10/2015 Skuteczność kształcenia

okladka_10-2015 Małe dzieci są bar­dzo wraż­liwe na do­bro i na zło. Interesują się ota­cza­ją­cym je świa­tem, są nie­stru­dzo­nymi ba­da­czami. Te za­lążki ich oso­bo­wo­ści trzeba pie­lę­gno­wać, usta­wicz­nie roz­wi­jać. Nie wolno nisz­czyć wro­dzo­nej wraż­li­wo­ści dziecka złym przy­kła­dem, dzia­ła­niami nie­pe­da­go­gicz­nymi. Dobre wy­cho­wa­nie to m.in. życz­li­wość, uprzej­mość, opa­no­wa­nie emo­cji, kul­tura oso­bi­sta, zgodne współ­ży­cie i współ­praca z in­nymi. Stwarzajmy dzie­ciom wa­runki do­ko­ny­wa­nia do­brych czy­nów, speł­nia­nych z wła­snej woli, usta­la­jąc za­sady: co wolno, a czego nie wolno, kształ­tujmy do­bre na­wyki.

Wychowankowie po­trze­bują prze­wod­ni­ków i ja­snych za­sad. Poszukują wzo­rów po­stę­po­wa­nia, au­to­ry­te­tów wska­zu­ją­cych war­to­ści, ja­kimi trzeba się kie­ro­wać w ży­ciu oraz uka­za­nia drogi, którą na­leży po­dą­żać. Elementem sku­tecz­nego wy­cho­wa­nia są po­zy­tywne ce­chy oso­bo­wo­ści wy­cho­wawcy, jak: em­pa­tia, cier­pli­wość, kul­tura oso­bi­sta, kon­se­kwen­cja, bo­gaty za­sób wie­dzy, spój­ność słów z po­stę­po­wa­niem. O sku­tecz­nym kształ­ce­niu i wy­cho­wa­niu świad­czy stop­niowy przy­rost wie­dzy oraz do­dat­nie zmiany oso­bo­wo­ści ucznia- -wy­cho­wanka. Potrzebna jest stała tro­ska o opty­malny roz­wój oso­bo­wo­ści wy­cho­wanka, jego zdol­no­ści in­te­lek­tu­al­nych, ar­ty­stycz­nych, psy­cho­mo­to­rycz­nych, o roz­wój du­chowy, wy­obraźni i twór­czego my­śle­nia, o ko­rzy­sta­nie z wol­no­ści z roz­sąd­kiem i od­po­wie­dzial­no­ścią.

Na efekty pracy wy­cho­waw­czej naj­czę­ściej trzeba długo cze­kać i trudno je oce­nić, zmie­rzyć. W wy­cho­wa­niu wiele za­leży od wza­jem­nej re­la­cji: wy­cho­wa­nek i wy­cho­wawca, od wza­jem­nego za­ufa­nia, czasu na roz­mowę, zro­zu­mie­nia, po­waż­nego trak­to­wa­nia spraw i pro­ble­mów mło­dego czło­wieka. Praca wy­cho­waw­cza jest trudna i od­po­wie­dzialna – trudna z ra­cji lan­so­wa­nego re­la­ty­wi­zmu mo­ral­nego i wol­no­ści bez od­po­wie­dzial­no­ści. Ale jest to praca piękna i da­jąca wiele sa­tys­fak­cji, bo od jej sta­ran­no­ści za­leży po­stę­po­wa­nie i przy­szłość wy­cho­wan­ków.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

W Dniu Edukacji Narodowej wszyst­kim, któ­rzy w co­dzien­nym tru­dzie po­ma­gają i śluza w do­ra­sta­niu mło­dego po­ko­le­nia do pełni czło­wie­czeń­stwa – wiele sił i sa­tys­fak­cji z na­uczy­ciel­skiej pracy ży­czy

Redakcja

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 10-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Nie chcemy sek­su­ali­za­cji na­szych dzieci! – mó­wią pol­scy ro­dzice
 • Ewelina Krzymowska
  Profilaktyka, dia­gnoza i te­ra­pia a sku­tecz­ność kształ­ce­nia
 • Wanda Kuśmierkiewicz
  Skuteczność od­dzia­ły­wań wy­cho­waw­czych
 • Karolina Piotrowska
  Osiąganie na­uczy­ciel­skich za­mie­rzeń
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O sztuce by­cia na­uczy­cie­lem
 • Teresa Olearczyk
  Dobre wy­cho­wa­nie
 • Anna Walska
  Zawód na­uczy­ciel. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze
 • Łukasz Chrzanowski
  Takiego chcemy pe­da­goga
 • Justyna Mielnik
  Pożądane ce­chy oso­bo­wo­ściowe wy­cho­wawcy
 • Patrycja Kaszubska
  Autorytet na­uczy­ciela w opi­nii mło­dzieży li­ce­al­nej
 • Katarzyna Płatek
  Treść na­szego ży­cia (list)
 • Ilona Gołębiewska
  Przez pry­zmat wy­ni­ków
 • Anna Kožuh
  Kreatywna edu­ka­cja
 • Aneta Rayzacher-Majewska
  Korelacja re­li­gii z przed­mio­tami ści­słymi a sku­tecz­ność prze­kazu
 • Jadwiga Ozdoba
  Rola bi­blio­teki w do­sko­na­le­niu za­wo­do­wym na­uczy­ciela
 • Aneta Baranowska
  Tutoring ró­wie­śni­czy
 • Renata Chortyńska
  Przed wy­bo­rem szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej. Scenariusz spo­tka­nia z ro­dzi­cami – klasa III gim­na­zjum

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.