09/2016 In­dy­wi­du­ali­za­cja kształ­ce­nia

okladka_09-2016Roz­po­czy­na­my no­wy rok szkol­ny. Przed na­mi no­we pla­ny, na­dzie­je i usta­wicz­na tro­ska o roz­wój każ­de­go ucznia-wy­cho­wan­ka. Zło­żo­ność na­tu­ry ludz­kiej wy­ma­ga na­ucza­nia i wy­cho­wa­nia zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne­go, czy­li do­sto­so­wa­nia od­dzia­ły­wań dy­dak­tycz­nych i wy­cho­waw­czych do in­dy­wi­du­al­nych cech ucznia oraz do je­go moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych. Na­uczy­ciel pra­cu­je z uczniem w je­go wła­snym ryt­mie i na od­po­wied­nim dla nie­go po­zio­mie, aby umoż­li­wić mu osią­ga­nie suk­ce­sów na mia­rę je­go moż­li­wo­ści. Uwzględ­nia je­go moc­ne i sła­be stro­ny, zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wa­nia, umie­jęt­no­ści i mo­ty­wu­je do sa­mo­dziel­ne­go my­śle­nia.

Do pro­ce­su kształ­ce­nia wcho­dzą no­we tech­no­lo­gie in­for­ma­cyj­ne, zmie­nia­ją­ce śro­do­wi­sko edu­ka­cyj­ne i funk­cjo­no­wa­nie ucznia w szko­le. Na­uczy­ciel dys­po­nu­je już no­wo­cze­sny­mi środ­ka­mi dy­dak­tycz­ny­mi, a me­dia wcho­dzą w ro­lę ży­we­go na­uczy­cie­la. Plat­for­my edu­ka­cyj­ne umoż­li­wia­ją na­ukę w do­wol­nym miej­scu, cza­sie i tem­pie po­przez kur­sy on-li­ne, e-pod­ręcz­nik, kształ­ce­nie wy­prze­dza­ją­ce, w któ­rym uczeń przed lek­cją sa­mo­dziel­nie zbie­ra po­trzeb­ne in­for­ma­cje.

Wy­jąt­ko­wą po­trze­bą dziec­ka jest sa­mo­re­ali­za­cja, po­trze­ba roz­wo­ju i wzro­stu. Sprzy­ja­ją te­mu od­po­wied­nie wa­run­ki, za­sa­dy i me­to­dy pe­da­go­gicz­ne, któ­rych ce­lem jest bu­do­wa­nie re­la­cji, pla­no­wa­nie roz­wo­ju, usta­la­nie ścież­ki edu­ka­cyj­nej i za­wo­do­wej. Wzra­sta­ją­ce wy­ma­ga­nia edu­ka­cyj­ne, za­wo­do­we i spo­łecz­ne zmu­sza­ją na­uczy­cie­li do usta­wicz­ne­go szu­ka­nia efek­tyw­niej­sze­go kształ­ce­nia mło­de­go po­ko­le­nia – to wy­zwa­nie roz­po­czy­na­ją­ce­go się ro­ku szkol­ne­go 2016/2017.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 09-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ma­ria For­tu­na-Su­dor
  Uczeń jest naj­waż­niej­szy. Roz­mo­wa z Ku­ra­to­rem Ma­ło­pol­skiej Oświa­ty Bar­ba­rą No­wak
 • Grze­gorz Jur­czyń­ski
  In­dy­wi­du­ali­za­cja sys­te­mo­wych dzia­łań ce­lo­wa­nych
 • Ewe­li­na Krzy­mow­ska
  In­dy­wi­du­ali­za­cja a per­so­na­li­zmw kształ­ce­niu
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Fun­da­ment wy­cho­wa­nia
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Szko­ła czy fir­ma?
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Na­ucza­nie zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne w kla­sach IVVI
 • Ka­ro­li­na Pio­trow­ska
  In­dy­wi­du­ali­za­cja mo­ty­wo­wa­nia
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  In­dy­wi­du­ali­za­cja kształ­ce­nia. Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze
 • Jo­an­na Ber­ska
  Czym jest tu­to­ring?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Usza­no­wać czło­wie­ka
 • Pa­weł Fer­dy­nus
  Ćwi­cze­nia in­te­gru­ją­ce od­ru­chy pier­wot­ne
 • Ma­ria For­tu­na-Su­dor
  Wrze­sień… i de­cy­zje o wy­cho­wa­niu do ży­cia w ro­dzi­nie
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Czy WDŻ tyl­ko dla eli­ty? Roz­mo­wa z Waw­rzyń­cem Ko­wal­skim, b. wi­zy­ta­to­rem MEN ds. wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  W po­szu­ki­wa­niu szczę­ścia
 • Ro­ma­na Cynk
  Dzwon i dzwon­ki
 • Do­ro­ta Frą­czek
  Sta­wa­nie się oso­bą
 • Bar­ba­ra Dag­ma­ra Ni­zio­łek
  Oce­na szkol­na
 • Mag­da­le­na Ko­rze­kwa
  No­wo­cze­sność – za­kaz my­śle­nia?
 • Ewe­li­na Krzy­mow­ska
  Kul­tu­ra ję­zy­ko­wa
 • Ewa Mro­czek
  Czy wszyst­ko mu­si być zaje…fajne? Wy­po­wia­da­my woj­nę wul­ga­ry­zmom. Sce­na­riusz za­jęć dla I kla­sy gim­na­zjum
 • Biu­ro Pra­so­we Pro­fbud
  In­no­wa­cyj­ny pro­gram przed­szko­la na UKSW
 • Alek­san­dra Sto­lar­czyk
  Uro­da świa­ta i tra­gizm bo­ha­te­rów z We­ster­plat­te. Sce­na­riusz lek­cji ję­zy­ka pol­skie­go w kla­sie VI

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.