10/2014 Kompetencje nauczyciela

okladka_10-2014

Dzień Edukacji Narodowej skła­nia do re­flek­sji nad sys­te­mem kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia oraz nad sta­nem na­uczy­ciel­skim. Do peł­nie­nia po­sługi na­uczy­ciel­skiej naj­bar­dziej pre­de­sty­no­wane są osoby o spój­nej oso­bo­wo­ści, sta­no­wiące wzór do na­śla­do­wa­nia, bę­dące prze­wod­ni­kiem mło­dego po­ko­le­nia, bo fa­scy­nują per­spek­tywą ży­cia w praw­dzie, wol­no­ści, życz­li­wo­ści, pięk­nie.

Kompetencje wy­cho­wawcy okre­ślają ce­chy oso­bo­wo­ści, wie­dza, umie­jęt­no­ści, do­świad­cze­nie. Kompetentny wy­cho­wawca uka­zuje wy­cho­wan­kowi god­ność ludzką, pro­wa­dzi in­te­gralną for­ma­cję jego osoby. Zaprasza wy­cho­wanka w bo­gaty świat wie­dzy i umie­jęt­no­ści, uka­zuje świat my­śli, słów i czy­nów, wpro­wa­dza w świat norm i war­to­ści. Służy mu radą i po­mocą, re­aguje ze spo­ko­jem, w zgo­dzie z oso­bi­stymi prze­ko­na­niami, w spo­sób li­cu­jący z god­no­ścią, au­to­ry­te­tem i rangą spo­łeczną nauczyciela-wychowawcy. Zapewnia wy­cho­wan­kom po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i cie­pła, nie unika roz­mowy na te­mat norm i za­sad mo­ral­nych oraz wy­bo­rów ży­cio­wych. Przekonuje swoim ży­ciem, że warto być praw­do­mów­nym, do­brym, warto trosz­czyć się o wła­sny roz­wój du­chowy. Jest na­uczy­cie­lem twór­czym, peł­nym ini­cja­tywy, o rze­tel­nej wie­dzy me­ry­to­rycz­nej w za­kre­sie da­nej spe­cja­li­za­cji i wy­so­kich umie­jęt­no­ściach dy­dak­tycz­nych. Potrafi za­in­te­re­so­wać ucznia ota­cza­ją­cym go świa­tem, zak­ty­wi­zo­wać do po­szu­ki­wań i pro­wa­dze­nia ba­dań. Cieszy się z osią­gnięć uczniów, ceni ich nie­sza­blo­nowe roz­wią­za­nia i twór­cze my­śle­nie. Buduje obu­stronne za­ufa­nie, wza­jemny sza­cu­nek, za­an­ga­żo­wa­nie, od­po­wie­dzial­ność. Umożliwia uczniom osią­ga­nie suk­cesu, ra­dze­nia so­bie z trud­no­ściami i pro­ble­mami, po­maga w bu­do­wa­niu wła­ści­wego po­czu­cia wła­snej war­to­ści. Tworzy zgrane ze­społy uczniow­skie, o po­zy­tyw­nym od­dzia­ły­wa­niu na swo­ich człon­ków, w któ­rych wy­cho­wa­nek ma prawo do sa­mo­dziel­no­ści, nie­za­leż­no­ści, ale rów­no­cze­śnie od­po­wiada za swoje czyny.

Dzięki pro­fe­sjo­nal­nym re­la­cjom z wy­cho­wan­kiem, szcze­rym i au­ten­tycz­nym, wy­cho­wawca ma duży wpływ na for­mo­wa­nie się jego oso­bo­wo­ści. Rezultatem pra­wi­dło­wych dzia­łań wy­cho­waw­czych jest wszech­stronna doj­rza­łość wy­cho­wanka. Wychowawca ra­duje się suk­ce­sem ucznia, jego po­wo­dze­niem w do­ro­słym ży­ciu. Być wy­cho­wawcą, prze­wod­ni­kiem mło­dych lu­dzi – to naj­pięk­niej­sze po­wo­ła­nie.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Komisja Edukacji Narodowej, po­wo­łana przez Sejm Rzeczypospolitej na mocy uchwały z 14 X 1773 roku, stwo­rzyła nowy pro­gram oświa­towy, który re­ali­zo­wał po­trzeby ży­cia i po­win­no­ści oby­wa­tela wo­bec spo­łe­czeń­stwa i pań­stwa. Podniosła po­zy­cję spo­łeczną na­uczy­cieli, spre­cy­zo­wała obo­wiązki i przy­wi­leje na­uczy­cieli.

Z oka­zji Dnia Edukacji Narodowej wszyst­kim Czytelnikom i Nauczycielom ży­czymy wielu suk­ce­sów w pracy pe­da­go­gicz­nej oraz dal­szej ochrony praw na­uczy­cieli.

Redakcja

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 10-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Łukasz Mrózek
  Od kom­pe­ten­cji do od­po­wie­dzial­no­ści
 • Natalia Maria Ruman
  Wymagania i ocze­ki­wa­nia wo­bec szkoły
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O wy­cho­wawcy słów kilka
 • Ewa Woltmann
  Twarze
 • Ilona Gołębiewska
  Lekarstwo na nudną szkołę
 • Ewa Kosińska
  Być wy­cho­wawcą
 • Szymon Czarnik
  Wychowanie do ży­cia w ro­dzi­nie w opi­nii uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Aneta Kołodziej
  Relacja po­mię­dzy na­uczy­cie­lem a uczniem
 • Marta Komarowska
  Kto od kogo się uczy?
 • Magdalena Młynarczyk-Misiura
  Sztuka wy­cho­wa­nia – na­uczy­ciel w szkole pod­sta­wo­wej
 • ks. Marek Dziewiecki
  Odpowiedzialne sto­so­wa­nie aser­tyw­no­ści
 • Lidia Peplińska
  Współdziałanie i wy­ma­ga­nie
 • Marta Katarzyna Malinowska
  Kompetencje na­uczy­cieli. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze
 • Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia przed wy­bo­rami sa­mo­rzą­do­wymi
 • Maria Mojzesowicz
  Święty Robotnik Pański Wytrwały

Okładka: fot. Paweł Król 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.