oraz do­dat­nie zmia­ny oso­bo­wo­ści ucznia- -wy­cho­wan­ka. Po­trzeb­na jest sta­ła tro­ska o opty­mal­ny roz­wój oso­bo­wo­ści wy­cho­wan­ka, je­go zdol­no­ści in­te­lek­tu­al­nych, ar­ty­stycz­nych, psy­cho­mo­to­rycz­nych, o roz­wój du­cho­wy, wy­obraź­ni i twór­cze­go my­śle­nia, o ko­rzy­sta­nie z wol­no­ści z roz­sąd­kiem i od­po­wie­dzial­no­ścią.

Na efek­ty pra­cy wy­cho­waw­czej naj­czę­ściej trze­ba dłu­go cze­kać i trud­no je oce­nić, zmie­rzyć. W wy­cho­wa­niu wie­le za­le­ży od wza­jem­nej re­la­cji: wy­cho­wa­nek i wy­cho­waw­ca, od wza­jem­ne­go za­ufa­nia, cza­su na roz­mo­wę, zro­zu­mie­nia, po­waż­ne­go trak­to­wa­nia spraw i pro­ble­mów mło­de­go czło­wie­ka. Pra­ca wy­cho­waw­cza jest trud­na i od­po­wie­dzial­na – trud­na z ra­cji lan­so­wa­ne­go re­la­ty­wi­zmu mo­ral­ne­go i wol­no­ści bez od­po­wie­dzial­no­ści. Ale jest to pra­ca pięk­na i da­ją­ca wie­le sa­tys­fak­cji, bo od jej sta­ran­no­ści za­le­ży po­stę­po­wa­nie i przy­szłość wy­cho­wan­ków.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

W Dniu Edu­ka­cji Na­ro­do­wej wszyst­kim, któ­rzy w co­dzien­nym tru­dzie po­ma­ga­ją i ślu­za w do­ra­sta­niu mło­de­go po­ko­le­nia do peł­ni czło­wie­czeń­stwa – wie­le sił i sa­tys­fak­cji z na­uczy­ciel­skiej pra­cy ży­czy

Re­dak­cja

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20153 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Nie chce­my sek­su­ali­za­cji na­szych dzie­ci! – mó­wią pol­scy ro­dzi­ce
 • Ewe­li­na Krzy­mow­ska
  Pro­fi­lak­ty­ka, dia­gno­za i te­ra­pia a sku­tecz­ność kształ­ce­nia
 • Wan­da Ku­śmier­kie­wicz
  Sku­tecz­ność od­dzia­ły­wań wy­cho­waw­czych
 • Ka­ro­li­na Pio­trow­ska
  Osią­ga­nie na­uczy­ciel­skich za­mie­rzeń
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  O sztu­ce by­cia na­uczy­cie­lem
 • Te­re­sa Ole­ar­czyk
  Do­bre wy­cho­wa­nie
 • An­na Wal­ska
  Za­wód na­uczy­ciel. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze
 • Łu­kasz Chrza­now­ski
  Ta­kie­go chce­my pe­da­go­ga
 • Ju­sty­na Miel­nik
  Po­żą­da­ne ce­chy oso­bo­wo­ścio­we wy­cho­waw­cy
 • Pa­try­cja Ka­szub­ska
  Au­to­ry­tet na­uczy­cie­la w opi­nii mło­dzie­ży li­ce­al­nej
 • Ka­ta­rzy­na Pła­tek
  Treść na­sze­go ży­cia (list)
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Przez pry­zmat wy­ni­ków
 • An­na Ko­žuh
  Kre­atyw­na edu­ka­cja
 • Ane­ta Ray­za­cher-Ma­jew­ska
  Ko­re­la­cja re­li­gii z przed­mio­ta­mi ści­sły­mi a sku­tecz­ność prze­ka­zu
 • Ja­dwi­ga Ozdo­ba
  Ro­la bi­blio­te­ki w do­sko­na­le­niu za­wo­do­wym na­uczy­cie­la
 • Ane­ta Ba­ra­now­ska
  Tu­to­ring ró­wie­śni­czy
 • Re­na­ta Chor­tyń­ska
  Przed wy­bo­rem szko­ły po­nad­gim­na­zjal­nej. Sce­na­riusz spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi – kla­sa III gim­na­zjum

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.